REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2023-05-24 10:14
publikacja
2023-05-24 10:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Term-Rex_za_1_kwartal_2023r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Spolki_Termo-REx_SA_za_1_kwartal_2023r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2023r_Grupy_Termo-Rex.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Skrócone skonsolidowne sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex
I. Aktywa trwałe 25666 23543 5489 5060
II. Aktywa niematerialne 34 69 7 15
III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 985 996 211 214
IV. Rzeczowe aktywa trwałe 15439 13450 3302 2891
V. Nieruchomości inwestycyjne 7971 7971 1705 1713
VI. Inne długoterminowe aktywa finansowe 11 92 2 20
VII. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 117 118
VIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 622 341 133 73
IX. Inne aktywa trwałe 56 76 12 16
X. Aktywa obrotowe 16140 17852 3452 3837
XI. Zapasy 5447 7627 1165 1639
XII. Należności handlowe i pozostałe należności 9033 6114 1932 1314
XIII. Nalezności z tyt. pod. dochodowego 5 0 1 0
XIV. Aktywa finansowe 8 929 2 200
XV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 647 3182 352 684
XVI. Aktywa razem 41806 41395 8941 8897
XVII. Kapitał własny 29186 29269 6242 6291
XVIII. Kapitał akcyjny 11350 11350 2427 2440
XIX. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 845 849
XX. Zyski zatrzymane 9970 10199 2132 2192
XXI. Zobowiązania długoterminowe 2256 2041 482 439
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 10364 10085 2217 2168
XXIII. Pasywa razem 41806 41395 8941 8897
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 7510 4459 1598 960
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -708 -2479 -151 -533
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -551 -2342 -117 -504
XXVII. Zysk (strata) netto -325 -2347 -69 -505
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2391 -685 509 -147
XXIX. Przelywy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1552 -15 -330 -3
XXX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 496 -403 105 -87
XXXI. Przepływy pieniężne netto 1335 -1103 284 -237
XXXII. EBIT -500 -2298 -106 -494
XXXIII. EBIDA -183 -2006 -39 -432
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex
XXXIV. Aktywa trwałe 21359 21400 4568 4600
XXXV. Aktywa niematerialne 31 59 7 13
XXXVI. Rzeczowe aktywa trwałe 9868 10164 2111 2185
XXXVII. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 154 188 33 40
XXXVIII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2764 2764 591 594
XXXIX. Nieruchomości inwestycyjne 7594 7594 1624 1632
XL. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 117 118
XLI. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 400 83 86 18
XLII. Aktywa obrotowe 5153 6397 1102 1375
XLIII. Zapasy 2446 4835 523 1039
XLIV. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 2642 1326 565 285
XLV. Aktywa finansowe 8 9 2 2
XLVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 57 227 12 49
XLVII. Aktywa razem 26512 27797 5670 5975
XLVIII. Kapitał własny 20235 20801 4328 4471
XLIX. Kapitał akcyjny 11350 11350 2428 2440
L. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 845 849
LI. Zyski zatrzymane 4935 5501 1056 1182
LII. Zobowiązania długoterminowe 1572 1620 336 348
LIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4705 5376 1006 1156
LIV. Pasywa razem 26512 27797 5670 5975
LV. Przychody ze sprzedaży 3068 958 653 206
LVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -34 -655 -7 -141
LVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 135 -508 29 -109
LVIII. Zysk (strata) netto 58 -508 12 -109
LIX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -386 -54 -82 -12
LX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 198 206 42 44
LXI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 201 6 43 1
LXII. Przepływy pieniężne netto 13 158 3 34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Term-Rex za 1 kwartał 2023r..pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Term-Rex za 1 kwartał 2023r..pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-REx SA za 1 kwartal 2023r..pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-REx SA za 1 kwartal 2023r..pdf
Rozszrzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2023r Grupy Termo-Rex.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2023r Grupy Termo-Rex.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2023-05-24 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki