REKLAMA

TESGAS S.A.: wyniki finansowe

2021-11-19 08:25
publikacja
2021-11-19 08:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_GK_TESGAS_2021_09_30_vers_ostateczna-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS
I. Przychody ze sprzedaży 81 545 76 082 17 889 17 128
II. Zysk na działalności operacyjnej 3 955 5 708 868 1 285
III. Zysk brutto 3 866 5 558 848 1 251
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 3 560 4 607 781 1 037
V. Zysk netto 3 560 4 607 781 1 037
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 606 4 645 791 1 046
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 602 6 757 2 764 1 521
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 714) (1 158) (376) (261)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 482) (2 354) (544) (530)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 406 3 244 1 844 730
XI. Aktywa razem 130 734 112 975 28 219 24 957
XII. Zobowiązania długoterminowe 9 420 11 819 2 033 2 611
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 065 22 507 8 000 4 972
XIV. Kapitał własny ogółem 8 4 248 78 649 18 185 17 374
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 83 373 77 773 17 996 17 181
XVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 450 2 507
XVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,32 0,41 0,07 0,09
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,32 0,41 0,07 0,09
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,35 6,85 1,59 1,51
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,35 6,85 1,59 1,51
WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.
XXIII. Przychody ze sprzedaży 58 016 48 142 12 727 10 838
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej 4 513 2 534 990 571
XXV. Zysk brutto 4 481 2 535 983 571
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej 4 220 2 140 926 482
XXVII. Zysk netto 4 220 2 140 926 482
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 232 6 774 2 464 1 525
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 222) (1 197) (268) (269)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 612) (2 398) (354) (540)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 398 3 179 1 842 716
XXXII. Aktywa razem 116 304 99 004 25 104 21 871
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 7 828 10 173 1 630 2 247
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 116 304 16 966 6 606 3 748
XXXV. Kapitał własny ogółem 7 828 71 866 16 808 15 876
XXXVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 450 2 507
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) - - - -
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,37 0,19 0,08 0,04
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,37 0,19 0,08 0,04
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 6,86 6,33 1,48 1,40
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 6,86 6,33 1,48 1,40


Do celów ustalenia podstawowych wielkości w
euro zastosowano nastepujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do
euro, ustalane przez Narodowy Banko Polski: - kurs obowiązujący na
ostatni dzień okresy sprawozdawczego: 30-09-2021: 4,6329PLN/EUR,
30-09-2020 4,5268 PLN/EUR; - średni kurs w okresie, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na osttani dzień każdego
miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2021 4,5585 PLN/EUR, 01.01 -
30.09.2020 4,4420 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie GK TESGAS 2021 09 30_vers ostateczna-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie GK TESGAS 2021 09 30_vers ostateczna-sig-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 9
miesiecy zakończony dnia 30-09-2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Włodzimierz Kocik Prezes Zarzadu
2021-11-19 Marcin Szrejter Wiceprezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki