REKLAMA

ALTUS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:35
publikacja
2021-04-30 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._list_do_sprawozdania_Altus_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._sprawozdanie_finansowe_Altus_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Altus_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Oswiadczenie_Zarzadu_ALTUS_o_rzetelnosci_sprawozdania_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Informacja_Zarzadu_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Ocena_RN_jednostkowe_Altus_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8._Oswiadczenie_RN_dot._KA_jednostkowe_Altus_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 668 51 162 149 11 893
II. Koszty działalności operacyjnej 4 830 58 189 1 080 13 527
III. Zysk (strata) na sprzedaży -4 162 -7 027 -930 -1 634
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 206 -18 564 -940 -4 315
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 287 -17 206 -958 -4 000
VI. Zysk (strata) netto -4 368 -17 384 -976 -4 041
VII. Średnia ważona liczba akcji 44 082 740 46 120 000 44 082 740 46 120 000
VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,10 -0,38 -0,02 -0,09
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 734 -4 369 -6 422 -1 016
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 46 645 32 223 10 425 7 491
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -52 003 -695 -11 623 -162
XII. Aktywa trwałe 23 450 23 397 5 081 5 494
XIII. Aktywa obrotowe 26 425 84 753 5 726 19 902
XIV. Aktywa razem 49 875 108 150 10 808 25 396
XV. Kapitał własny 41 544 98 022 9 002 23 018
XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 8 331 10 128 1 805 2 378
XVIII. Pasywa razem 49 875 108 150 10 808 25 396
XIX. Liczba akcji 40 920 000 46 120 000 40 920 000 46 120 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,02 2,13 0,22 0,50


Wybrane dane finansowe
zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym
zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje
aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 roku– według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2020 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,6148 zł / EURO),


- poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,4742 zł / EURO)
w 2020 r.,


- poszczególne pozycje
aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 roku – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r.  przez Narodowy Bank Polski
(4,2585 zł / EURO),

- poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,3018 zł / EURO) w 2019 r

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. list do sprawozdania_Altus_2020.pdf1. list do sprawozdania_Altus_2020.pdf List do raportu rocznego 2020 Altus
2. sprawozdanie finansowe Altus 2020.pdf2. sprawozdanie finansowe Altus 2020.pdf sprawozdanie finansowe Altus 2020
3. sprawozdanie z dzialalnosci Grupa Altus S.A. 2020.pdf3. sprawozdanie z dzialalnosci Grupa Altus S.A. 2020.pdf sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Altus 2020
4. JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.pdf4. JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.pdf sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania Altus 2020
5. Oświadczenie Zarządu ALTUS o rzetelności sprawozdania 2020.pdf5. Oświadczenie Zarządu ALTUS o rzetelności sprawozdania 2020.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania Altus 2020
6. Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej 2020.pdf6. Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej 2020.pdf Informacja o wyborze firmy audytorskiej
7. Ocena RN jednostkowe Altus 2020.pdf7. Ocena RN jednostkowe Altus 2020.pdf Ocena RN jednostkowe sprawozdanie Altus 2020
8. Oświadczenie RN dot. KA jednostkowe Altus 2020.pdf8. Oświadczenie RN dot. KA jednostkowe Altus 2020.pdf oświadczenie RN dotyczące KA jednostkowe

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2021-04-30 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Małgorzata Boral MacAuditor Sp. zo.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki