REKLAMA

TU EUROPA SA: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

2012-09-21 09:10
publikacja
2012-09-21 09:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2012
Data sporządzenia: 2012-09-21
Skrócona nazwa emitenta
TU EUROPA SA
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o zwrotnym otrzymaniu w dniu wczorajszym przez jednostkę zależną od Emitenta, tj. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. w którym Emitent posiada 100% akcji, od jednego z banków podpisanego aneksu do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa osób fizycznych zawierających z Bankiem umowy pożyczki z dnia 28 czerwca 2012 r. opisywanej w raporcie bieżącym nr 56/2012. Aneks został zawarty 19 września 2012 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Zmiany wprowadzone aneksem dotyczą aktualizacji parametrów wpływających na szacowanie stawek składki, a co za tym idzie na zmianę stawek składek netto i podwyższenie wartości przedmiotowej umowy.
Szacowana wartość umowy po zawarciu przedmiotowego aneksu wynosi 1, 047 mld zł.
Pozostałe warunki umowy, opisywane w raporcie bieżącym nr 56/2012, nie ulegają zmianie.
Aneks do umowy wszedł w życie z dniem zawarcia.
Wartość przedmiotowej umowy wyznaczana jest jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tej umowy uzyskanych w okresie 5 lat.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-09-21 Jacek Podoba Prezes Zarządu
2012-09-21 Piotr Sztuba Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki