STALPRODUKT: wyniki finansowe

2019-11-15 17:02
publikacja
2019-11-15 17:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSR_3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 910 974 2 989 641 675 619 702 866
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 182 901 266 589 42 450 62 675
III. Zysk (strata) brutto 172 008 293 777 39 922 69 067
IV. Zysk (strata) netto w tym: 131 827 242 418 30 596 56 993
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej 122 232 230 895 28 369 54 284
- zysk netto przypadadający na udziały nie dające kontroli 9 596 11 523 2 227 2 709
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 239 886 258 383 55 676 60 746
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -184 042 -225 085 -42 715 -52 918
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -182 601 -30 466 -42 381 -7 162
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -126 757 2 832 -29 420 666
IX. Aktywa razem 4 284 000 4 308 838 979 513 1 008 765
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 584 334 1 621 077 362 249 379 519
XI. Zobowiązania długoterminowe 561 665 495 853 128 422 116 087
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 579 876 724 101 132 586 169 523
XIII. Kapitał własny w tym: 2 699 667 2 687 761 617 264 629 246
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 596 710 2 581 388 593 724 604 342
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli 102 957 106 373 23 541 24 904
XIV. Kapitał zakładowy 11 161 11 161 2 552 2 613
XV. Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,62 43,44 5,48 10,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 483,79 481,65 110,62 112,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 5,00 3,00 1,17 0,71


1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano wg
stanu na dzień 31.12.2018 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są
za okres 1.01.2018 r. do 30.09.2018 r.2. Do przeliczenia waluty w
PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu
ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2019 r. i wynoszącego 4,3736 oraz
4,2714 na dzień 31.12.2018 r.- pozycje rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez
NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego
4,3086 zł dla 3 kwartałów roku 2019 oraz 4,2535 dla 3 kwartałów roku
2018.3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez
Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2019 i 2018.4. Do
wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSR_3 2019.pdfQSR_3 2019.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki