REKLAMA

Ulga termomodernizacyjna - 106 tys. zł odliczenia dla małżonków

Dominika Florek2022-08-06 12:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-08-06 12:00
Ulga termomodernizacyjna - 106 tys. zł odliczenia dla małżonków
Ulga termomodernizacyjna - 106 tys. zł odliczenia dla małżonków
fot. iyks / / Shutterstock

Koszty montażu fotowoltaiki i pomp ciepła czy wymiany pieca lub okien można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu rocznym PIT. Maksymalna kwota preferencji podatkowej to 53 tys. zł na osobę. W przypadku małżonków kwota ulgi podwaja się. Sprawdź, jakie wydatki można odliczyć.

Ulga termomodernizacyjna to jedna z możliwość zmniejszenia podatku dochodowego. Małżonkowie w ramach preferencji mogą odliczyć nawet 106 tys. zł. Wydatki poniesione na tego rodzaju przedsięwzięcia należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu PIT.

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

Skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej mogą osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pod terminem "budynku mieszkalnego" kryją się budynki wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

W praktyce oznacza to, że z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać właściciele mieszkań w blokach oraz osoby posiadające lokale przemysłowe w budynkach wielorodzinnych. Z odliczenia nie mogą skorzystać także właściciele budynków, które jeszcze nie zostały oddane do użytkowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej mogą osoby rozliczające się z fiskusem według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), czyli na tzw. zasadach ogólnych, 19-procentowej stawki podatku dochodowego według formuły liniowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W praktyce oznacza to, że skorzystać z niej mogą osoby rozliczające się na następujących drukach podatkowych: PIT-37, PIT-36 (skala podatkowa), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-28 (ryczałt). Poniesione wydatki należy wykazać w załączniku PIT/O.

Ulga termomodernizacyjna – ile można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej właściciel budynku jednorodzinnego może maksymalnie odliczyć koszty na kwotę 53 tys. zł brutto. Natomiast w przypadku gdy właścicielami domu są małżonkowie, to mają oni prawo do zmniejszenia podatku dochodowego nawet o kwotę 106 tys. zł (53 tys. zł na osobę). Limit ulgi liczy się razem z VAT-em. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba korzystająca go odlicza. W tym przypadku maksymalna kwota odliczenia jest ujmowana w wartości netto.

Co w sytuacji, gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika? Ustawodawca przygotował rozwiązanie – pozostałą część do odliczenia można rozłożyć. Maksymalnie na okres nie dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Za datę tę uważa się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT. W przypadku braku informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada wtedy, kiedy wystawiono fakturę.

Skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej mogą także osoby, które korzystają z dofinansowania, np. z programu „Czyste powietrze”. Otrzymanie dotacji z innych źródeł nie wyklucza możliwości połączenia z ulgą.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

"Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym" – czytamy na gov.pl. Co kryje się pod hasłem "przedsięwzięcia termomodernizacyjnego". W wyjaśnieniach możemy przeczytać, że jest nim:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

Nie wszystkie koszty można odliczyć. Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W katalogu wydatków, które podlegają odliczeniu (określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489)), wymienione zostały następujące materiały budowlane oraz urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Dodatkowo oprócz materiałów budowlanych oraz urządzeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnicy mogą odliczyć szereg usług. Ustawodawca w rozporządzeniu przewidział możliwości odliczenia:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • montaż pompy ciepła,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Wymienione w rozporządzeniu kategorie wydatków (tj. materiały budowlane, urządzenia oraz usługi) dotyczące ulgi termomodernizacyjnej mogą być odliczone, jeżeli spełnią kilka warunków. Po pierwsze wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.

"W przeciwnym wypadku ulgę należy zwrócić. Aby to zrobić, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni okres, podatnik dolicza do dochodu kwoty uprzednio odliczone" – czytamy w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Drugim warunkiem jest udokumentowanie fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku zakupu. "W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług" – podaje resort finansów.

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają tylko te koszty, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Ulga termomodernizacyjna w PIT

Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej należy zaznaczyć w rozliczeniu PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Odliczenie może być realizowane w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek - w przypadku gdy kwota kosztów jest wyższa niż podatek.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (10)

dodaj komentarz
zlomufka
Nie małżonków, tylko osób posiadających udział w własności.
ehud
Nie wymagajmy od doktorantki Florek zbyt wiele :)
wizytator
No iii?
Można wydać 100tys. ocieplić powiedzmy stary dom, a rachunek za ogrzewanie i tak będzie większy niż powiedzmy jeszcze 4 lata temu. A już na pewno nieproporcjonalny do zarobków wtedy i teraz.
ehud
Poważnie ocieplić? Sam bym tego nie wymyślił :)
peluquero
policz NPV lub prosciej SPBT, bo gadanie ze rachunek bedzie wyższy niż tam kiedys to taki sam populizm jak nierewaloryzowane od 20 lat progi wygranych w Milionerach
januszcebulak
A co proponujesz w zamian? Nie ocieplać i płacić jeszcze większy rachunek ?
ehud odpowiada januszcebulak
Nie ocieplać tylko ochładzać - oszczędzisz na klimie :)
ehud
Takich ulg nie było od czasów Gierka - rewela!
ehud
"Maksymalna kwota preferencji podatkowej to 53 tys. zł na osobę. W przypadku małżonków kwota ulgi podwaja się" - niestety doktorantka Florek nie pisze co w przypadku dwojga ludzi bez ślubu żyjących pod jednym dachem :)
jpelerj
Zasady jak przy innych ulgach: małżonkowie albo nic. Dzieci w tym przypadku i tak się nie liczą, bo nie są współwłaścicielami.

Powiązane: Fotowoltaika

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki