REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 11:23
publikacja
2021-05-28 11:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_31_03_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 839 25 175 4 339 5 726
II. Koszty działalności operacyjnej 22 932 28 843 5 016 6 561
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 083 -3 708 -674 -843
IV. Zysk (strata) brutto -4 031 -6 698 -882 -1 523
V. Zysk (strata) netto -3 258 -5 650 -713 -1 285
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -1,09 -1,88 -0,24 -0,43
VIII. Aktywa trwałe 71 698 73 525* 15 385 15 932*
IX. Aktywa obrotowe 92 806 92 489* 19 914 20 042*
X. Kapitał własny 74 835 78 093* 16 058 16 922*
XI. Zobowiązania długoterminowe 58 693 61 430* 12 594 13 311*
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 977 26 492* 6 647 5 741*
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 24,94 26,03* 5,35 5,64*
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 111 -13 243 -3
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -149 -739 -33 -168
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 136 -4 075 -467 -927
DANE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 468 23 738 4 039 5 400
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 21 604 27 482 4 725 6 251
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 125 -3 782 -683 -860
XX. Zysk (strata) brutto -4 072 -6 770 -891 -1 540
XXI. Zysk (strata) netto -3 296 -5 710 -721 -1 299
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -1,10 -1,90 -0,24 -0,43
XXIV. Aktywa trwałe 71 718 73 544* 15 389 15 937*
XXV. Aktywa obrotowe 90 213 90 035* 19 358 19 510*
XXVI. Kapitał własny 72 710 76 007* 15 602 16 470*
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 58 693 61 430* 12 594 13 311*
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 528 26 143* 6 551 5 665*
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 24,24 25,34* 5,20 5,49*
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 917 -246 200 -56
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -149 -739 -33 -168
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 136 -4 075 -467 -927

1) liczba akcji na dzień 31.03.2020 r., na dzień 31.12.2020 r. oraz
31.03.2021 r. w ilości 3 000 000 sztuk.* Dane
zaprezentowane według stanu na dzień 31.12.2020r.


Do przeliczenia danych
bilansowych na euro użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.


Do przeliczenia pozycji
rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych na euro
użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu pierwszego kwartału 2021 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie 31 03 2021.pdfSprawozdanie 31 03 2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2021-05-28 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki