REKLAMA
WAŻNE

4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

2020-06-10 17:44
publikacja
2020-06-10 17:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_4_Fun_Media_raport__1Q2020_do_publikacji_podpisy_elektroniczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-10 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 11 330,47 12 893,74 2 577,27 3 000,08
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 757,13 -399,23 -399,68 -92,89
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 394,18 -471,88 -317,12 -109,80
IV. Zysk (strata) netto -1 445,53 -547,49 -328,81 -127,39
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego -898,13 -167,29 -204,29 -38,92
VI. Średnioważona liczba akcji 4 150 708 4 171 328 4 150 708 4 171 328
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) -0,22 -0,04 -0,05 -0,01
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 474,52 -980,50 107,94 -228,14
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -851,16 -1 683,50 -193,61 -391,71
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 170,08 -222,33 38,69 -51,73
XI. Przepływy pieniężne netto razem -206,56 -2 886,32 -46,98 -671,58
XII. Aktywa trwałe 57 941,96 58 634,76 12 728,06 13 768,88
XIII. Aktywa obrotowe 12 584,26 15 210,11 2 764,37 3 571,70
XIV. Aktywa razem 70 526,23 73 844,86 15 492,44 17 340,58
XV. Zobowiązania razem 44 915,08 47 053,96 9 866,46 11 049,42
XVI. Zobowiązania długoterminowe 20 111,49 19 673,59 4 417,88 4 619,84
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 803,59 27 380,37 5 448,58 6 429,58
XVIII. Kapitały własne 25 611,15 26 790,90 5 625,98 6 291,16
XIX. Kapitał akcyjny 4 238,96 4 238,96 931,17 995,41
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 6,17 6,42 1,36 1,51
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_4_Fun_Media_raport__1Q2020_do_publikacji_podpisy_elektroniczne.pdfGrupa_4_Fun_Media_raport__1Q2020_do_publikacji_podpisy_elektroniczne.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-10 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-06-10 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki