0,2000 zł
-13,04% -0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_Magna_Polonia_roczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_20181231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_Sprawozdanie_z_dzialalnosci__20181231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_Sprawozdanie_z_badania_20181231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_llist_do_akcjonariuszy_20181231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 6 445 2 350 1 510 554
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 221 713 286 168
III. Przychody finansowe 1 524 4 421 357 1 042
IV. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej -1 314 -1 580 -308 -372
V. Zysk/Strata* brutto -5 892 1 496 -1 381 352
VI. Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej -4 880 1 669 -1 144 393
VII. Zysk/Strata* netto ogółem -4 880 1 669 -1 144 393
VIII. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy -4 798 1 669 -1 124 393
IX. Całkowity dochód netto -4 880 1 669 -1 144 393
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -4 798 1 669 -1 124 393
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 286 -1 783 -301 -420
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -577 1 976 -135 466
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 035 -33 477 -8
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 172 160 40 38
XV. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)** -0,34 0,12 -0,08 0,03
XVI. Aktywa razem 28 645 32 768 6 662 7 856
XVII. Zobowiązania razem 8 685 7 770 2 020 1 863
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 022 3 440 470 825
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 663 4 330 1 550 1 038
XX. Kapitał własny 19 960 24 998 4 642 5 993
XXI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 19 500 24 673 4 535 5 916
XXII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 238 3 338
XXIII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXIV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)** 1,40 1,77 0,33 0,42


* Zysk/Strata* podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną
liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym wynosiła 13 921 975 oraz
w okresie porównawczym wynosiła 13 921 975** Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcjiWybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:- pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym -
4,2669 PLN, a w okresie porównawczym - 4,2447 PLN,- pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia
2018 roku - 4,3000 PLN; na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Magna Polonia_roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_20181231.pdfGK Magna Polonia_roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_20181231.pdf GK Magna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2018-31-12-2018
GK Magna Polonia_Sprawozdanie z działalnosci _20181231.pdfGK Magna Polonia_Sprawozdanie z działalnosci _20181231.pdf GK Magna Polonia_Sprawozdanie z działalności_20181231
GK Magna Polonia_Sprawozdanie z badania_20181231.pdfGK Magna Polonia_Sprawozdanie z badania_20181231.pdf GK Magna Polonia_Sprawozdanie z badania_20181231
GK Magna_llist do akcjonariuszy_20181231.pdfGK Magna_llist do akcjonariuszy_20181231.pdf GK Magna Polonia_list do akcjonariuszy_20181231

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-11 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-11 Anna Pawlak Kierownik Zespołu Księgowego Anna Pawlak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.