REKLAMA
PIT 2023

T-BULL S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii G, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym

2023-09-26 21:02
publikacja
2023-09-26 21:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-26
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii G, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:

1) w dniu 22 września 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”, „Giełda”) podjął uchwałę nr 1021/2023, zgodnie z którą, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 29 września 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym (rynek oficjalnych notowań giełdowych) następujące akcje Spółki:

a) 26.316 akcji serii G (o emisji, których Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 56/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.), pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) w dniu 29 września 2023 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLTBULL00024”,

b) 93.000 akcji serii I oznaczonych przez KDPW kodem „PLTBULL00065”, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 29 września 2023 r. asymilacji tych akcji z notowanymi akcjami Spółki oznaczonymi kodem „PLTBULL00024”,

c) 66.000 akcji serii J oznaczonych przez KDPW kodem „PLTBULL00065”, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 29 września 2023 r. asymilacji tych akcji z notowanymi akcjami Spółki oznaczonymi kodem „PLTBULL00024”.

2) w dniu 25 września 2023 r. KDPW wydał komunikat ONP/2023/079, w którym na podstawie oświadczenia KDPW nr 1126/2021 z dnia 17 września 2021 r. (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 49/2021) postanowił, że w dniu 29 września 2023 r. pod kodem „PLTBULL00024” zarejestrowane zostaną 26.316 akcji Spółki serii G (spełnienie warunku, o którym mowa w powyższym punkcie 1.a).

3) w dniu 26 września 2023 r. KDPW wydał oświadczenie 897/2023, w którym postanowił o dokonaniu w dniu 29 września 2023 r. asymilacji 93.000 akcji serii I oraz 66.000 akcji serii J Spółki oznaczonych wspólnie kodem „PLTBULL00065” z notowanymi akcjami Spółki oznaczonymi kodem „PLTBULL00024” (spełnienie warunków, o których mowa w powyższych punktach 1.b i 1.c).

29 września 2023 r. będzie pierwszym dniem notowania wskazanych wyżej akcji Spółki serii G, I oraz J na prowadzonym przez GPW rynku regulowanym (rynku oficjalnych notowań giełdowych).

Wskazane wyżej akcje zostały dopuszczone do obrotu na podstawie prospektu i suplement nr 1 do tego prospektu, które zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Damian Fijałkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki