7,0800 zł
1,43% 0,1000 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skr._skonsolidowane_spr._finansowe_GK_TORPOL_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_TORPOL_SA_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Torpol_-_Pozostale_informacje_do_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 063 886 971 387 246 922 228 375
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51 687 48 318 11 996 11 360
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 31 231 29 379 7 249 6 907
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 233 29 738 7 249 6 991
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 588 29 057 6 403 6 831
VI. Zysk/strata z działalności kontynuowanej netto 22 592 23 477 5 243 5 519
VII. Zysk/strata z działalności zaniechanej netto -444 -18 795 -103 -4 419
VIII. Zysk/strate netto za okres 22 148 4 682 5 140 1 101
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 488 -151 269 4 291 -35 564
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 757 -3 497 -4 353 -822
XI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 45 280 7 840 10 509 1 843
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 45 011 -146 926 10 447 -34 543
XIII. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€) 0,96 0,20 0,22 0,05
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€) 0,96 0,20 0,22 0,05
XV. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€) 0,25 0,00 0,06 0,00
XVI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVII. Aktywa trwałe 175 342 142 858 40 091 33 223
XVIII. Aktywa obrotowe 703 393 700 485 160 827 162 903
XIX. Aktywa razem 878 735 843 343 200 918 196 126
XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 662 307 642 511 151 433 149 421
XXI. Zobowiązania długoterminowe 118 875 68 352 27 180 15 896
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 543 432 574 159 124 253 133 525
XXIII. Kapitał własny 216 428 200 832 49 485 46 705
XXIV. Kapitał zakładowy 4 594 4 594 1 050 1 068
XXV. Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 22 970 000 22 970 000 22 970 000
XXVI. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€) 9,42 8,74 2,15 2,03
XXVII. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€) 9,42 8,74 2,15 2,03


Skonsolidowane dane finansowe zaprezentowane powyżej
przeliczono na euro wg następujących zasad:


- poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku
zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień roboczy każdego z miesięcy
w okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 września
2019 roku (1 EUR=4,3086) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września
2018 roku (1 EUR=4,2535).


- poszczególne pozycje skonsolidowanego bilansu
przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na
dzień bilansowy tj. 30 września 2019 roku (1 EUR= 4,3736) oraz na dzień
31 grudnia 2018 roku (1 EUR= 4,3000).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skr. skonsolidowane spr. finansowe GK TORPOL 3Q2019.pdfSkr. skonsolidowane spr. finansowe GK TORPOL 3Q2019.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TORPOL 3Q2019
Kwartalna informacja finansowa TORPOL SA 3Q2019.pdfKwartalna informacja finansowa TORPOL SA 3Q2019.pdf Kwartalna informacja finansowa TORPOL S.A. 3Q2019
GK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2019.pdfGK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2019.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego raportu GK TORPOL 3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2019-11-22 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler
2019-11-22 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
2019-11-22 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.