REKLAMA

A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.

2020-11-04 15:47
publikacja
2020-11-04 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 listopada 2020 roku otrzymał Umowę zawartą z Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ofertowym na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy nowych produktów oraz uaktualnień dla posiadanych licencji w ramach licencjonowania grupowego Microsoft” (Postępowanie nr: 2020/TOK/TOK/01914/LE). Niniejsza Umowa ustala warunki współpracy Stron dotyczące sprzedaży oraz dostarczania przez Spółkę produktów Microsoft (w szczególności licencji), w związku z zawarciem Umów Microsoft oraz świadczenia przez Spółkę na rzecz Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. usług związanych z obsługą Umów Microsoft. Czas obowiązywania Umowy wynosi 3 lata.
Łączna wartość Umowy wynosi 11 658 112,93 EUR netto (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście, 93/100).
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy dokonana będzie w trzech ratach:
I rata (pierwszy rok obowiązywania Umów Microsoft) w wysokości 3 955 920,27 EUR netto (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia, 27/100);
II rata (drugi rok obowiązywania Umów Microsoft) w wysokości 3 851 096,33 EUR netto (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć, 33/100);
III rata (trzeci rok obowiązywania Umów Microsoft) w wysokości 3 851 096,33 EUR netto (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć, 33/100).
Kwota netto wynagrodzenia zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) ustalony według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Umowa nie zawiera zapisów odbiegających od standardowo stosowanych dla tego typu umów.

Powyższą informację Zarząd Spółki uznał za istotną ze względu na istotność współpracy z Partnerem dla dalszego rozwoju Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-04 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki