REKLAMA

X-TRADE BROKERS DM SA: wyniki finansowe

2020-11-09 00:03
publikacja
2020-11-09 00:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_3Q.2020_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody z działalności operacyjnej 657 788 149 733 148 084 34 752
II. Zysk z działalności operacyjnej 459 400 23 165 103 422 5 376
III. Zysk przed opodatkowaniem 441 623 28 353 99 420 6 581
IV. Zysk netto 361 856 20 663 81 462 4 796
V. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 3,08 0,18 0,69 0,04
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 224 293 (8 980) 50 494 (2 084)
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 548) (2 140) (574) (497)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (31 712) (23 104) (7 139) (5 362)
IX. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 190 033 (34 224) 42 781 (7 943)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:
X. Aktywa razem 1 942 981 1 138 900 429 217 267 442
XI. Zobowiązania razem 1 096 391 648 156 242 200 152 203
XII. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 297 1 378
XIII. Kapitał własny 846 590 490 744 187 017 115 239
XIV. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 7,21 4,18 1,59 0,98


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący
sposób:* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych –
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,4420;−
za okres porównawczy: 4,3086;* pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego
przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:− za
okres bieżący: 4,5268;− za okres porównawczy: 4,2585.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q.2020.pdfRaport 3Q.2020.pdf Raport za III kwartał 2020 roku
Raport 3Q.2020 ENG.pdfRaport 3Q.2020 ENG.pdf Raport za III kwartał 2020 roku - tłumaczenie na język angielski

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-09 Paweł Szejko Członek Zarządu
2020-11-09 Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki