REKLAMA

URSUS S.A.: wyniki finansowe

2020-11-26 21:08
publikacja
2020-11-26 21:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_URSUS_za_3Q2020_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IzD_GK_URSUS_-_3Q__26.11.2020_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - działalność 33 246 79 092 7 484 18 357
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -21 042 -31 030 -4 737 -7 202
III. Zysk (strata) brutto -31 047 -44 000 -6 989 -10 212
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -31 047 -38 790 -6 989 -9 003
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -488 -52 -110 -12
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 730 56 522 164 13 118
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 997 -224 1 350 -52
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 234 -56 740 -1 403 -13 169
IX. Środki pieniężne na koniec okresu 1 313 858 296 199
X. Dane na dzień 2020-09-30 2019-12-31 2020-09-30 2019-12-31
XI. Aktywa obrotowe 89 144 88 808 19 692 20 854
XII. Aktywa dostępne do sprzedaży - 6 122 - 1 438
XIII. Aktywa trwałe 102 231 109 640 22 584 25 746
XIV. Aktywa razem 191 375 204 570 42 276 48 038
XV. Zobowiązania długoterminowe 8 351 13 640 1 845 3 203
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 352 261 322 196 77 817 75 660
XVII. Kapitał własny -169 237 -137 025 -37 386 -32 177
XVIII. Kapitał akcyjny 64 600 64 600 14 271 15 170
XIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 64 600 000 64 600 000 64 600 000 64 600 000
XX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN) oraz (EUR) tj. zysk netto/średnioważona liczba akcji -0,48 -0,60 -0,11 -0,14
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) tj. kapitał własny/średnioważona liczba akcji -2,62 -2,12 -0,58 -0,50


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za III kwartał 2020 na dzień
30.09.2020: 4,5268Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za
rok 2019 na dzień 31.12.2019: 4,2585 kurs na ostatni dzień okresu


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za III kwartał 2020: 4,4420


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za III kwartał 2019: 4,3086
kurs średni


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_GK_URSUS_za_3Q2020_FINAL.pdfSSF_GK_URSUS_za_3Q2020_FINAL.pdf SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS ZA III KWARTAŁ 2020 r.
IzD GK URSUS - 3Q_ 26.11.2020_FINAL.pdfIzD GK URSUS - 3Q_ 26.11.2020_FINAL.pdf INFORMACJE NT. DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS S.A. w RESTRUKTURYZACJI ZA III KWARTAŁ 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Andrzej Młotek Prezesa Zarządu Andrzej Młotek
2020-11-26 Ryszard Jacyno Wiceprezes Zarządu Ryszard Jacyno
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
1as
Czyli bagna ciąg dalszy...a gdzie Chińcyki?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki