REKLAMA

SWISSMED: wyniki finansowe

2021-02-26 17:08
publikacja
2021-02-26 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_III_KWARTAL_2020..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-04-01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 22 316 18 996 4 959 4 414
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 127 -5 216 -473 -1 212
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 333 -6 832 -741 -1 588
IV. Zysk (strata) netto -3 072 -6 936 -683 -1 612
V. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 072 -6 936 -683 -1 612
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 825 -2 189 183 -509
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -266 1 946 -59 452
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -472 -1 392 -105 -323
IX. Przepływy pieniężne netto razem 87 -1 635 19 -380
X. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31-12-2020 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020 STAN NA DZIEŃ 31-12-2020 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020
XI. Aktywa razem 71 870 72 929 15 574 16 020
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 186 47 172 10 658 10 362
XIII. Zobowiązania długoterminowe 37 927 37 200 8 219 8 172
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 252 9 972 2 438 2 191
XV. Kapitał własny 22 684 25 757 4 915 5 658
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 22 666 25 739 4 912 5 654
XVII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 13 258 13 440
XVIII. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XIX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,50 -1,13 -0,11 -0,26
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,71 4,21 0,80 0,92
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 21 273 18 292 4 727 4 251
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 103 -4 790 -690 -1 113
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 980 -6 081 -884 -1 413
XXIV. Zysk (strata) netto -3 884 -6 081 -863 -1 413
XXV. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 884 -6 081 -863 -1 413
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 010 71 447 16
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 -149 4 -35
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 938 -1 567 -431 -364
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem 89 -1 645 20 -382
XXX. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 STAN NA DZIEŃ 31.03.2020 STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 STAN NA DZIEŃ 31.03.2020
XXXI. Aktywa razem 77 884 81 696 16 877 17 946
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 064 60 500 13 016 13 290
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 38 009 41 212 8 236 9 053
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 757 18 946 4 715 4 162
XXXV. Kapitał własny 17 820 21 196 3 861 4 656
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 17 820 21 196 3 861 4 656
XXXVII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 13 258 13 440
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XXXIX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,63 -0,99 -0,14 -0,23
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,91 3,46 0,63 0,76
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT III KWARTAŁ 2020..pdfRAPORT III KWARTAŁ 2020..pdf Grupa Kapitałowa Swissmed raport za okres 1.04.2020 do 31.12.2020 (3 kwartał roku obrotowego 2020)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-26 Roman Walasiński Prezes Zarzadu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki