REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 19:50
publikacja
2021-09-30 19:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_1H2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansowe_TowerGroup_2021_06_final.BES-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansowe_TowerGroup_2021_06_final.pdf.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_TGR_2021_06vDEF-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skroconego_sprawozdania_finansowego_TISA-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skroconego_sprawozdania_finansowego_TISA-2021_skon.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 27 259 1 087 5 995 245
II. Zysk/ strata z działalności operacyjnej 3 635 (2 148) 799 (484)
III. Zysk/ strata przed opodatkowaniem 2 454 (3 388) 540 (764)
IV. Zysk/ strata netto 2 266 (3 054) 498 (688)
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 022 (3 482) 665 (785)
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 156) (489) (254) (110)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 650) (1 342) (363) (302)
VIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 216 (5 312) 48 (1 197)
IX. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.06.2021 na 31.12.2020 na 30.06.2021 na 31.12.2020
X. Aktywa trwałe 59 667 57 823 13 198 12 530
XI. Nieruchomości inwestycyjne 36 909 33 889 8 164 7 343
XII. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 536 1 075 340 233
XIII. Inne długoterminowe aktywa finansowe 250 250 55 54
XIV. Aktywa obrotowe 49 845 57 817 11 026 12 529
XV. Zapasy 21 802 31 198 4 823 6 760
XVI. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 20 611 19 952 4 559 4 323
XVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 692 4 476 1 038 970
XVIII. Kapitał własny 61 873 58 361 13 686 12 647
XIX. Zobowiązania długoterminowe 19 929 29 173 4 408 6 322
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 27 711 28 106 6 130 6 090
XXI. Zobowiązania razem 47 639 57 280 10 538 12 412
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy 1H2021-sig.pdfList do Akcjonariuszy 1H2021-sig.pdf List do Akcjonariuszy TI S.A.
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansowe_TowerGroup_2021_06_final.BES-sig.pdfSkonsolidowaneSprawozdanieFinansowe_TowerGroup_2021_06_final.BES-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe TISA 1H2021
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansowe_TowerGroup_2021_06_final.pdf.xmlSkonsolidowaneSprawozdanieFinansowe_TowerGroup_2021_06_final.pdf.xml Skonsolidowane sprawozdanie finansowe TISA 1H2021 xml
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_TGR_2021_06vDEF-sig.pdfSPRAWOZDANIE_ZARZADU_TGR_2021_06vDEF-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu TISA 1H2021
Raport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego_TISA-2021.pdfRaport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego_TISA-2021.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego TISA 1H2021
Raport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego_TISA-2021 skon.pdfRaport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego_TISA-2021 skon.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tower Investments 1H2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki