REKLAMA

ALUMETAL S.A.: wyniki finansowe

2022-08-16 17:52
publikacja
2022-08-16 17:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GRUPA_ALUMETAL_2022HY_SD.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALUMETAL_SA_2022HY_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_ALUMETAL_2022HY_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_polrocznego_2022_Alumetal_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_polrocznego_2022_GK_Alumetal_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Ilość sprzedanych wyrobów - tony 132 518 121 326 132 518 121 326
II. Przychody z umów z klientami 1 785 225 1 053 849 384 523 231 763
III. Zysk z działalności operacyjnej 139 789 100 901 30 109 22 190
IV. EBITDA 157 077 118 494 33 833 26 059
V. EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 1 185 977 255 215
VI. Zysk przed opodatkowaniem 140 312 104 934 30 222 23 077
VII. Zysk netto 124 854 89 119 26 893 19 599
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -45 638 5 869 -9 830 1 291
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 866 -24 714 -9 448 -5 435
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 354 -46 502 -1 153 -10 227
XI. Przepływy pieniężne netto razem -94 858 -65 347 -20 432 -14 371
XII. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,01 5,72 1,73 1,26
XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,88 5,66 1,70 1,24
XIV. POZYCJE BILANSU 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XV. Aktywa razem 1 458 565 1 172 616 311 619 254 950
XVI. Aktywa trwałe 414 339 382 578 88 523 83 180
XVII. Aktywa obrotowe 1 044 226 790 038 223 097 171 770
XVIII. Kapitał własny 701 738 685 897 149 925 149 127
XIX. Kapitał akcyjny 1 558 1 558 333 339
XX. Zobowiązania długoterminowe 28 603 29 479 6 111 6 409
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 728 224 457 240 155 583 99 413
XXII. Liczba akcji 15 582 689 15 582 689 15 582 689 15 582 689
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 45,03 44,02 9,62 9,57
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 44,30 43,46 9,47 9,45
XXV. Wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 6,80 2,92 1,45 0,63
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
XXVI. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
XXVII. Przychody z działalności holdingowej 114 793 37 061 24 725 8 150
XXVIII. Zysk z działalności operacyjnej 103 500 27 608 22 293 6 071
XXIX. EBITDA 103 898 28 057 22 379 6 170
XXX. Zysk przed opodatkowaniem 103 410 27 647 22 274 6 080
XXXI. Zysk netto 103 424 27 655 22 277 6 082
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -763 30 211 -164 6 644
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 331 11 177 933 2 458
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 757 -46 068 -1 025 -10 131
XXXV. Przepływy pieniężne netto razem -1 189 -4 680 -256 -1 029
XXXVI. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,64 1,78 1,43 0,39
XXXVII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,53 1,76 1,41 0,39
XXXVIII. POZYCJE BILANSU 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXIX. Aktywa razem 395 387 293 671 84 474 63 850
XL. Aktywa trwałe 281 434 281 639 60 128 61 234
XLI. Aktywa obrotowe 112 579 10 668 24 052 2 319
XLII. Kapitał własny 277 565 278 690 59 301 60 593
XLIII. Kapitał akcyjny 1 558 1 558 333 339
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 815 888 174 193
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 117 007 14 093 24 998 3 064
XLVI. Liczba akcji 15 582 689 15 582 689 15 582 689 15 582 689
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,81 17,88 3,81 3,89
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,52 17,66 3,74 3,84
XLIX. Wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 6,80 2,92 1,45 0,63






Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:- pozycje
aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy
Bank Polski na dzień 30.06.2022 - 4,6806 EUR/PLN oraz na dzień
31.12.2021 - 4,5994 EUR/PLN;- pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesiąca: 6 miesięcy 2022 - 4,6427
EUR/PLN oraz 6 miesięcy 2021 - 4,5472 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GRUPA_ALUMETAL_2022HY_SD.pdfGRUPA_ALUMETAL_2022HY_SD.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za I półrocze 2022 roku
ALUMETAL_SA_2022HY_SF.pdfALUMETAL_SA_2022HY_SF.pdf Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe ALUMETAL S.A.
GRUPA_ALUMETAL_2022HY_SSF.pdfGRUPA_ALUMETAL_2022HY_SSF.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.
Raport_z_przegladu_polrocznego_2022_Alumetal_SA.pdfRaport_z_przegladu_polrocznego_2022_Alumetal_SA.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A.
Raport_z_przegladu_polrocznego_2022_GK_Alumetal_SA.pdfRaport_z_przegladu_polrocznego_2022_GK_Alumetal_SA.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu
2022-08-16 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki