STALEXPORT AUTOSTRADY: wyniki finansowe

2019-11-07 17:30
publikacja
2019-11-07 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STXA_QSr_III_q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r.
I. finansowego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r. 266 206 255 207 61 785 59 999
II. Zysk z działalności operacyjnej 85 966 192 109 19 952 45 165
III. Zysk przed opodatkowaniem 81 580 181 582 18 934 42 690
IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy 46 825 145 926 10 868 34 307
V. Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 43 000 141 694 9 980 33 312
VI. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
VII. Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,17 0,57 0,04 0,13
"Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą
VIII. (w PLN/EUR)" 0,17 0,57 0,04 0,13
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 184 130 194 055 42 735 45 622
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 625) 7 645 (6 644) 1 797
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (175 621) (179 378) (40 761) (42 172)
XII. Przepływy pieniężne netto ogółem (20 116) 22 322 (4 669) 5 248
XIII. 30.09.2019 r. 30.12.2018 r. 30.09.2019 r. 30.12.2018 r.
XIV. Aktywa razem 1 284 166 1 330 901 293 618 309 512
XV. Aktywa trwałe 947 444 936 345 216 628 217 755
XVI. Aktywa obrotowe 336 722 394 556 76 990 91 757
XVII. Zobowiązania razem 521 824 526 230 119 312 122 379
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 353 466 357 896 80 818 83 232
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 168 358 168 334 38 494 39 147
XX. Kapitał własny razem 762 342 804 671 174 305 187 133
XXI. Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 753 937 800 069 172 384 186 063
XXII. Udziały niekontrolujące 8 405 4 602 1 922 1 070
XXIII. Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 401 43 127
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r.
XXIV. Przychody 2 795 2 702 649 635
XXV. Strata z działalności operacyjnej (2 550) (3 175) (592) (746)
XXVI. Zysk przed opodatkowaniem 11 339 5 226 2 632 1 229
XXVII. Zysk netto za okres sprawozdawczy 10 786 5 021 2 503 1 180
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
XXIX. Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,04 0,02 0,01 0,00
XXX. Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,04 0,02 0,01 0,00
XXXI. Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (3 214) (1 207) (746) (284)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 534 13 185 3 141 3 100
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (91 613) (71 706) (21 263) (16 858)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto ogółem (81 293) (59 728) (18 868) (14 042)
XXXV. 30.09 2019 r. 31.12 2018 r. 30.09 2019 r. 31.12.2018 r.
XXXVI. Aktywa razem 273 839 354 213 62 612 82 375
XXXVII. Aktywa trwałe 78 757 77 224 18 007 17 959
XXXVIII. Aktywa obrotowe 195 082 276 989 44 604 64 416
XXXIX. Zobowiązania razem 5 201 4 753 1 189 1 105
XL. Zobowiązania długoterminowe 4 038 99 923 23
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 163 4 654 266 1 082
XLII. Kapitał własny razem 268 638 349 460 61 423 81 270
XLIII. Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 401 43 127 


2019


2018
kurs z dnia bilansowego


4,3736


4,3
średni kurs z okresu


4,3086


4,2535
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
STXA_QSr_III_q_2019.pdfSTXA_QSr_III_q_2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2019-11-07 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
2019-11-07 Michał Noras Główny Ksiegowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki