REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 20:58
publikacja
2021-09-30 20:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_OTM_ZPC_Otmuchow_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_ZPC_Otmuchow_1H2021_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_ZPC_Otmuchow_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ZPC_Otmuchow-Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Otmuchow-Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Dane skonsolidowane - - - -
II. Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 167 313 180 636 37 010 39 143
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 501 84 552 15 816 18 322
IV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 621 18 861 3 677 4 087
V. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 880 65 691 12 139 14 235
VI. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 95 812 96 084 21 194 20 821
VII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 94 321 94 802 20 864 20 543
VIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej 0,01 -0,07 0,002 -0,01
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej 0,01 -0,07 0,002 -0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,70 3,72 0,82 0,81
XII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,70 3,72 0,82 0,81
XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej 118 457 107 278 26 051 24 155
XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) 686 -2 436 151 -548
XVI. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) -219 -3 241 -48 -730
XVII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 188 -2 556 41 -576
XVIII. Zysk (strata) z działalności zaniechanej -61 -160 -13 -36
XIX. Zysk (strata) netto 127 -2 716 28 -612
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 787 -5 470 1 492 -1 232
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 415 -1 625 -971 -366
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 117 6 182 -685 1 392
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -745 -913 -164 -206
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Dane
finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz
dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
prezentowane są na dzień 30.06.2021 roku oraz na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
31.12.2020 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zostały
przeliczone po średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przez
NBP, który na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 4,5208 PLN, na dzień </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">31.12.2020
roku 4,6148 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">lub
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ustalonych
przez NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. od</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stycznia
do czerwca. Dla prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
4,5472 PLN, a dla danych porównywalnych 4,4413 PLN.</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE ZARZADU OTM_ZPC_Otmuchów_1H2021.pdfSPRAWOZDANIE ZARZADU OTM_ZPC_Otmuchów_1H2021.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Otmuchów
SSF_ZPC_Otmuchów_1H2021_.pdfSSF_ZPC_Otmuchów_1H2021_.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK OTMUCHÓW 1H2021
JSF_ZPC_Otmuchów_1H2021.pdfJSF_ZPC_Otmuchów_1H2021.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK OTMUCHÓW 1H2021
GK ZPC Otmuchów-Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF 30.06.2021.pdfGK ZPC Otmuchów-Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF 30.06.2021.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GK OTMUCHÓW ZA OKRES PÓŁROCZA 2021
ZPC Otmuchów-Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF 30.06.2021.pdfZPC Otmuchów-Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF 30.06.2021.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPC OTMUCHÓW ZA OKRES PÓŁROCZA 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piatkowski
2021-09-30 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZĄDU Adam Frajtak
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki