REKLAMA

ZPUE: wyniki finansowe

2021-04-30 23:02
publikacja
2021-04-30 23:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_ZPUE_SA.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Jednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_ZPUE_2020.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ZPUE_2020.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_ZPUE_-_2020.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ZPUE_SA.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ZPUE_SA.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
20201231_JSF_ZPUE_SzB_20210430.pdf  (KOREKTA RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 706 914 687 419 157 998 159 798
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 679 63 171 10 209 14 685
III. Zysk (strata) brutto 38 091 58 970 8 513 13 708
IV. Zysk (strata) netto 29 023 46 940 6 487 10 912
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 739 67 624 18 045 15 720
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -95 500 -32 790 -21 345 -7 622
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 962 -32 784 6 697 -7 621
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 15 201 2 050 3 397 477
IX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 20,68 33,44 4,62 7,77
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 20,68 33,44 4,62 7,77
XII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł. 0,00 0,00 0,00 0,00
XIII. Aktywa, razem 693 299 621 875 150 234 146 031
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 344 236 296 096 74 594 69 531
XV. Zobowiązania długoterminowe 95 674 21 460 20 732 5 039
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 224 873 250 978 48 729 58 936
XVII. Kapitał własny 349 063 325 779 75 640 76 501
XVIII. Kapitał zakładowy 12 362 12 362 2 679 2 903
XIX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
XX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł. 249,33 232,70 54,03 54,64
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. 249,33 232,70 54,03 54,64
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
List Prezesa Zarządu ZPUE SA.pdfList Prezesa Zarządu ZPUE SA.pdf
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe ZPUE_2020.pdfJednostkowe roczne sprawozdanie finansowe ZPUE_2020.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności ZPUE 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ZPUE 2020.pdf
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych ZPUE - 2020.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych ZPUE - 2020.pdf
Ocena Rady Nadzorczej ZPUE SA.pdfOcena Rady Nadzorczej ZPUE SA.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPUE SA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ZPUE SA.pdf
20201231_JSF_ZPUE_SzB_20210430.pdf20201231_JSF_ZPUE_SzB_20210430.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Wypychewicz Prezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Jamróz V-ce Prezes Zarządu
2021-04-30 Michał Stępień V-ce Prezes Zarządu
2021-04-30 Tomasz Gajos Członek Zarządu
2021-04-30 Wpjciech Marcinkowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Katarzyna Kusa Główny Księgowy/Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki