REKLAMA

TESGAS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-15 08:01
publikacja
2019-11-15 08:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_GK_TESGAS_30_09_2019_final_version.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS
I. Przychody ze sprzedaży 92 932 56 265 21 569 13 228
II. Zysk na działalności operacyjnej 3 249 1 951 754 459
III. Zysk brutto 3 069 1 799 712 423
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 2 462 1 130 571 266
V. Zysk netto 2 462 1 130 571 266
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 447 1 004 568 236
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 885 (3 712) 1 830 (873)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 047) (1 046) (475) (246)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 534) (2 324) (820) (546)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 304 (7 082) 535 (1 665)
XI. Aktywa razem 104 335 93 722 23 856 21 942
XII. Zobowiązania długoterminowe 8 753 7 109 2 001 1 664
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 703 17 412 5 191 4 076
XIV. Kapitał własny ogółem 72 878 69 201 16 663 16 201
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 71 958 68 410 16 453 16 016
XVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 595 2 657
XVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,22 0,09 0,05 0,02
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,22 0,09 0,05 0,02
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,34 6,03 1,45 1,41
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,34 6,03 1,45 1,41
WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.
XXIII. Przychody ze sprzedaży 73 102 41 687 16 967 9 801
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej 877 1 447 204 340
XXV. Zysk brutto 1 221 1 539 283 362
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej 987 964 229 227
XXVII. Zysk netto 987 964 229 227
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 355 (3 734) 1 475 (878)
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 094) (1 072) (254) (252)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 023) (1 830) (702) (430)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 238 (6 636) 519 (1 560)
XXXII. Aktywa razem 91 983 83 652 21 032 19 584
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 7 362 5 597 1 683 1 310
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 319 12 681 3 960 2 969
XXXV. Kapitał własny ogółem 67 302 65 374 15 388 15 305
XXXVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 595 2 657
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) - - - -
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 5,93 5,76 1,36 1,35
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 5,93 5,76 1,36 1,35


Do celów ustalenia podstawowych wielkości w
euro zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do
euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujacy
na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30-09-2019 4,3736 PLN/EUR,
30-09-2018 4,2714 PLN/EUR- średni kurs w okresie, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2019 4,3086 PLN/EUR,
01-.01.-30.09.2018 4,2535 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie GK TESGAS 30 09 2019_final version.pdfSprawozdanie GK TESGAS 30 09 2019_final version.pdf Skrócone Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30-09-2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2019-11-15 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
2019-11-15 Marzenna Kocik Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki