0,5600 zł
0,00% 0,0000 zł
Airway Medix S.A. (AWM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AWM_3Q_2019_SF_FINAL_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 146 848 34 199
II. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (1526) (1986) (354) (467)
III. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM (979) (3053) (227) (718)
IV. ZYSK (STRATA) NETTO (905) (2896) (210) (681)
V. ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (905) (2896) (210) (681)
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
VI. - PODSTAWOWY (0,02) (0,05) (0,00) (0,01)
VII. ROZWODNIONY (0,02) (0,05) (0,00) (0,01)
VIII. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (616) (2879) (143) (677)
IX. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM PRYZPISANE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (616) (2879) (143) (677)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
X. AKTYWA TRWAŁE 36395 28361 8322 6596
XI. AKTYWA OBROTOWE 6600 17294 1509 4022
XII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 33392 34008 7636 7909
XIII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 7511 4783 1717 1112
XIV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2092 6863 478 1596
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XV. XV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ 4205 (3279) 976 (771)
XVI. XVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (5261) (2072) (1221) (487)
XVII. XVII. PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 362 4105 84 965
XVIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (694) (1246) (161) (293)
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
XIX. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 146 848 34 200
XX. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (1527) (1985) (354) (469)
XXI. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 22 (2609) 5 (615)
XXII. ZYSK (STRATA) NETTO 96 (2395) 22 (565)
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ
XXIII. PODSTAWOWY 0,00 (0,04) 0,00 (0,01)
XXIV. ROZWODNIONY 0,00 (0,04) 0,00 (0,01)
XXV. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM 96 (2395) 22 (565)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXVI. AKTYWA TRWAŁE 34577 28759 7906 6688
XXVII. AKTYWA OBROTOWE 6063 15639 1386 3637
XXVIII. KAPITAŁ WŁASNY 32708 32612 7479 7584
XXIX. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 4344 4383 993 1019
XXX. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 3588 7404 820 1722
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXXI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ 4432 (3794) 1029 (895)
XXXII. RZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (5592) (2113) (1298) (498)
XXXIII. PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 513 4105 119 968
XXXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (647) (1802) (150) (425)Powyższe wybrane
dane finansowe, odpowiednio skonsolidowane i jednostkowe, przeliczone
zostały na walutę Euro w następujący sposób:·        
Poszczególne
pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września 2019 r. (1 EUR =
4,3736 PLN) i na dzień 31 grudnia 2018 r. (1 EUR= 4,3000 PLN)·        
Poszczególne
pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat,
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla
okresu od 1 stycznia do 30 września 2019 r.        (1 EUR = 4,3086
PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 r. (1 EUR =
4,2535 PLN)W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AWM 3Q 2019 SF_FINAL_.pdfAWM 3Q 2019 SF_FINAL_.pdf Grupa Kapitałowa
Airway Medix

Rozszerzony skonsolidowany raport
za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 MAREK ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU
2019-11-22 ANNA ARANOWSKA-BABLOK CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-22 ORON ZACHAR CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.