REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2021-04-27 23:18
publikacja
2021-04-27 23:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowy_Raport_Roczny_Wittchen_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_rocznego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_Wittchen_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_Wittchen_S.A._-_SF_i_sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Wittchen_S.A._-_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 209 126 284 044 46 740 66 029
II. Zysk z działalności operacyjnej 12 530 36 577 2 800 8 503
III. Zysk / (strata) brutto 10 670 36 767 2 385 8 547
IV. Zysk / (strata) netto 8 336 31 904 1 863 7 416
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 122 50 565 7 626 11 754
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 928 -16 120 -2 889 -3 747
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 436 -39 513 -4 121 -9 185
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 758 -5 068 616 -1 178
IX. Aktywa razem 258 965 319 229 56 116 74 963
X. Zobowiązania długoterminowe 38 859 71 566 8 421 16 805
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 67 547 48 601 14 637 11 413
XII. Kapitał własny 152 559 199 062 33 058 46 745
XIII. Kapitał zakładowy 3 645 3 636 790 854
XIV. Liczba akcji zwykłych (szt.) 18 223 001 18 178 772 18 223 001 18 178 772
XV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,46 1,76 0,10 0,41
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,37 10,95 1,81 2,57
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,23
Wybrane dane finansowe zawierające
podstawowe pozycje jednostkowegosprawozdania finansowego przeliczono na
euro według następujących zasad:
Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań
i kapitału własnego


przeliczono według średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank


Polski obowiązujących na dzień 31
grudnia 2020 roku w wysokości 1 EUR =4,6148 zł oraz na 31 grudnia 2019 roku w
wysokości 1 EUR = 4,2585 zł.Poszczególne pozycje sprawozdania z
wyniku i pozostałych całkowitych dochodóworaz pozycje dotyczące sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez


Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca za okres 12


miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020
oraz 2019 roku _odpowiednio


1 EUR = 4,4742 zł i 1 EUR = 4,3018 zł .Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowy Raport Roczny Wittchen S.A. za 2020 rok.pdfJednostkowy Raport Roczny Wittchen S.A. za 2020 rok.pdf Jednostkowy Raport Roczny Wittchen S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za 2020 rok.pdfSprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za 2020 rok.pdf Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za 2020 rok
Ocena RN Wittchen S.A. - SF i sprawozdania z dzialalnosci.pdfOcena RN Wittchen S.A. - SF i sprawozdania z dzialalnosci.pdf Ocena RN Wittchen S.A. - SF i sprawozdania z działalnosci
Oswiadczenie RN Wittchen S.A. - komitet audytu.pdfOswiadczenie RN Wittchen S.A. - komitet audytu.pdf Oświadczenie RN Wittchen S.A. - komitet audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
2021-04-27 Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Dorota Chomicz Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki