REKLAMA

TRAKCJA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-26 17:16
publikacja
2021-05-26 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_I_kwartal_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 186 946 217 374 40 888 49 445
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 733 -25 252 -4 972 -5 744
III. Zysk (strata) brutto -26 318 -34 194 -5 756 -7 778
IV. Zysk (strata) netto za okres -23 255 -29 219 -5 086 -6 646
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej -22 925 -28 954 -5 014 -6 586
VI. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR) -0,26 -0,33 -0,06 -0,08
VII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 86 450 976 86 450 976 86 450 976 86 450 976
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -71 565 -105 926 -15 652 -24 094
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 44 708 -4 069 9 778 -926
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 649 60 009 -8 453 13 650
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -65 506 -49 986 -14 327 -11 370
XII. Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
XIII. Aktywa razem 1 354 476 1 477 756 290 641 320 221
XIV. Zobowiązania ogółem 1 044 032 1 140 640 224 027 247 170
XV. Zobowiązania długoterminowe 293 004 340 847 62 872 73 860
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 751 028 799 793 161 154 173 310
XVII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) 305 238 331 594 65 498 71 854
XVIII. Kapitał własny razem 310 444 337 116 66 615 73 051
XIX. Kapitał podstawowy 69 161 69 161 14 840 14 987
DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody ze sprzedaży 139 994 140 730 30 619 32 011
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 507 -8 858 -767 -2 015
XXII. Zysk (strata) brutto -6 725 -15 816 -1 471 -3 598
XXIII. Zysk (strata) netto za okres -6 675 -13 200 -1 460 -3 003
XXIV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 86 450 976 86 450 976 86 450 976 86 450 976
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 310 -47 217 -3 130 -10 740
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 48 718 1 961 10 655 446
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 102 20 570 -8 115 4 679
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 694 -24 686 -589 -5 615
XXIX. Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
XXX. Aktywa razem 1 084 982 1 134 587 232 814 245 858
XXXI. Zobowiązania ogółem 812 011 854 942 174 240 185 261
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 271 426 294 482 58 242 63 813
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 540 585 560 460 115 998 121 448
XXXIV. Kapitał własny 272 971 279 645 58 574 60 597
XXXV. Kapitał podstawowy 69 161 69 161 14 840 14 987


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5721 (dla danych za okres od
dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku) oraz 4,3963 (dla
danych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020
roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez
Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego
prezentowanymi danymi.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po
kursie 4,6603 (dla danych na dzień 31 marca 2021 roku) oraz 4,6148 (dla
danych na dzień 31 grudnia 2020 roku), które zostały ogłoszone przez
Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku Grupy Trakcja

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-05-26 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Arkadiusz Arciszewski Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Aldas Rusevičius Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Robert Sobków Członek Zarządu
2021-05-26 Adam Stolarz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki