REKLAMA

UNIMOT S.A.: wyniki finansowe

2022-08-31 23:46
publikacja
2022-08-31 23:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Unimot_Skonsolidowany_raport_polroczny_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa/static/att/emitent/2022-08/Unimot-SA-Raport-1H2022_202208312130022119.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Unimot_SA_-_Raport_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody ze sprzedaży 5 888 966 3 303 507 1 268 435 726 493
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 208 722 63 020 44 957 13 859
III. Zysk/(strata) brutto 199 603 60 156 42 993 13 229
IV. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 159 740 46 949 34 407 10 325
V. Zysk/(strata) netto 159 740 46 799 34 407 10 292
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 266 (65 150) 28 489 (14 328)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 188 (7 954) 471 (1 749)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 725) (25 244) (3 172) (5 552)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 106 079 (100 266) 22 849 (22 050)
X. Aktywa, razem 2 176 666 1 231 288 465 040 267 706
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 690 784 905 413 361 232 196 855
XII. Zobowiązania długoterminowe 88 803 92 297 18 973 20 067
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 601 981 813 116 342 260 176 787
XIV. Kapitał własny 485 882 325 875 103 808 70 852
XV. Kapitał zakładowy 8 198 8 198 1 751 1 782
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
XVII. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł/euro)** 19,49 5,73 4,20 1,26
XVIII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł/euro)** 19,49 5,73 4,20 1,26
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 59,27 39,75 12,74 8,64
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 59,27 39,75 12,74 8,64

*Dane
dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są
na dzień 31 grudnia 2021 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania
z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
**
na 30.06.2022 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję
zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198
tys.sztuk
**
na 30.06.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję
zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys.
sztuk
***
na 30.06.2022 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz
rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk
***
na 31.12.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz
rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk
Wybrane
dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
Pozycje
aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro
wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego
na 30.06.2022 r. 4,6806 zł/euro oraz dla danych porównawczych na
31.12.2021 r. 4,5994 zł/euro
Poszczególne
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,6427
zł/euro (6 miesięcy 2022 r.), 4,5472 zł/euro (6 miesięcy 2021 r.).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Unimot_Skonsolidowany_raport_polroczny_2022.pdfUnimot_Skonsolidowany_raport_polroczny_2022.pdf Skonsolidowane sprawozdanie GK UNIMOT za I półrocze 2022
Grupa Unimot SA - Raport 1H2022.pdfGrupa Unimot SA - Raport 1H2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania
Unimot SA - Raport 1H2022.pdfUnimot SA - Raport 1H2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Adam Sikorski Prezes Zarządu
2022-08-31 Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2022-08-31 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki