REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2021-04-27 23:10
publikacja
2021-04-27 23:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Roczny_Wittchen_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_rocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_GK_Wittchen_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_Wittchen_GK_-_SF_i_sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Wittchen_GK_-_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 211 040 284 536 47 169 66 144
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 18 438 36 526 4 121 8 491
III. Zysk / (strata) brutto 16 363 36 637 3 657 8 517
IV. Zysk / (strata) netto 13 268 32 033 2 965 7 446
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 946 51 749 8 481 12 030
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 891 -16 825 -3 552 -3 911
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 251 -39 618 -4 303 -9 210
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 804 -4 694 627 -1 091
IX. Aktywa razem 276 619 259 393 59 942 60 912
X. Zobowiązania długoterminowe 43 435 60 175 9 412 14 131
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 69 770 49 333 15 119 11 585
XII. Kapitał własny 163 414 149 885 35 411 35 197
XIII. Kapitał zakładowy 3 645 3 636 790 854
XIV. Liczba akcji zwykłych (szt.) 18 223 001 18 178 772 18 223 001 18 178 772
XV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,73 1,76 0,16 0,41
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,97 8,25 1,94 1,94
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,23Wybrane dane finansowe zawierające
podstawowe pozycje skonsolidowanegosprawozdania finansowego przeliczono na
euro według następujących zasad:
Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań
i kapitału własnego


przeliczono według średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank


Polski obowiązujących na dzień 31
grudnia 2020 roku w wysokości 1 EUR =4,6148 zł oraz na 31 grudnia 2019 roku w
wysokości 1 EUR = 4,2585 zł.Poszczególne pozycje sprawozdania z
wyniku i pozostałych całkowitych dochodóworaz pozycje dotyczące sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez


Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca za okres 12


miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020
oraz 2019 roku _odpowiednio


1 EUR = 4,4742 zł i 1 EUR = 4,3018 zł .
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Roczny Wittchen S.A. za 2020 rok.pdfSkonsolidowany Raport Roczny Wittchen S.A. za 2020 rok.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Wittchen S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Wittchen za 2020 rok.pdfSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Wittchen za 2020 rok.pdf Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Wittchen za 2020 rok
Ocena RN Wittchen GK - SF i sprawozdania z dzialalnosci.pdfOcena RN Wittchen GK - SF i sprawozdania z dzialalnosci.pdf Ocena RN Wittchen GK - SF i sprawozdania z działalności
Oswiadczenie RN Wittchen GK - komitet audytu.pdfOswiadczenie RN Wittchen GK - komitet audytu.pdf Oświadczenie RN Wittchen GK - komitet audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
2021-04-27 Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Dorota Chomicz Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki