12,7000 zł
0,79% 0,1000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Suwary_Grupa_2018_12_31_GPW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31
Dane Skonsolidowane
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 31 009 34 666 7 199 8 237
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (373) 3 197 (87) 760
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (818) 2 576 (190) 612
IV. Zysk (strata) netto (948) 2 110 (220) 501
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (948) 2 110 (220) 501
VI. Zysk na akcję (0,21) 0,46) (0,05) 0,11
VII. Rozwodniony zysk na akcję (0,21) 0,46 (0,05) 0,11
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 852 4 172 1 359 991
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 336) (846) (775) (201)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 957) (4 098) (687) (974)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (441) (772) (102) (183)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XII. Aktywa 166 691 160 667 38 701 38 175
XIII. Zobowiązania długoterminowe 46 497 48 830 10 795 11 602
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 49 443 46 038 11 479 10 939
XV. Kapitał własny 70 750 65 799 16 426 15 634
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 70 750 65 799 16 426 15 634
Dane Jednostkowe
Sprawozdanie z wyniku
XVII. Przychody ze sprzedaży 19 734 23 471 4 582 5 577
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 610) 855 (374) 203
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 063) 413 (247) 98
XX. Zysk (strata) netto (1 056) 243 (245) 58
XXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (1 056) 243 (245) 58
XXII. Zysk na akcję (0,23) 0,05 (0,05) 0,01
XXIII. Rozwodniony zysk na akcję (0,23) 0,05 (0,05) 0,01
Sprawozdanie z przepływów pienięznych
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 336 (4 628) 542 (1 100)
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 162) 5 103 (270) 1 212
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 030) (1 747) (239) (415)
XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 144 (1 272) 33 302
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXVIII. Aktywa 149 815 150 062 34 782 35 655
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 47 318 53 080 10 986 12 612
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 38 384 36 088 8 912 8 575
XXXI. Kapitał własny 64 113 60 895 14 885 14 469
XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 64 113 60 895 14 885 14 469

W okresach objętych niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowycm, do przeliczenia wybranych danych finansowych
zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR,
ustalone przez Narodowy Bank Polski:


Średni kurs EUR/PLN obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.12.2018
- 4,300031.12.2017 - 4,170930.09.2018 - 4,2714Średni oraz
najwyższy i najniższy kurs EUR/PLN w danym okresie. Średni kurs
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie01.10.2018 -
31.12.2018 - 4,307201.10.2017 - 31.12.2017 - 4,208701.10.2017 -
30.09.2018 - 4,242301.10.2016 - 30.09.2017 - 4,2916


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Suwary_Grupa_2018_12_31_GPW.pdfSuwary_Grupa_2018_12_31_GPW.pdf Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe SUWARY S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-28 Walter T. Kuskowski Prezes Zarządu
2019-02-28 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu
2019-02-28 Piotr Stachowicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.