REKLAMA
Tylko u nas

STALEXPORT AUTOSTRADY: wyniki finansowe

2022-05-09 17:31
publikacja
2022-05-09 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STXA_QSr_I_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIE 31 MARCA 2022 ROKU
I. Przychody 91 211 73 083 19 617 15 985
II. Zysk brutto na sprzedaży 52 963 46 091 11 391 10 081
III. Zysk z działalności operacyjnej 42 227 37 393 9 082 8 179
IV. EBITDA 63 936 57 748 13 751 12 631
V. Zysk przed opodatkowaniem 40 168 37 129 8 639 8 121
VI. Zysk netto za okres sprawozdawczy 32 305 29 916 6 948 6 543
VII. Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 30 949 28 943 6 656 6 330
VIII. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
IX. Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,13 0,12 0,03 0,03
X. Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,13 0,12 0,03 0,03
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 114 47 388 13 789 10 365
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 990) (5 502) (858) (1 203)
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej - (126) - (28)
XIV. Przepływy pieniężne netto ogółem 60 124 41 760 12 931 9 134
XV. 31 marca 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 31 marca 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
XVI. Aktywa razem 1 404 702 1 350 353 302 555 293 593
XVII. Aktywa trwałe 987 684 998 383 212 735 217 068
XVIII. Aktywa obrotowe 417 018 351 970 89 820 76 525
XIX. Zobowiązania razem 578 255 551 334 124 549 119 871
XX. Zobowiązania długoterminowe 342 272 353 754 73 721 76 913
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 235 983 197 580 50 828 42 958
XXII. Kapitał własny razem 826 447 799 019 178 006 173 722
XXIII. Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 824 389 793 449 177 563 172 511
XXIV. Udziały niekontrolujące 2 058 5 570 443 1 211
XXV. Kapitał zakładowy 185 447 185 447 39 943 40 320
DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA OKRES 3 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIE 31 MARCA 2022 ROKU
XXVI. Przychody 1 007 898 217 196
XXVII. Strata z działalności operacyjnej (1 587) (1 788) (341) (391)
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 4 776 3 356 1 027 734
XXIX. Zysk netto za okres sprawozdawczy 4 895 3 451 1 053 755
XXX. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
XXXI. Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
XXXII. Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (487) (2 395) (105) (524)
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 190 22 409 41 4 901
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej - (126) - (28)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto ogółem (297) 19 888 (64) 4 350
XXXVII. 31 marca 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 31 marca 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
XXXVIII. Aktywa razem 327 971 322 388 70 641 70 093
XXXIX. Aktywa trwałe 79 832 80 088 17 195 17 413
XL. Aktywa obrotowe 248 139 242 300 53 446 52 681
XLI. Zobowiązania razem 8 714 8 017 1 877 1 743
XLII. Zobowiązania długoterminowe 3 410 3 217 734 699
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 304 4 800 1 142 1 044
XLIV. Kapitał własny razem 319 257 314 371 68 764 68 350
XLV. Kapitał zakładowy 185 447 185 447 39 943 40 320 


2022


2021
kurs z dnia bilansowego


4,6428


4,5994
średni kurs z okresu


4,6496


4,5721
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
STXA_QSr_I_kw_2022.pdfSTXA_QSr_I_kw_2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-09 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2022-05-09 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki