REKLAMA

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2020-02-26 19:24
publikacja
2020-02-26 19:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ailleron_SA_Skonsolidowany_Raport_4Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 140 661 117 730 32 698 27 591
II. Koszt własny sprzedaży 107 603 85 425 25 013 20 020
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 33 058 32 305 7 685 7 571
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 102 6 122 954 1 435
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 779 5 850 414 1 371
VI. Zysk (strata) netto 499 5 011 116 1 174
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) 0,04 0,41 0,01 0,10
VIII. Suma całkowitych dochodów 499 5 011 116 1 174
IX. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 927 8 531 1 378 1 999
XI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 3 400 - 3 177 - 790 - 745
XII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 1 880 - 6 910 - 437 - 1 619
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 6 170 5 523 1 434 1 294
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - stan na 31.12.2019 i okres porównawczy 31.12.2018
XIV. Aktywa trwałe 54 907 57 119 12 894 13 283
XV. Aktywa obrotowe 79 513 79 851 18 672 18 570
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 170 5 523 1 449 1 284
XVII. Aktywa razem 134 420 136 970 31 565 31 853
XVIII. Kapitał własny 86 948 86 731 20 418 20 170
XIX. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 870 862
XX. Zobowiązania długoterminowe 8 339 12 954 1 958 3 013
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 39 133 37 285 9 189 8 671
XXII. Pasywa razem 134 420 136 970 31 565 31 853
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Jednostkowy rachunek zysków i strat
XXIII. Przychody ze sprzedaży 117 439 108 692 27 300 25 473
XXIV. Koszt własny sprzedaży 94 248 80 404 21 909 18 844
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 191 28 288 5 391 6 630
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 4 513 3 219 - 1 049 754
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 6 679 2 897 - 1 553 679
XXVIII. Zysk (strata) netto - 6 164 2 793 - 1 433 655
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR)
-0,50 0,23 -0,12 0,05
XXX. Suma całkowitych dochodów - 6 164 2 793 - 1 433 655
XXXI. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 296 6 993 69 1 639
XXXIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 3 074 - 3 240 - 715 - 759
XXXIV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 1 756 - 6 622 408 - 1 552
XXXV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 2 887 3 908 671 916
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - stan na 31.12.2019 i okres porównawczy 31.12.2018
XXXVI. Aktywa trwałe 47 095 49 302 11 059 11 466
XXXVII. Aktywa obrotowe 68 305 73 458 16 040 17 083
XXXVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 887 3 908 678 909
XXXIX. Aktywa razem 115 400 122 760 27 099 28 549
XL. Kapitał własny 67 574 74 020 15 868 17 214
XLI. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 870 862
XLII. Zobowiązania długoterminowe 11 792 12 900 2 769 3 000
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 034 35 840 8 462 8 335
XLIV. Pasywa razem 115 400 122 760 27 099 28 549


Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 31.12.2019 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2018 roku.


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,3018 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2019,


- 4,2669 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2018.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,2585 – kurs NBP z dnia 31.12.2019 r. - Tabela A kursów średnich nr
251/A/NBP/2019,


- 4,3000 – kurs NBP z dnia 31.12.2018 r. - Tabela A kursów średnich nr
252/A/NBP/2018.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Ailleron SA_Skonsolidowany Raport_4Q2019.pdfAilleron SA_Skonsolidowany Raport_4Q2019.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport GK Ailleron SA za 4Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-02-26 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki