REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 00:09
publikacja
2022-04-29 00:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SI_SF_jednostkowe_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SI_SF_jednostkowe_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_jednostkowe_SI_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_jednostkowe_SI_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKL_JED_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKL_JED_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 56 66 12 14
II. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 56 66 12 14
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 527 -1 460 -334 -316
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 328 -1 414 509 -306
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -1 103 -3 781 -241 -818
VII. Zysk (strata) netto -852 -3 919 -186 -848
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 453 -750 -754 -163
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 5 557 726 1 214 157
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -963 0 -210 0
XI. Suma bilansowa 26 580 30 167 5 779 6 528
XII. Aktywa trwałe 14 286 19 832 3 106 4 292
XIII. Aktywa obrotowe 12 294 10 334 2 673 2 239
XIV. Kapitał własny 24 106 24 958 5 241 5 401
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 070 5 054
XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 326 572 290 124
XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 148 4 246 250 920
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 1,03 1,07 0,22 0,24
XX. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,03 1,07 0,22 0,24
XXII. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,04 -0,17 -0,01 -0,04
XXIV. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXV. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,04 -0,17 -0,01 -0,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
SI_SF_jednostkowe_2021-12-31_pl.xhtmlSI_SF_jednostkowe_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe Skyline Investment S.A.
SI_SF_jednostkowe_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSI_SF_jednostkowe_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe Skyline Investment S.A.
SZ_jednostkowe_SI_2021-12-31_pl.xhtmlSZ_jednostkowe_SI_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu Skyline Investment S.A.
SZ_jednostkowe_SI_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSZ_jednostkowe_SI_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu Skyline Investment S.A.
Oswiadczenia_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenia_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenia Zarządu
Oswiadczenia_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenia_RN_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenia Rady Nadzorczej
Ocena_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOcena_RN_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
SKL_JED_2021-12-31_pl.xhtmlSKL_JED_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
SKL_JED_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSKL_JED_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
Spr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtmlSpr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Raport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtmlRaport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtml Raport niezaleznego biegłego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-04-29 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Aneta Ochocka Dwulit Główna Księgowa Aneta Ochocka Dwulit
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki