2,4900 zł
0,81% 0,0200 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)

Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-21
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 21 lutego 2020 roku:

I. podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrady S.A. proponuje:
1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10.396.725,91 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;
2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 12.363.101,15 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto jeden złotych piętnaście groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 5 gr (słownie: pięć groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:
a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10.396.725,91 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
b) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku, w kwocie 1.966.375,24 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze).”

II. Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) przyjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Radzie Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SAM.S.A. wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 70.646.254,86 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 3.523.998,25 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
b) kwotę 455.367,60 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
c) kwotę 66.666.889,01 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w łącznej kwocie 131.160.889,01 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i jeden grosz), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) kwota 66.666.889,01 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz), która pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 przeznaczonego, na podstawie pkt 1.c powyżej, na wypłatę dywidendy,
b) kwota 64.494.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), która pochodzi z kwoty przenoszonej z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku netto, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

Ww. wnioski Zarządu Spółki oraz Zarządu SAM S.A. wymagają oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki i Radę Nadzorczą SAM S.A.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i SAM S.A., w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmą odpowiednio Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-21 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2020-02-21 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.