STELMET S.A.: Powzięcie informacji nt. zamiaru ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Stelmet S.A.

2020-07-10 08:24
publikacja
2020-07-10 08:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
STELMET S.A.
Temat
Powzięcie informacji nt. zamiaru ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Stelmet S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stelmet S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 lipca 2020 roku powziął informację o złożeniu w tym samym dniu przez Pana Stanisława Bieńkowskiego tj. Dominującego Akcjonariusza Spółki [Dominujący Akcjonariusz] do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentacji związanej z zamiarem nabycia przez Dominującego Akcjonariusza akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki w drodze przymusowego wykupu zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa o ofercie].
Akcjonariusz Dominujący posiada aktualnie 28.004.838 akcji Spółki stanowiących po zaokrągleniu 95,37% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 28.004.838 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tj. po zaokrągleniu do 95,37% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu będą wszystkie akcje Spółki nie będące w posiadaniu Dominującego Akcjonariusza należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki tj. 1.359.377 akcji Spółki, które stanowią po zaokrągleniu 4,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1.359.377 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących po zaokrągleniu 4,63% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie ze złożoną dokumentacją przymusowy wykup rozpocznie się w dniu 29 lipca 2020 roku, a dzień wykupu został ustalony na dzień 3 sierpnia 2020 roku.
Cena wykupu jednej wykupywanej akcji zostanie określona przed ogłoszeniem przymusowego wykupu zgodnie z art. 79 ust. 1-3 w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie. Zapłata ceny wykupu za akcje nastąpi w dniu wykupu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-10 Stanisław Bieńkowski Prezes Zarządu
2020-07-10 Piotr Leszkowicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki