mBank: wyniki finansowe

2019-04-30 06:49
publikacja
2019-04-30 06:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_I_kwartal_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank_S.A._Group_Condensed_Consolidated_Financial_Statements__Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody z tytułu odsetek 1 200 843 1 053 643 279 409 252 164
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 400 652 419 295 93 223 100 348
III. Wynik na działalności handlowej 102 882 84 493 23 938 20 221
IV. Wynik na działalności operacyjnej 399 934 659 740 93 056 157 893
V. Zysk brutto 290 830 561 566 67 670 134 397
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 164 001 412 583 38 159 98 742
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące (14) (9) (3) (2)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 961 784 5 479 087 456 462 1 311 288
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (98 120) 328 457 (22 830) 78 608
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 489 099) (1 416 231) (346 479) (338 941)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 374 565 4 391 313 87 153 1 050 956
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,87 9,75 0,90 2,33
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,87 9,74 0,90 2,33
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 5,15 - 1,23
1) KOLUMNA STAN NA 31.03.2019
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018
3) KOLUMNA STAN NA 31.03.2019
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018
XV. Aktywa razem 150 818 659 145 750 119 35 063 506 33 895 377
XVI. Zobowiązania wobec banków 2 473 528 3 078 387 575 065 715 904
XVII. Zobowiązania wobec klientów 107 648 204 102 009 062 25 026 900 23 723 038
XVIII. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 15 311 027 15 213 980 3 559 628 3 538 135
XIX. Udziały niekontrolujące 2 078 2 100 483 488
XX. Kapitał akcyjny 169 348 169 348 39 371 39 383
XXI. Liczba akcji 42 336 982 42 336 982 42 336 982 42 336 982
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 361,65 359,35 84,08 83,57
XXIII. Łączny współczynnik kapitałowy 20,65 20,69 20,65 20,69
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXIV. Przychody z tytułu odsetek 1 056 238 920 975 245 762 220 413
XXV. Przychody z tytułu opłat i prowizji 362 074 360 239 84 246 86 215
XXVI. Wynik na działalności handlowej 101 410 85 729 23 596 20 517
XXVII. Wynik na działalności operacyjnej 336 564 341 157 78 311 81 648
XXVIII. Zysk brutto 261 943 501 782 60 948 120 090
XXIX. Zysk netto 147 478 415 815 34 315 99 515
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 316 620 5 791 663 539 025 1 386 096
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (103 863) (87 344) (24 167) (20 904)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 818 719) (1 285 122) (423 174) (307 563)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 394 038 4 419 197 91 684 1 057 629
XXXIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,48 9,83 0,81 2,35
XXXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,48 9,82 0,81 2,35
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 5,15 - 1,23
1) KOLUMNA STAN NA 31.03.2019
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018
3) KOLUMNA STAN NA 31.03.2019
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018
XXXVII. Aktywa razem 142 564 251 137 649 170 33 144 457 32 011 435
XXXVIII. Zobowiązania wobec banków 2 550 404 3 136 771 592 938 729 482
XXXIX. Zobowiązania wobec klientów 115 552 311 109 873 386 26 864 509 25 551 950
XL. Kapitał własny 15 334 221 15 175 043 3 565 020 3 529 080
XLI. Kapitał akcyjny 169 348 169 348 39 371 39 383
XLII. Liczba akcji 42 336 982 42 336 982 42 336 982 42 336 982
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 362,19 358,43 84,20 83,36
XLIV. Łączny współczynnik kapitałowy 24,34 24,20 24,34 24,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2019 roku.pdfSkrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2019 roku.pdf
mBank S.A. Group Condensed Consolidated Financial Statements _Q1_2019.pdfmBank S.A. Group Condensed Consolidated Financial Statements _Q1_2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
2019-04-29 Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2019-04-29 Frank Bock Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych
2019-04-29 Andreas Böger Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2019-04-29 Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2019-04-29 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2019-04-29 Adam Pers Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki