REKLAMA

ZAMET S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:33
publikacja
2021-04-30 17:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2020_ZAMET_Pismo_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ZAMET_SSF_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_ZAMET_Grupa_Mgmt_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_ZAMET_Sprawozdanie_na_temat_danych_niefinansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_o_podmiocie_uprawnionym_do_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_dokonana_przez_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_SSF_Zamet_31.12.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 170 599 203 411 38 129 47 285
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 774 -4 645 2 855 -1 080
III. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 866 -5 999 2 205 -1 395
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 126 18 630 6 733 4 331
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 782 -4 360 398 -1 014
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 261 -24 794 -4 752 -5 764
VII. Przepływy pieniężne netto razem 10 647 -10 524 2 380 -2 446
VIII. Aktywa razem 181 680 200 717 39 369 47 133
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 651 85 996 12 493 20 194
X. Zobowiązania długoterminowe 21 334 23 544 4 623 5 529
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 36 317 62 452 7 870 14 665
XII. Kapitał własny 124 029 114 721 26 876 26 939
XIII. Kapitał zakładowy 74 144 74 144 16 067 17 411
XIV. Liczba akcji (w szt.) 105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,0931 0,0566 0,0208 0,0132
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 1,1710 1,0831 0,2537 0,2543


Wybrane dane dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na
dzień 31.12.2020 oraz 31.12.2019. Wybrane dane finansowe prezentowane w
skonsolidowanym sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący
sposób:- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2020 rok (odpowiednio 2019 rok)
przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za 2020 r. wyniósł 1 euro = 4,4742 zł i odpowiednio za 2019 r.
wyniósł 1 euro = 4,3018 zł;- pozycje bilansowe
przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na
dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2020 1 euro = 4,6148 zł;
na 31 grudnia 2019 roku 1 euro = 4,2585 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020 ZAMET Pismo Prezesa.pdf2020 ZAMET Pismo Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
GK ZAMET_SSF_2020_final.pdfGK ZAMET_SSF_2020_final.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet za 2020 rok
2020 ZAMET Grupa Mgmt report.pdf2020 ZAMET Grupa Mgmt report.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zamet za 2020 rok
2020 ZAMET Sprawozdanie na temat danych niefinansowych.pdf2020 ZAMET Sprawozdanie na temat danych niefinansowych.pdf Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Zamet na temat informacji niefinansowych za 2020 rok
Informacja o podmiocie uprawnionym do badania.pdfInformacja o podmiocie uprawnionym do badania.pdf Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
Oświadczenie RN dot KA.pdfOświadczenie RN dot KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie RN dotyczące biegłego.pdfOświadczenie RN dotyczące biegłego.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
Ocena dokonana przez RN.pdfOcena dokonana przez RN.pdf Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą
BDO SzB SSF Zamet_31.12.2020-sig-sig.pdfBDO SzB SSF Zamet_31.12.2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie z badania SSF Zamet S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-04-30 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Ganczarska Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki