REKLAMA

YOLO S.A.: wyniki finansowe

2019-11-22 07:59
publikacja
2019-11-22 07:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_YOLO_SA_za_IIIQ2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat:
I. Przychody ze sprzedaży 6 889 3 296 1 599 775
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 709 -2 997 -629 -705
III. Zysk (strata) z działalności przed opodatkowaniem -3 867 -3 659 -898 -860
IV. Zysk (strata) netto -3 867 -3 659 -898 -860
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 982 -10 930 -692 -2 570
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 18 405 -9 4 327
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 706 -9 408 396 -2 212
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 314 -1 933 -305 -455
IX. Zysk (strata) przypadający na 1 akcję w PLN: -0.44 -0.41 -0.10 -0.10
X. Zysk (strata) rozwodniony przypadający na 1 akcję w PLN: -0.44 -0.41 -0.10 -0.10
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:*
XI. Aktywa razem 21 715 23 237 4 965 5 405
XII. Zobowiązania długoterminowe 12 017 14 193 2 748 3 301
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 660 4 165 1 980 969
XIV. Zobowiązania razem 20 677 18 358 4 728 4 270
XV. Kapitał własny 1 038 4 879 237 1 135
XVI. Kapitał podstawowy 8 879 8 879 2 030 2 065
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Spółki (w PLN/EUR na akcję) 0.12 0.55 0.03 0.13
XVIII. Liczba akcji (szt.) 8 879 194 8 879 194 8 879 194 8 879 194
XIX. Wypłacona dywidenda/akcję (PLN/EUR) - - - -
XX. Zadeklarowana/dywidenda/akcję (PLN/EUR) - - - -
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
*
</p>
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Wybrane
dane finansowe z Jednostkowego sprawozdania z sytuacji</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej
zostały zaprezentowane na dzień 30.09.2019 i na koniec</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poprzedniego
roku obrotowego, tj. na dzień 31.12.2018.</span></font>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport YOLO SA za IIIQ2019.pdfRaport YOLO SA za IIIQ2019.pdf Raport YOLO S.A. za IIIQ2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
2019-11-22 Kamil Czop Członek Zarządu
2019-11-22 Maciej Królik Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki