TIM: wyniki finansowe

2020-04-22 07:47
publikacja
2020-04-22 07:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SSF_GK_TIM_sporzadzone_na_dzien_31.12.2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_SSF_GK_TIM_za_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_TIM_SA__KA_17.04.2020_r_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN__ocena_sprawozdan_za_2019_r_2020.04.17.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
I. 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 890035 830264 207043 194446
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32532 19857 7568 4650
IV. Zysk (strata) brutto 25227 18738 5868 4388
V. Zysk (strata) netto 19565 15094 4551 3535
VI. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54093 27171 12583 6363
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 932 -7087 217 -1669
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39769 -31376 -9251 -7349
X. Przepływy pieniężne netto, razem 15256 -11292 3549 -2645
XI. stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2018
XII. Aktywa, razem 468474 370022 110009 86052
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 315821 214636 74162 49915
XIV. Zobowiązania długoterminowe 102715 36121 24120 8400
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 213106 178515 50043 41515
XVI. Kapitał własny jednostki dominującej 152653 155389 35847 36136
XVII. Kapitał zakładowy 22199 22199 5213 5163
XVIII. Liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199
XIX. 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/eur) 0,88 0,68 0,21 0,16
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/eur) 0,88 0,68 0,21 0,16
XXII. stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2018
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 6,88 7,0 1,61 1,63
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 6,88 7,0 1,61 1,63


Do przeliczeń zastosowano: kurs eur na
dzień bilansowy 31.12.2019 r - 4,2585 zł, na dzień bilansowy 31.12.2018
r - 4,3000 zł; kurs średnioroczny w 2019 r -4,2988 zł , w 2018 r- 4,2699
zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK TIM sporządzone na dzien 31.12.2019 r.pdfSSF GK TIM sporządzone na dzien 31.12.2019 r.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM sporządzone na dzień 31.12.2019 r .
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2019 .pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2019 .pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TIM sporządzone za 2019 r, zawierające sprawozdanie z działalności TIM S.A. sporządzone za 2019 rok.
Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania SSF GK TIM za 2019 r.pdfSprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania SSF GK TIM za 2019 r.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM sporządzonego na dzień 31.12.2019 rok.
Oświadczenie RN_TIM SA_ KA_17.04.2020 r .pdfOświadczenie RN_TIM SA_ KA_17.04.2020 r .pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM S.A. w sprawie Komitetu Audytu.
Oświadczenie RN _ocena sprawozdań za 2019 r_2020.04.17.pdfOświadczenie RN _ocena sprawozdań za 2019 r_2020.04.17.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM S.A. w sprawie oceny sprawozdań.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-22 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2020-04-22 Piotr Nosal Członek Zarządu
2020-04-22 Piotr Tokarczuk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-22 Beata Szynol - Karaś Dyrektor Wydziału Księgowości-Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki