REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

2021-04-28 17:08
publikacja
2021-04-28 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
grupa-unima-2020-sprawozdanie-z-badania-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdan_za2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Unima2000_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Unima2000_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_przez_Unima_2000_w_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 324 46 115 8 788 10 720
II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -647 2 082 -145 484
III. III. Zysk (strata) brutto -773 1 760 -173 409
IV. IV. Zysk (strata) netto -828 1 360 -185 316
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 642 1 165 143 271
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 73 -17 16 -4
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 316 -734 71 -171
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 031 414 230 96
IX. IX. Aktywa, razem 21 913 28 433 4 748 6 677
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 543 14 831 2 068 3 483
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 587 1 596 344 375
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 956 13 235 1 724 3 108
XIII. XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 12 370 13 602 2 681 3 194
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 593 642
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. XVII. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,30 0,50 -0,07 0,12
XIX. IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,30 0,50 -0,07 0,12
XX. XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,52 4,97 0,98 1,17
XXI. XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,52 4,97 1,33 1,35
XXII. XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,14 0,00 0,03 0,00


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono
według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:


- 31 grudnia 2020           4,6148
PLN / EURO (tabela 255/A/NBP/2020)


- 31 grudnia 2019           4,2585
PLN / EURO (tabela 251/A/NBP/2019)


Pozycje rachunku zysków i strat oraz
pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:


- rok 2020              
             4,4741
PLN / EURO                    


- rok 2019                           
4,3018 PLN /EURO                                                                                                  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa.pdfList_Prezesa.pdf List Prezesa
grupa-unima-2020-sprawozdanie-z-badania-sig.pdfgrupa-unima-2020-sprawozdanie-z-badania-sig.pdf Sprawozdanie z badania
Informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej.pdfInformacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej.pdf Informacja Zarządu- Audytor
Oświadczenie_Zarządu_GK.pdfOświadczenie_Zarządu_GK.pdf Oświadczenie Zarządu- Sprawozdanie
Ocena_RN_sprawozdan_za2020_rok.pdfOcena_RN_sprawozdan_za2020_rok.pdf Ocena Rady
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Unima2000_za_2020_rok.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Unima2000_za_2020_rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_z_działalności_GK_Unima2000_za_2020.pdfSprawozdanie_z_działalności_GK_Unima2000_za_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności
Oświadczenie_o_stosowaniu_ładu_korporacyjnego_przez_Unima_2000_w_2020.pdfOświadczenie_o_stosowaniu_ładu_korporacyjnego_przez_Unima_2000_w_2020.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_audytu.pdfOświadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_audytu.pdf Oświadczenie RN w sprawie KA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2021-04-28 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki