Ocena dotycca sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zardu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021
Rada Nadzorcza podsumowała wnioski z oceny, po uprzednim zapoznaniu się z następucymi dokumentami
przedłożonymi jej przez Słkę:
a) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021,
b) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
c) Sprawozdaniem niezalnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
za rok 2021 wydanego przez Biegłego Rewidenta.
Ocena sprawozdania finansowego
Rada Nadzorcza dokona oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od
01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku składacego się z:
a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie
aktyw i pasywów wykazuje sumę 26 580 tys. zł,
b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
wykazucego stratę netto w kwocie -852 tys. zł,
c) sprawozdania z przepływ pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
wykazucego zwiększenie stanu środków pienżnych o kwotę 1 158 tys. zł,
d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
wykazucego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 852 tys. ,
e) dodatkowych informacji i objaśnień.
Bilans
Na podstawie udospnionego Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego stwierdza się, że suma
bilansowa po stronie aktyw i pasywów wykazuje na dzień 31.12.2021 kwo 26 580 tys. zł.
Analiza dynamiki aktywów pozwala stwierdz, że nastąp spadek aktywów trwych słki o 28%, zaś
aktywa obrotowe wzrosły o 19%.
Kapitały własne Słki na koniec roku obrotowego stanowy 100% stanu źródfinansowania. W stosunku
do 2020 roku wartość kapitałów własnych zmalała o niespełna 3,5%. Wartość zobowiąz i rezerw na
zobowzania uległa tae zmniejszeniu o 52% w stosunku do 2020 roku.
Sprawozdanie z ckowitych dochodów
Spółka spordza sprawozdanie z całkowitych dochodów w wariancie kalkulacyjnym. Zakres informacji ujęty
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jest zgodny z wymogami określonymi w Międzynarodowych
Standardach Rachunkowci, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w kształcie
zatwierdzonym przez Unię Europejs.
W roku 2021, podobnie jak latach poprzednich, przychody ze sprzedy by mo znaczące i składały się na
nie przychody z tytułu wynajmu biura spółkom zależnym i świadczenia usług księgowych. Przychody ze
sprzedy od jednostek powiązanych stanowiły niemae 85% przychodów ze sprzedy ogółem.
Z kolei koszty operacyjne w omawianym okresie by o 27 tys. zł niższe od poniesionych koszw w roku
2020.
Zysk na działalnci operacyjnej w 2021 r. wyniósł 2 328 tys. zł i był większy od poniesionej w roku 2020 straty
o 3 742 tys. .
W analizowanym okresie, przychody finansowe zmalały o 2 287 tys. zł w stosunku do roku 2020 i wynosiły
63 tys.zł. ównym składnikiem by przychody z tytułu odsetek od udzielonych pyczek spółkom zalnym
w wysokości 289 tys. przy całci przychodów finansowych 316 tys. zł pomniejszone o wyce
zamortyzowanego kosztu w wysokości 253 tys. zł. W roku 2021 koszty finansowe w porównaniu z ubieym
okresem zmaly o 1 223 tys. zł do kwoty 3 494 tys. zł. Strata brutto wyniosła -1 103 tys. zł, natomiast po
uwzględnieniu odroczonego podatku w wysokci 251 tys. zł, Spółka odnotowała stra netto w kwocie -
852 tys. zł.
Rachunek przepływ pieniężnych
Na koniec roku obrotowego rachunek przeywów pienżnych wykaz zwiększenie stanu środw
pieniężnych netto o kwotę 1 158 tys. zł.
Środki pieniężne netto na 31 grudnia 2021 roku kształtowy się następująco:
Spółka sporządziła rachunek przepływów pieniężnych przy zastosowaniu metody predniej. Dane
wykazane w rachunku przepływ pieniężnych wynikają ze sprawozdania z sytuacji finansowej
i sprawozdania z ckowitych dochodów oraz ksiąg rachunkowych.
Zestawienie zmian w kapitale asnym
Zestawienie zmian w kapitale własnym zgodnie z zakresem informacji wymaganym przez Międzynarodowe
Standardy Rachunkowci, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w ksztcie
zatwierdzonym przez Unię Europejską prezentuje dane na temat zmian wszystkich pozycji składacych s
na kapitał własny Słki skutkucych spadkiem kapitału asnego w ciągu roku obrotowego 2021 o kwo
852 tys. zł.
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
i objnienia zgodnie z zakresem wymaganym przez Mdzynarodowe Standardy Rachunkowci,
Działalność operacyjna - 3 436 tys. zł
Działalność inwestycyjna 5 557 tys. zł
Działalność finansowa - 963 tys. zł
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Un
Europejs. Informacja dodatkowa jest uwiarygodniona podpisami osób odpowiedzialnych za sporządzenie
sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zawaa w informacji dodatkowej dane
o wszystkich istotnych zdarzeniach.
Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki dokonała w dniu 26 sierpnia 2020 r. wyboru firmy audytorskiej
firmę BGGM Audyt Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia badania sprawozdania finansowego
Spółki. Umowa z fir audytorską została zawarta na przegląd oraz badanie jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozd finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.
Audytor, w swoim Sprawozdaniu z badania, wydał pozytywną opin bez zastrzeń co do rzetelnci,
prawiowci i jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowcych
podsta zbadanego sprawozdania finansowego Spółki.
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021
Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku jest
kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz Rozpordzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biących i okresowych przekazywanych przez emitenw
papiew wartciowych oraz warunków uznawania za wnowne informacji wymaganych przepisami
prawa pstwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje pochod ze
sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku zosto sporządzone rzetelnie, istnieje zgodnć
pomiędzy danymi sprawozdania a informacjami zawartymi w elementach składowych Sprawozdania
finansowego.
Ocena dotycca skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitowej Skyline za rok obrotowy 2021
Skyline Investment S.A. jest konsolidatorem grupy kapitałowej, w skład której na dzi 31 grudnia 2021 roku
wchodzy:
Skyline Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aktualne zaangażowanie kapitałowe 17 000
udziałów o wartości nominalnej 8 500 000,00 zł, stanowiących 100% kapitu zakładowego;
Lazuria Sp. z o.o. z siedzi w Warszawie aktualne zaangażowanie kapitałowe 100 udziałów
o wartci nominalnej 5 000,00 zł, stanowiących 100% kapitu zakładowego;
Skyline Interim Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aktualne zaangowanie
kapitowe 3 473 udziały o wartci nominalnej 173 650,00 , stanowce 78,15% kapitu
zakładowego;
Skyline Venture Sp. z o.o. z siedzi w Warszawie – aktualne zaangażowanie 117 udziałów
o wartci nominalnej 58 500,00 , stanowcych 100% kapitału zakładowego;
Skyline Energy Sp. z o.o. z siedzi w Warszawie aktualne zaangowanie Emitenta
w spół wynosi 796 udziałów o wartci nominalnej 39 800,00 zł, stanowiących 76,54% kapitu
zakładowego;
Skyline Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – aktualne zaangażowanie 16 000 udziów
o łącznej wartci nominalnej 800 000,00 zł, stanowce 100% kapitału zaadowego;
Instalexport S.A. z siedzibą w Warszawie aktualne zaangowanie kapitałowe 987 895 akcji
o wartci nominalnej 987 895,00 zł, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego (spółka nie
podlegała konsolidacji);
Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialncią S.K.A. w likwidacji z siedzi
w Warszawie – aktualne zaangażowanie 116 490 akcji o wartości nominalnej 116 490,00 zł,
stanowiących 56,66% kapitu akcyjnego (spółka nie podlega konsolidacji).
Rada Nadzorcza dokona oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący
okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku składacego się z:
a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej spordzonego na dzi 31 grudnia 2021
roku, które po stronie aktywów i pasyw wykazuje sumę 58 606 tys. zł,
b) Skonsolidowanego sprawozdania z ckowitych dochow za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021
roku, wykazucego zysk netto w kwocie 3 688 tys. ,
c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale asnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2021 wykazucego zwkszeniu kapitu własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 692 tys. zł,
d) Skonsolidowanego sprawozdania z przeywów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2021 roku, wykazucego zwkszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego
o su 1 256 tys. zł,
e) Dodatkowych informacji i objaśnień.
Rada Nadzorcza stwierdziła prawidłowość i rzetelność spordzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz zgodność sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalnci Grupy Kapitałowej
Skyline Investment S.A. za rok obrotowy obejmucy okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
stwierdza, że sprawozdanie zosto opracowane rzetelnie i zawiera pny materiał analityczny i syntetyczny
umliwiający ocenę sytuacji matkowej i finansowej Spółki.
Podsumowanie oceny
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021 Spółki i Grupy Kapitałowej
zostały spordzone przez Zarząd Słki Dominucej w ustalonym przepisami terminie na podstawie
prawiowo prowadzonych ksg rachunkowych i dokumentacji oraz zgodnie ze stanem faktycznym, a tae
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególnci:
a) Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczci Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Un Europejs oraz związanych
z nimi interpretacjami wydanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie
nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowci,
b) Kodeksem spółek handlowych.
Wszystkie elementy sprawozdań finansowych zawierają informacje w zakresie ustalonym
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczci
Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Un Europejs. Sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno
informacje istotne dla oceny sytuacji matkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia
2021 roku, rentownć i wynik finansowy za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz
zmiany w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Rada Nadzorcza sprawdziła, że sprawozdanie finansowe za 2021 rok zawiera wszystkie elementy wskazane
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości
Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Un Europejską oraz że zostały one opatrzone da i podpisem
osoby sporządzającej oraz Zarządu Spółki.
Sprawozdania finansowe zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta i udospnione Radzie
Nadzorczej.
Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły ujęto w księgach poprawnie zgodnie z uchwałą Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Dochowane zostały wymogi odnoszące się do obowiązku sprawozdawczego określone w art. 69 i art. 70
Ustawy o rachunkowości.
Poprawność spordzenia obowzkowych elemenw sprawozdań, co do ich zgodnci z księgami
rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeń, co znajduje potwierdzenie
w Sprawozdaniu niezalnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
i Sprawozdaniu niezalnego bieego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Sławomir Halaba Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Rey Wiceprzewodniccy Rady Nadzorczej
Witold Witkowski Sekretarz Rady Nadzorczej
Beata Siudak Conek Rady Nadzorczej
Łukasz Żuk Conek Rady Nadzorczej
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 r.
Ocena przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. z dnia 27 kwietnia 2022 roku