REKLAMA

SPYROSOFT: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

2020-11-16 14:59
publikacja
2020-11-16 14:59
Zarząd Spółki Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął, na podstawie elektronicznego odpisu, w dniu 16.11.2020 r. informacje o rejestracji w dniu dzisiejszym przez Sąd zmian Statutu Spółki.
Niniejsze zmiany Statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 30.07.2020 r.
Zmianie uległ §4 ust. 1 i 2 oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Emitenta.
Dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1 i 2:
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.866,60 (sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
2.Kapitał zakładowy dzieli się na 1.048.666 (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj:
a)850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
b)150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
c)18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
d)10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć),
e)18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).
Nowe brzmienie §4 ust. 1 i 2:
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
2.Kapitał zakładowy dzieli się na 1.067.566 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj:
a)850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
b)150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
c)18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
d)10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć),
e)18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
f)18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).
Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 3 i 4:
1.Rada składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4.
2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący:
akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady,
w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 3 (trzy) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
Nowe brzmienie §10 ust. 3 i 4:
3.Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4.
4.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący:
akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady,
w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 5 (pięć) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
20201116_145906_0000130450_0000126151.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki