REKLAMA

"Polski ład". Od nowego roku czekają nas spore zmiany w podatkach. Sprawdzamy szczegóły

Ewelina Czechowicz2021-12-20 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-12-20 06:00
"Polski ład". Od nowego roku czekają nas spore zmiany w podatkach. Sprawdzamy szczegóły
"Polski ład". Od nowego roku czekają nas spore zmiany w podatkach. Sprawdzamy szczegóły
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje pakiet zmian podatkowych w ramach "Polskiego ładu". Zmieni on rzeczywistość w wielu firmach. Na co powinni przygotować się przedsiębiorcy? Jakie zmiany w PIT, CIT i VAT obejmą prowadzących działalność gospodarczą? Może wraz z końcem roku warto rozważyć zmianę formy opodatkowania? Odpowiadamy.

Zmiany obejmą podatki PIT, VAT, CIT. Zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej, zostanie także ograniczona możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany podatkowe, na które należy się przygotować wraz z początkiem 2022 r. 

Zmiany w PIT dla przedsiębiorców 

30 000 kwoty wolnej od podatku 

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, znaczenie będzie miała wyższa kwota wolna od podatku. Przysługuje ona wszystkim podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej. Stąd, jeśli przedsiębiorca jest opodatkowany na zasadach ogólny, a jego dochód to kwota do 30 000 zł, to nie zapłaci podatku. 

Podwyższony do 120 000 zł I próg podatkowy

Korzystną zmianą dla przedsiębiorców osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej będzie podwyższenie I progu podatkowego. Ci z przedsiębiorców, którzy osiągają dochody roczne do 120 000 zł, zapłacą 17%. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty podatek będzie wynosił 32% (w 2021 r. górna granica pierwszego progu podatkowego w skali podatkowej wynosi 85 528 zł).

Ulga dla klasy średniej - tylko dla niektórych 

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej będą mogli skorzystać z nowej preferencji podatkowej, jaką jest ulga dla klasy średniej. Będzie ona przysługiwać w przypadku przychodu  pomiędzy 68 412 a 133 692,01 zł. Ma złagodzić skutki zmian w zasadach rozliczania składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca a wspólne rozliczenie z małżonkiem

W ramach działań prorodzinnych rząd zdecydował o zmianie zasad wspólnego rozliczania małżonków. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, żeby się rozliczyć razem z małżonkiem za 2022 rok (do końca kwietnia 2023), już nie trzeba być małżeństwem przez cały rok. Pamiętać jednak, że tylko opodatkowanie na zasadach ogólnych pozwoli przedsiębiorcy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu

W ramach "Polskiego ładu" przedsiębiorcy stracą możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Najem indywidualny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 zł rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł). Zmiany w najmie wprowadzone w "Polskim ładzie" zaczną obowiązywać od stycznia 2023 r. Rok 2022 będzie ostatnim, w którym możliwe będzie opodatkowanie przychodu z najmu na zasadach ogólnych przez przedsiębiorców.

„Ulga na powrót”

W myśl nowych przepisów zostanie wprowadzona tzw. ulga na powrót, która ma mieć postać zwolnienia od podatku. Z preferencji tej będzie mógł skorzystać każdy podatnik, który wcześniej przez co najmniej 3 lata nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych i postanowi teraz przenieść swoją rezydencję podatkową do kraju. Jeżeli spełni wszystkie dodatkowe warunki, wolne od podatku będą uzyskiwane przez niego:

 1. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 2. przychody z umów zlecenia,
 3. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Ważna tu będzie suma przychodów zwolnionych od podatku, ponieważ nie będzie ona mogła przekroczyć 85 528 zł rocznie. Jeżeli podatnik będzie korzystał z „ulgi dla młodych” oraz z „ulgi na powrót”, to suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach obu tych ulg również nie będzie mogła przekroczyć tej kwoty. Prawo do stosowania zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata. Podatnik będzie mógł wybrać, czy chce zastosować ulgę w   pierwszym roku po przeprowadzce do Polski (czyli co do zasady po uzyskaniu statusu rezydenta podatkowego), czy w kolejnym roku.

PIT 0 dla seniorów

Rządzący przygotowali dla aktywnych seniorów ulgę PIT 0. Zgodnie z nią zwolnione będą z podatku przychody podatników, którzy mimo nabycia uprawnień emerytalnych zdecydują się nadal pracować, prowadzić działalność, w związku z czym ich emerytura będzie zawieszona i nie będą pobierać świadczenia. Preferencja podatkowa będzie przysługiwać tym podatnikom, którzy pracują na etacie, na zleceniu, prowadzą działalność gospodarczą. Nie będzie istotna forma opodatkowania. Zarówno przedsiębiorca, który rozlicza się na skali, ryczałcie czy zgodnie z zasadami podatku liniowego będzie mógł skorzystać z ulgi. Zwolnieniem zostaną objęte przychody do kwoty 85 528 zł. Dodatkowo potem zastosowanie będzie miała kwota wolna od podatku.

Przedsiębiorca z ulgą dla rodzin 4+

Kolejna preferencja podatkowa w ramach "Polskiego ładu" dotyczy zwolnienia z podatku dochodów rodziców, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Chodzi tutaj o dzieci, które są objęte „ulgą na dziecko” (małoletnie, uczące się do 25. roku życia, dzieci, na które pobierane jest świadczenie opiekuńcze). Z ulgi będą mogli skorzystać pracujący na etacie, umowie zleceniu oraz przedsiębiorcy bez względu na formę opodatkowania. Zwolnienie ma objąć przychody od kwoty 85 528 zł. Dodatkowo potem zastosowanie będzie miała jeszcze kwota wolna od podatku.

PIT a zmiany w składce zdrowotnej

W ramach "Polskiego ładu" przedsiębiorcy odczują najistotniej zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Najważniejsze zmiany w tym zakresie są dwie:

 1. u większej liczby podatników (w tym u przedsiębiorców opodatkowanych od dochodu) podstawą wymiaru składki ma być faktyczny dochód;
 2. zniknie od stycznia 2022 r. możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
Składka zdrowotna po wprowadzonych zmianach

Forma opodatkowania 

wysokość składki zdrowotnej w 2022 r.

zasady ogólne

9% od dochodu, nie mniej niż 271 zł

podatek liniowy

4,9 % od dochodu, nie mniej niż 271 zł

ryczałt

w zależności od rocznych przychodów:

 1. do 60 tys zł - 305,39 zł

 2. 60 tys. - 300 tys. zł - 598,99 zł

 3. powyżej 300 tys. - 916,18 zł

karta podatkowa 

270 zł

wspólnicy spółek komandytowej i jednoosobowej spółki z.o.o.

ok. 530 zł

osoby uzyskujących dochody z powołania w sp. z o.o

9% osoby uzyskujących dochody z powołania w sp. z o.o

osoby współpracujące 

 1. 529,72 zł, w przypadku osób współpracujących z przedsiębiorcami opodatkowanymi inaczej niż liniowo

 2. 288,40 zł, w przypadku osób współpracujących z przedsiębiorcami opodatkowanymi liniowo.

  Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Co ważne, zmieni się termin zapłaty składki zdrowotnej, trzeba będzie ją zapłacić jak podatek do 20. dnia następnego miesiąca.

Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu

Ustawa wprowadza obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (dotychczas takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej).

PIT od sprzedaży auta z leasingu 

Do końca roku 2021 przedsiębiorca może wykupić firmowe auto z leasingu, nie wprowadzić do firmy i sprzedać bez podatku po 6 miesiącach. Po nowym roku wykup auta z leasingu będzie wiązał się z koniecznością zapłaty podatku, jeżeli auto zostanie sprzedane w ciągu 6 lat od wykupu.

Zmiany w CIT od 2022 r. 

1 stycznia 2022 r. wejdą w życie istotne zmiany do przepisów dotyczących tzw. estońskiego CIT – alternatywnej wersji podatku dochodowego dla polskich spółek.

Kto będzie mógł skorzystać z estońskiego CIT-u?

Opodatkowanie estońskim CIT-em będzie od 2022 r. skierowane do spółek z o.o., akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Warunkiem będzie jednak, żeby ich udziałowcami, wspólnikami lub akcjonariuszami były wyłączenie osoby fizyczne (mogą to być zarówno polscy, jak i zagraniczni rezydenci podatkowi).

Aby skorzystać z tego rozwiązania, spółka będzie musiała w szczególności:

 • zatrudniać na podstawie umowy o pracę (lub innej umowy podlegającej ZUS) co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat przez większość roku podatkowego;
 • w przypadku małych podatników (do 2 m EUR przychodów) w pierwszym roku warunkiem jest zatrudnianie 1 pracownika;
 • przewidziano dodatkowe preferencje dla podatników rozpoczynających działalność;
 • spółka nie może posiadać udziałów lub akcji w innych podmiotach;
 • spółka musi osiągać większość swojego przychodu z działalności operacyjnej (przychody pasywne m.in. z wierzytelności, odsetek, poręczeń i gwarancji nie mogą stanowić więcej niż 50% przychodów);
 • spółka nie może sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Od 2022 r. wejście w model rozliczenia estońskim CIT będzie możliwe w trakcie roku podatkowego.

Stawki estońskiego CIT-u

Spółka w myśl nowych przepisów zapłaci podatek dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólnika. W takim przypadku stawka ryczałtu (estońskiego CIT płaconego przez spółkę) będzie wynosić:

 • 10% dla małych podatników
 • 20% dla pozostałych podatników.

Otrzymany ze spółki zysk podlega opodatkowaniu u udziałowca (co do zasady 19% PIT). Biorąc jednak pod uwagę specjalny mechanizm, pozwalający udziałowcowi na odliczenie części podatku zapłaconego przez spółkę, podatek wspólnika wynosi odpowiednio 10% (gdy zysk wypłaca mały podatnik) i 5% (gdy zysk wypłaca duży podatnik).

Nominalna efektywna stawka podatku dochodowego (PIT i CIT) wynosi zatem odpowiednio 20% (u małych podatników) i 25% (u dużych podatników). W przypadku kalkulacji efektywnej stawki, jako stosunku podatku zapłaconego do zysku brutto, efektywna stawka podatkowa jest korzystniejsza i wynosi odpowiednio 18% i 21%.

Należy podkreślić, że spółka w ramach opodatkowania ryczałtem będzie zobowiązana zapłacić podatek również od innych form podziału zysku niż dywidendy (np. dochód z ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą).

Wybierając opodatkowanie estońskim CIT-em, podmiot gospodarczy na moment rozpoczęcia korzystania z tej formy opodatkowania będzie zobowiązany do kalkulacji, tzw. dochodu z tytułu różnic pomiędzy wynikiem księgowym i podatkowym oraz ewentualnego dochodu z przekształcenia (gdy podatnik powstał w wyniku przekształcenia). Jeżeli podatnik będzie objęty ryczałtem dłużej niż 4 lata, obowiązek zapłaty podatku od dochodu z tytułu różnic przejściowych wygaśnie.

Podatnik, który będzie chciał wyjść z reżimu opodatkowania ryczałtem (estońskim CIT-em) i nie będzie wypłacał zysku, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku – podatek będzie płatny dopiero w dacie faktycznej dystrybucji zysku.

Ukryte dywidendy

W związku z "Polskim ładem" od 2023 r. wejdą zmiany dotyczące tzw. ukrytej dywidendy. Fiskus będzie przyglądał się ze szczególną uwagą transakcjom między spółką a jej udziałowcem lub osobą z nią powiązaną (żoną/mężem, dziećmi, innym członkiem rodziny). 

Do wypłat stanowiących ukrytą dywidendę należy zaliczyć w szczególności:

 • koszty, których wysokość uzależniona jest od osiągniętego przez podatnika zysku lub jego wysokości (ale nie od przychodu!);
 • transakcje, których cena nie jest ustalona na poziomie rynkowym;
 • wynagrodzenie za korzystanie z aktywów należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które były wcześniej własnością podatnika.

"Polski ład". Zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 r.

Nowe przepisy wprowadzone w ramach "Polskiego ładu" dokonują również zmian w VAT i umożliwią składania deklaracji kwartalnych przez niektórych podatników opłacających tzw. estoński CIT, podatnicy opłacający ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), którzy nie są małymi podatnikami, będą mogli składać deklaracje VAT za okresy kwartalne, jeżeli wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro. 

Umożliwią ponadto wybór opodatkowania usług. W myśl nowych regulacji możliwa będzie rezygnacja ze stosowania zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 u.p.t.u., i wybranie opodatkowywania podatkiem VAT według stawki 23%: 

 1. transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, 
 2. usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 3. usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; 
 4. usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
 5. usług, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach oraz w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;
 6. usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie: 

Wprowadzony przez nowe przepisy art. 19a ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nakłada wymóg zapewnienia możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.

Wprowadzą zmiany w Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), WIS nie będą wydawane, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego – w dniu złożenia wniosku.

"Polski ład". Zmiany w VAT od 1 lipca 2022 r.

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. dotyczą z kolei regulacji w zakresie:

 • grupy VAT – nowe przepisy dadzą możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników w ramach grup VAT.  Zgodnie z przepisami, które będą obowiązywać od 1 lipca 2022 r., będzie możliwe wspólne rozliczanie podatku przez dwóch lub więcej podatników w ramach tzw. grup VAT. Grupa VAT – będzie to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT. Żeby powstała, konieczne będzie łącznie spełnienie trzech warunków, tj.: 

 1. istnienie grupy powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie podmiotów posiadających siedzibę na terytorium kraju lub prowadzących działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju,
 2. zawarcie przez tę grupę podmiotów umowy o utworzenie grupy VAT,
 3. zarejestrowanie grupy VAT jako podatnika podatku VAT.
 4. Od momentu uzyskania przez grupę VAT statusu podatnika w zakresie praw i obowiązków VAT grupę VAT reprezentować będzie przedstawiciel.

 • sankcji za niezapewnienie współpracy kasy online z terminalem płatniczym.
  Od 1 lipca 2022 r. w myśl przepisów "Polskiego ładu" podatnicy będą mieli obowiązek zapewnienia współpracy kasy online z terminalem płatniczym. W przypadku stwierdzonych naruszeń fiskus będzie miał prawo do nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 5000 zł.

Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W 2022 r. zmienią się również zasady dotyczące opodatkowania w formie ryczałtu dla niektórych zawodów. Z obniżonego ryczałtu będą mogli skorzystać m.in. lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci oraz zawody techniczne, tj. architekci, inżynierowie budownictwa czy rzeczoznawcy budowlani. Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym obejmą zarówno podatników już rozliczających podatek dochodowy w tej formie, jak i tych, którzy dopiero zaczną rozliczanie za pomocą ryczałtu. Zmieniają się bowiem stawki dla niektórych podatników oraz zasady naliczania składki zdrowotnej.

Zmiana definicji wolnego zawodu

Od 2022 r. wolny zawód będzie oznaczał pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

W porównaniu z aktualną definicją wolnego zawodu ta obowiązująca od 2022 roku nie będzie obejmować: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, dzięki temu osoby te zyskają i będą mogły płacić niższe stawki ryczałtu. 

Dla kogo 14-proc. ryczałt?

Zgodnie z nowymi regulacjami przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) opodatkowane będą według jednej, 14-proc, stawki ryczałtu, niezależnie od tego czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych. Również według tej stawki opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Aktualnie ww. przychody mogą być opodatkowane według dwóch stawek ryczałtu:

 • 17%, jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób,
 • 15%, jeżeli nie są osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli z pomocą osób zatrudnionych.

12-proc. stawka ryczałtu dla niektórych usług świadczonych w obszarze IT

Nowe przepisy przewidują również niższą, 12-proc. stawkę ryczałtu dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT, które obecnie opodatkowane są według stawki 15-proc.. Obniżona stawka ryczałtu będzie obowiązywać dla usług: 

Związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu,

 • (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

 • z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0) związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex  62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2).

Związanych z doradztwem:

 • w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), 

 • związanym z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Obniżenie ryczałtu dla usług świadczonych w ramach pomocy społecznej w ramach wolnych zawodów

Stawki ryczałtu dla usług zmienią się w następujący sposób: 

 • 15-proc. stawka ryczałtu będzie obowiązywać dla:

 1. usług zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14),
 2. usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15),
 3. usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12),
 4. usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13),
 5. pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19).
 • 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł;

 • 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł za usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);

 • 8,5% obejmie również przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) świadczone w ramach wolnych zawodów;

 • 3-proc. stawka ryczałtu będzie obowiązywać dla przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19-22 ustawy o podatku dochodowym, do których należą:

 1. przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 (umowy leasingu operacyjnego),
 2. wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia,
 3. wartość przychodu pracownika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy o PIT, tj. przychodu pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychodu pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym,
 4. kwota płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w art. 7b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego, a więc kwota płatności dotyczącej jednorazowej transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczającej 20 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Większość opisanych zmian zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r. Dlatego też dla przedsiębiorców jest to ostatni moment na ewentualne zmiany w zakresie formy opodatkowania.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (38)

dodaj komentarz
anszej_juda
mam nadzieję, że polski burdel trafi szlag
pozhoga
Ależ skąd. Po prostu za rok wyjdzie co spaprali, i będą to poprawiać. W związku. z tym spaprzą jeszcze bardziej, a za kolejny rok znowu będą poprawiać. I tak co roku udowodnią swoją niezbędność dla społeczeństwa, a media będą miały o czym pisać - na tym polega nowoczesna demokracja.
jaffa
polski bolszewizm to tylko początek wyciągania pieniędzy. To pokazuje jak działa PIS nie patrzy na żadne skutki swoich działań ani to czy to sie to komuś podoba i czy ktoś się do tego zdarzy przystosować. Typowa bolszewicka władza. Na początku zabierali państwowym firmom pieniądze, ale tej kasy już za mało także zabrali się za tych polski bolszewizm to tylko początek wyciągania pieniędzy. To pokazuje jak działa PIS nie patrzy na żadne skutki swoich działań ani to czy to sie to komuś podoba i czy ktoś się do tego zdarzy przystosować. Typowa bolszewicka władza. Na początku zabierali państwowym firmom pieniądze, ale tej kasy już za mało także zabrali się za tych którzy lepiej zarabiają. Oczywiście to nie oznacza że ci którzy mało zarabiają coś z tego dostana, bo pożre to np. inflacja lub sytem urzędniczo-partyjny.
pozhoga
No, w dziedzinie bolszewizmu to nikt nie przebije nierządu tuskowego: jak kiedyś Bierut ukradł 75% oszczędności, tak tuskowa banda rąbnęła 50% kasy z OFE: kubek w kubek to samo. PiS to nie bolszewizm, tylko zwykły bajzel.
anty12
„Ulga na powrót” rozumiem ze to jest przezent dla Ukrainy i ""helloø maj frient " from Uber ? A Wolacy maja zasuwac za miske ryzu LOL taka wladze antypolska sobie wybraliscie. Tyrajcie do smierci a reszta bedzei zyc jak w Mardycie z waszej pracy. NArodowo!!
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
pozhoga
Bzdury: przedsiębiorcy na JDG przejdą na ryczałt albo i komandytówkę, i figę nierząd pisowy zobaczy. Wystarczy trochę się postarać i podatki wręcz spadną.
zosia3005
Nie wiem czy to celowe , czy kolejna dziura : " ...nadal pracować, prowadzić działalność, w związku z czym ich emerytura będzie zawieszona i nie będą pobierać świadczenia." Użyto zwrotu " w związku z czym " , tyle że tu nie ma związku , możne pobierać emeryturę i pracować a zwłaszcza prowadzić działalność - jak Nie wiem czy to celowe , czy kolejna dziura : " ...nadal pracować, prowadzić działalność, w związku z czym ich emerytura będzie zawieszona i nie będą pobierać świadczenia." Użyto zwrotu " w związku z czym " , tyle że tu nie ma związku , możne pobierać emeryturę i pracować a zwłaszcza prowadzić działalność - jak opodatkowany jest taki dochód np. emerytura + działalność ??!
kryzysio
Jaka będzie składka zdrowotna od sprzedaży hali fabrycznej o wartości 2 mln zł w ramach jdg na zasadach ogólnych?
konjoo
Ja już się w cyrku nie śmieję...

Powiązane: Kwota wolna od podatku

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki