REKLAMA

SOFTBLUE: Przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję

2020-09-14 20:48
publikacja
2020-09-14 20:48
Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Emitent wydał 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D które zostały objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych, natomiast zamiana warrantów na akcje odbyła się w stosunku do 1.119.500 warrantów posiadanych przez 2 osoby fizyczne. Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonana została na podstawie uchwał nr 16 i 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.
Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii D oraz dokonał przydziału akcji serii D w stosunku do osób, którym zamienił warranty na akcje. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 września 2020 r., natomiast zamknięcie w dniu 7 września 2020 r.
2.Data przydziału instrumentów finansowych:
7 września 2020 r.
3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
6a)Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych.
7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyły 2 osoby fizyczne.
8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 2 osobom fizycznym.
8a)Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d)promocja oferty – 0,00 zł.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki