1,0500 zł
-4,55% -0,0500 zł
Venture Inc SA (VTI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_Sprawozdanie_polroczne_VTI.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_Sprawozdanie_Zarzadu_polroczne.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. I. Przychody z działalności podstawowej 1 518 1 894 354 456
II. II. Zysk/Strata na działalności podstawowej -1 151 732 -268 172
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -961 934 -224 220
IV. IV. Zysk/Strata netto -1 149 731 -268 172
V. V. Całkowite dochody ogółem - 1 149 731 -268 172
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
-912 -618 -213 -145
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-501 -1 988 -117 -468
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
377 150 88 35
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem. - 1036 -2 456 -242 -578
X. X. Aktywa razem 51 278 54 542 12 060 12 505
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 083 2 537 255 582
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 190 147 45 34
XIII. XIII. Kapitał własny 50 005 51 857 11 760 11 889
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 2 984 2 984 702 684
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 29 840 000 29 840 000 29 840 000 29 840 000
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 0,02 -0,01 0,01
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
0,04 0,02 -0,01 0,01
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,68 1,74 0,39 0,40


Zastosowane kursy walutowe:1) poszczególne pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy:- na dzień
30.06.2019 r. wg kursu 4,2520 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr
124/A/NBP/2019- na dzień 30.06.2018 r. wg kursu 4,3616 PLN/EUR,
tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/20182)
poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:-za
okres 01.01-30.06.2019 wg kursu 4,2880 PLN/EUR- za okres
01.04-30.06.2019 wg kursu 4,2782 PLN/EUR- za okres 01.01-30.06.2018
wg kursu 4,2474 PLN/EUR- za okres 01.04-30.06.2018 wg kursu 4,2057
PLN/EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
2019 Sprawozdanie półroczne VTI.T.pdf2019 Sprawozdanie półroczne VTI.T.pdf Sprawozdanie półroczne za 2019 Venture Inc
2019 Sprawozdanie Zarządu półroczne.BES.pdf2019 Sprawozdanie Zarządu półroczne.BES.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Venture Inc w półroczu 2019
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Venture Inc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.