REKLAMA

TRITON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2021 roku

2021-05-10 16:08
publikacja
2021-05-10 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 10.05.2021 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Wojciecha Opalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.585.864 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 79803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 795.678 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2020, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83 178 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 962 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 962 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 359 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2020 w wysokości 2 961 698,93 zł (słownie dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2020, w skład którego wchodzą:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96 460 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 867 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 867 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 987 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.
W głosowaniu oddano 6.851.423 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 3.184.627 (trzech milionów stu osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset dwudziestu siedmiu) akcji reprezentujących 50,04% kapitału zakładowego, to jest oddano 6.055.745 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów „za”, 8.000 (osiem tysięcy) głosów „przeciw” i 795.678 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 88,28 % oddanych głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 25.06.2020 r.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Elwirowi Świętochowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2021-05-10 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki