X-TRADE BROKERS DM SA: wyniki finansowe

2019-08-22 00:04
publikacja
2019-08-22 00:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_I_polrocze_2019_roku_(PL).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTB_Raport_skonsol_HY_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTB_Raport_jedn_HY_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_za_I_polrocze_2019_roku_(ENG).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTB_review_report_conso_HY_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTB_review_report_solo_HY_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów: 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
II. Przychody z działalności operacyjnej 88 781 197 937 20 705 46 689
III. Zysk z działalności operacyjnej 5 193 115 144 1 211 27 160
IV. Zysk przed opodatkowaniem 7 113 122 007 1 659 28 779
V. Zysk netto 5 156 100 402 1 202 23 683
VI. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 0,04 0,86 0,01 0,20
VII. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 141) 129 647 (2 132) 30 581
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 776) (303) (414) (71)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (22 260) (47) (5 191) (11)
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (33 177) 129 297 (7 737) 30 498
XII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej: 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 1 027 568 970 074 241 667 225 599
XIV. Zobowiązania razem 589 716 514 918 138 691 119 748
XV. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 380 1 365
XVI. Kapitał własny 437 852 455 156 102 976 105 850
XVII. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 3,73 3,88 0,88 0,90
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XIX. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów: 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
XX. Przychody z działalności operacyjnej 75 400 189 245 17 584 44 639
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 5 655 117 528 1 319 27 722
XXII. Zysk przed opodatkowaniem 3 655 118 215 852 27 884
XXIII. Zysk netto 2 234 94 567 521 22 306
XXIV. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 0,02 0,81 0,00 0,19
XXV. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 459 127 496 340 30 073
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 526) (1 546) (356) (365)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (21 751) (47) (5 073) (11)
XXIX. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (21 818) 125 903 (5 088) 29 698
XXX. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXI. Aktywa razem 977 311 927 960 229 847 215 805
XXXII. Zobowiązania razem 532 061 464 750 125 132 108 081
XXXIII. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 380 1 365
XXXIV. Kapitał własny 445 250 463 210 104 715 107 723
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XXXVI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 3,79 3,95 0,89 0,92


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący
sposób:* pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:−
za okres bieżący: 4,2880;− za okres porównawczy: 4,2395;*
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:−
za okres bieżący: 4,2520;− za okres porównawczy: 4,3000.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za I półrocze 2019 roku (PL).pdfRaport za I półrocze 2019 roku (PL).pdf Raport za I półrocze 2019 roku - wersja w j, polskim
XTB Raport skonsol HY 2019.pdfXTB Raport skonsol HY 2019.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
XTB Raport jedn HY 2019.pdfXTB Raport jedn HY 2019.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Raport za I półrocze 2019 roku (ENG).pdfRaport za I półrocze 2019 roku (ENG).pdf Raport za I półrocze 2019 roku (tłumaczenie na j. angielski)
XTB review report conso HY 2019.pdfXTB review report conso HY 2019.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)
XTB review report solo HY 2019.pdfXTB review report solo HY 2019.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Paweł Szejko Członek Zarządu
2019-08-22 Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki