0,3200 zł
0,00% 0,0000 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Magna_Polonia_SF_20190930_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20190930_Magna_skonsolidowany_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 3 847 4 440 893 1 044
II. Pozostałe przychody operacyjne 2 459 621 571 146
III. Przychody finansowe 1 415 1 260 328 296
IV. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej 1 285 -964 298 -227
V. Zysk/Strata* brutto 1 633 -571 379 -134
VI. Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej 1 595 -372 370 -87
VII. Zysk/Strata* netto ogółem 1 595 -372 370 -87
VIII. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy 1 185 -381 275 --90
IX. Całkowity dochód netto 1 595 -372 370 -87
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 1 185 -381 275 -90
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 -1 361 -8 -320
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 72 1 17
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 383 1 488 89 350
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 352 199 82 47
XV. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)** 0,0851 -0,0274 0,0198 -0,0064
XVI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVII. Aktywa razem 28 733 28 645 6 570 6 662
XVIII. Zobowiązania razem 7 178 8 685 1 641 2 020
XIX. Zobowiązania długoterminowe 2 526 2 022 578 470
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 652 6 663 1 064 1 550
XXI. Kapitał własny 21 555 19 960 4 928 4 642
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 20 684 19 500 4 729 4 535
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 183 3 238
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 3 183 184 3 237 669
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 3 183 184 3 237 669
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)** 1,49 1,40 0,34 0,33
dane dotyczące sprawozdania finansowego emitenta
XXVII. Przychody ze sprzedaży 316 507 73 119
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 925 5 215 1
XXIX. Przychody finansowe 25 75 6 18
XXX. Zysk/Strata* brutto -51 -1 056 -12 -248
XXXI. Zysk/Strata* netto ogółem -46 -857 -11 -201
XXXII. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy -46 -857 -11 -201
XXXIII. Całkowity dochód netto -46 -857 -11 -201
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -46 -857 -11 -201
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -591 -1 024 -137 -241
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 196 -11 46
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 386 831 90 195
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -252 3 -58 1
XXXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)* -0,0033 -0,0616 -0,0008 -0,0145
XL. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XLI. Aktywa razem 19 216 19 437 4 394 4 520
XLII. Zobowiązania razem 2 462 2 636 563 613
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 628 0 144 0
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 834 2 636 419 613
XLV. Kapitał własny 16 754 16 801 3 831 3 907
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 183 3 238
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)** 1,20 1,21 0,27 0,28


*Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku
obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w bieżącym okresie wynosiła 13
921 975 oraz w okresie porównawczym 13 921 975.** Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:- pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym -
4,3086 PLN, a w okresie porównawczym - 4,2535 PLN,- pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30 września
2019 roku - 4,3736 PLN; na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia_SF_20190930_podpisane.pdfMagna Polonia_SF_20190930_podpisane.pdf Magna SA_jednostkowe sprawozdanie finansowe III kwartał 2019
20190930_Magna skonsolidowany_podpisane.pdf20190930_Magna skonsolidowany_podpisane.pdf GK Magna_skonsolidowane sprawozdanie finansowe III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2019.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.