Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Automatyki POLNA SA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą Przemyślu („Wezwanie”) - komunikat

ogłoszone w związku z zamiarem przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji) i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym zgodnie z art. 74 ust. 1 oraz 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 774.663 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu („Spółka” lub „POLNA”), o wartości nominalnej 3,80 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt groszy) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLPOLNA00015 (zwanych łącznie i każda z osobna jako „Akcje”), reprezentujących 54,72% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 774.663 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,72% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego

Wezwanie ogłaszane jest łącznie przez następujące podmioty (zwane łącznie jako „Wzywający”):

Pan Zbigniew Jakubas zamieszkały w Warszawie („Wzywający”) adres: Ciasna 6, 00-232 Warszawa, działający na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy, jako podmiot upoważniony przez strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w związku z art. 87 ust 4 pkt 4 Ustawy tj. jednostki powiązane z Wzywającym: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6, Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6, Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 53 oraz Energopol Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 53 do wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym Akcje będzie Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6, 00-232 Warszawa („Podmiot Nabywający”).

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: TRIGON Dom Maklerski Spółka Akcyjna,

Siedziba: Kraków,

Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków,

Telefon.: 801 292 292, +48 12 6 292 292 (z tel. komórkowych),

faks: +48 12 629 2 629,

e-mail: bok@trigon.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Podmiot Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 774.663 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki i uzyskać 54,72% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 774.663 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona

Podmiot Nabywający nie określa minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Podmiot Nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje. Podmiot Nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami w Wezwaniu, bez względu na ich liczbę.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji

Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania bezpośrednio wraz z akcjami już posiadanymi 919.862 (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki i uzyskać 64,98 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a łącznie z głosami posiadanymi przez niego, Wzywającego oraz przez podmioty dominujące lub podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w punkcie 2 Wezwania 1.415.641 (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1.415.641 (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji Spółki stanowiących odpowiednio 100 % ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania będzie Podmiot Nabywający.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po której nabywane będą Akcje, wynosi 19,92 złotych („Cena Wezwania”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wezwania wskazana w pkt. 9 spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 - 3 Ustawy.

Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Średnia cena rynkowa (rozumiana jako cena będąca średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) akcji Spółki z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW, wynosi 19,88 złotych.

Średnia cena rynkowa (rozumiana jako cena będąca średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) akcji Spółki z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW, wynosi 19,91 złotych.

Cena Wezwania nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający, podmioty od niego zależne lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, za akcje Spółki.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający, podmioty wobec niego zależne lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy nie nabywały akcji Spółki.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Ogłoszenie Wezwania: 23.05.2017 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: 13.06. 2017 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów: 12.07.2017 r.

Przewidywany dzień transakcji na GPW: 14.07.2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia w KDPW: 18.07. 2017 r.

Termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania w pierwotnym terminie przyjmowania zapisów na Akcje.

Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu.

Termin przyjmowania zapisów może być skrócony, zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem). O skróceniu terminu przyjmowania zapisów Wzywający zawiadomi zgodnie z treścią Rozporządzenia nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Nie istnieje podmiot dominujący względem Wzywającego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem dominującym wobec Podmiotu Nabywającego Akcje jest Wzywający.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy

Wzywający posiada łącznie wraz z podmiotami zależnymi: Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A. oraz Energopol Trade S.A. 640.978 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu POLNA, stanowiących 45,28% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, odpowiadających 640.978 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcjom POLNA, stanowiącym 45,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza łącznie wraz z podmiotami zależnymi: Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A. oraz Energopol Trade S.A. osiągnąć 1.415.641 (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji stanowiących odpowiednio 100 % ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Podmiot Nabywający posiada wraz z podmiotem dominującym, tj. Wzywającym łącznie 562.805 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu POLNA, stanowiących 39,76% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, odpowiadające 562.805 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć) akcjom POLNA, stanowiącym 39,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 774.663 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 774.663 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących odpowiednio 54,72 % ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce, a łącznie z głosami wynikającymi z już posiadanych przez niego, Wzywającego oraz podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w punkcie 2 Wezwania zamierza osiągnąć 1.415.641 (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1.415.641 (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji stanowiących odpowiednio 100 % ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest podmiotem dominującym względem Podmiotu Nabywającego. Wzywający posiada bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Podmiotu Nabywającego.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie w następujących Oddziałach TRIGON Domu Maklerskiego S.A. – podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu:

1) Częstochowa, al. N.M.P. 28,

2) Kraków, ul. Mogilska 65,

3) Warszawa, Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2,

telefon: 801 292 292, +48 12 6 292 292 (z tel. komórkowych),

faks: +48 12 629 2 629

e-mail: bok@trigon.pl

W powyższych miejscach zostaną udostępnione egzemplarze dokumentacji Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

Szczegółowe zasady przyjmowania zapisów, w tym w ramach trybu korespondencyjnego opisane zostały w pkt. 32 Wezwania.

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania (w sytuacji nie przedłużania okresu przyjmowania zapisów) Wzywający, ani Podmiot Nabywający nie zamierzają nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie w czasie trwania okresu przyjmowania zapisów.

Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. drugiego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. 14.07. 2017 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. nie później niż dnia 18.07. 2017 r.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy, gdyż wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym lub dominującym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający zgodnie z definicją art. 4 pkt 14) Ustawy jest podmiotem dominującymi wobec Spółki z uwagi na zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Podmiot Nabywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta Akcji.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Podmiot Nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym warunkiem.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Głównym zamiarem Wzywającego jest podjęcie działań w celu przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym. Wzywający po ogłoszeniu Wezwania zamierza wystąpić z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponowania, aby porządek obrad obejmował podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji Akcji, a w przypadku podjęcia takiej uchwały wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji Spółki).

Wzywający nie zamierza dążyć do wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki. Wzywający rozpatruje swoją rolę w strukturze akcjonariatu Spółki jako stabilnego inwestora. Wzywający traktuje inwestycję w akcje Spółki jako inwestycję o charakterze średnio lub długoterminowym.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Zamieszczony w punkcie 26 Wezwania opis zamiarów Wzywającego znajduje zastosowanie w niniejszym punkcie.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy

Wezwanie jest ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 i 91 ust. 6 Ustawy. W związku z powyższym nie powstaje obowiązek podania tej informacji.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy

Wezwanie jest ogłoszone na podstawie art. 74 ust.1 i 91 ust. 6 Ustawy. W związku z powyższym nie powstaje obowiązek podania tej informacji.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu została ustanowiona blokada środków pieniężnych na rachunku Podmiotu Nabywającego prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A. w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonanym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Niniejsze Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Akcje będące przedmiotem sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie nie mogą być obciążone zastawem, ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

TRIGON Dom Maklerski S.A. nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru.

Informacje dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

W dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów, TRIGON Dom Maklerski S.A. otworzy rejestr, do którego, w okresie trwania zapisów, będą przyjmowane indywidualne zapisy na sprzedaż Akcji przez osoby odpowiadające na Wezwanie. Wpis do rejestru nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zapisu, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. Jeśli zapis dokonany zostanie drogą korespondencyjną, wpis do rejestru nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia zapisu, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów.

W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji, o której mowa w punkcie a) poniżej, przez podmiot, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane, Akcje objęte zapisem przyjętym do rejestru nie będą przedmiotem nabycia przez Podmiot Nabywający.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinny wykonać następujące czynności:

a) złożyć w domu/biurze maklerskim prowadzącym dla tych osób rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany, maksymalny termin rozliczenia transakcji to 18.07. 2017 r.) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego, jak również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży (obowiązek uzyskania świadectwa depozytowego nie dotyczy osób, które posiadają Akcje mające być przedmiotem zapisu na rachunku papierów wartościowych w TRIGON Domu Maklerskim S.A.). Zlecenie sprzedaży powinno być złożone z datą ważności do dnia zawarcia transakcji włącznie (planowany, maksymalny termin zawarcia transakcji to 14.07. 2017 r.).

b) złożyć w terminie do dnia 12.07.2017 r. włącznie, na odpowiednim formularzu, w jednym z Oddziałów TRIGON Domu Maklerskiego S.A. wymienionych w punkcie 19 Wezwania zapis, do którego powinno zostać dołączone świadectwo depozytowe, o którym mowa w punkcie a) powyżej.

Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinna wykonać następujące czynności:

a) złożyć w domu/biurze maklerskim prowadzącym jej rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany termin rozliczenia transakcji: 18.07. 2017 r.) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego, jak również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być złożone z datą ważności do dnia zawarcia transakcji włącznie (planowany termin zawarcia transakcji: 14.07. 2017 r.).

b) przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do TRIGON Domu Maklerskiego S.A. nie później niż do dnia 12.07. 2017 r. do godz. 16.00:

- oryginał świadectwa depozytowego,

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji, przy czym podpis osoby składającej zapis oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (poprzez złożenie podpisu wraz z pieczątką imienną) lub poświadczone przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres: TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: „POLNA – WEZWANIE”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składanym zapisem nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiego zapisu. Wzywający oraz TRIGON Dom Maklerski S.A. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z zapisem niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika jednego z Oddziałów TRIGON Domu Maklerskiego S.A. wymienionych w pkt. 19 Wezwania lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo, stosownie do przewidzianego przez mocodawcę zakresu działania pełnomocnika, powinno obejmować umocowanie do:

a) dokonania blokady Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany, maksymalny termin rozliczenia transakcji to 18.07. 2017 r.) oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu,

b) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje,

c) złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w miejscach przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, w tym w trybie korespondencyjnym.

Kom doa

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 0,17% 58 851,05
2019-11-18 17:15:01
WIG20 -0,18% 2 229,92
2019-11-18 17:15:00
WIG30 0,00% 2 531,47
2019-11-18 17:15:01
MWIG40 1,36% 3 797,96
2019-11-18 17:15:00
DAX -0,26% 13 207,01
2019-11-18 17:37:00
NASDAQ 0,11% 8 549,94
2019-11-18 22:03:00
SP500 0,05% 3 122,03
2019-11-18 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.