SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
SKYLINE INVESTMENT S.A.
ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021
Sprawozdanie Zarządu z działalności
2021
1 | Strona
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie do Sprawozdania Zarządu z działalności __________________________________________________________ 2
2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego _______________________________________________________ 3
3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowym, opis czynników i zdarzeń, w
tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność Emitenta i sprawozdanie finansowe, w tym na osiągane zyski lub
poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Emitenta przynajmniej w najbliższym roku
obrotowym ______________________________________________________________________________________________________ 4
4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ____________________________________________________________________ 7
5. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej 11
6. Podstawowe informacje o towarach i usługach oraz rynkach zbytu ________________________________________________ 11
7. Umowy znaczące dla działalności Skyline Investment S.A. _______________________________________________________ 12
Inne zdarzenia ___________________________________________________________________________________________________ 13
8. Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta oraz główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitent działalność inwestycyjną
prowadzi jedynie w zakresie inwestycji finansowych _____________________________________________________________________ 14
9. Informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych
warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter transakcji _______________________________ 17
10. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem
co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności ___________________________________ 17
Kredyty i pożyczki Skyline Investment S.A.: ____________________________________________________________________________ 17
11. Informacje o udzielonych w danym roku pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom
powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności ______ 18
12. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem
poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta _______________________________________________________ 18
13. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili
sporządzenia sprawozdania z działalności _____________________________________________________________________________ 18
14. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami
wyników za dany rok _____________________________________________________________________________________________ 18
15. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w
celu przeciwdziałania tym zagrożeniom ______________________________________________________________________________ 18
16. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu
tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty przez Emitenta wynik _________________________________________________ 19
17. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta oraz opis perspektyw
rozwoju działalności Emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie
finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej ____________ 19
18. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta _______________________________________ 20
19. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta
przez przejęcie ___________________________________________________________________________________________________ 20
20. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta _________________________ 20
21. Informacje o zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających,
nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami ___ 20
22. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Emitenta oraz akcji i udziałów odpowiednio w podmiotach
powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących __________________________________________ 21
23. Informacja o transakcjach na akcjach własnych Emitenta w roku obrotowym 2021 ___________________________________ 21
24. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym wnież zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości
nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy ___________________________ 21
25. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych __________________________________________________ 24
26. Umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych ___________________________________________ 24
27. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. _________________________________________________ 25
Sprawozdanie Zarządu z działalności
2021
2 | Strona
1. Wprowadzenie do Sprawozdania Zarządu z działalności
Skyline Investment S.A. została założona w 1997 roku. Podstawową działalnością Spółki jest działalność
inwestycyjna.
Od marca 2008 roku Spółka posiada status spółki publicznej i od tego momentu podlega obowiązkom
informacyjnym, dzięki którym Inwestorzy mają stały dostęp do istotnych informacji
o Spółce udostępnianych za pośrednictwem systemu ESPI oraz strony internetowej www.skyline.com.pl.
Kapitał zakładowy Spółki wynosił 23 321 000 zł i składał się z 23 321 000 akcji o wartości nominalnej
1 zł każda.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Spółkę dotyczą i określają następujące dane teleadresowe:
Nazwa:
Skyline Investment S.A.
Siedziba:
Polska, woj. mazowieckie, Warszawa
Adres:
ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa
Telefon:
+48 22 859 17 80
Poczta elektroniczna:
konsulting@skyline.com.pl
Strona internetowa:
www.skyline.com.pl
Skyline Investment S.A. wraz z podmiotami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową Skyline, która swoje usługi
adresuje do dwóch grup przedsiębiorstw:
§ firm na etapie od start-up’u do ekspansji;
§ firm poszukujących inwestora finansowego lub innej niż kredyt formy dofinansowania.
Przedmiot działalności wg PKD:
§ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
§ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
§ działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
§ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
§ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
§ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
§ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
§ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
74.90.Z);
§ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD
70.10.Z);
§ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 66.19.Z);
§ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
§ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
§ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).
Sprawozdanie Zarządu z działalności
2021
3 | Strona
Na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień zatwierdzenia Sprawozdania do publikacji w skład Zarządu Skyline
Investment S.A. wchodziły następujące osoby:
Jerzy Rey
Prezes Zarządu
Zbigniew Fornal
Wiceprezes Zarządu
Na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień zatwierdzenia Sprawozdania do publikacji w skład Rady Nadzorczej
Skyline Investment S.A. wchodziły następujące osoby:
Sławomir Halaba
Przewodniczący
Maciej Rey
Wiceprzewodniczący
Witold Witkowski
Sekretarz
Łukasz Żuk
Członek
Beata Siudak
Członek
Sprawozdanie zarządu Skyline Investment S.A. obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
oraz zdarzenia po dacie bilansowej istotne dla działalności Spółki.
Przedmiotem niniejszego sprawozdania jest omówienie prowadzonej w roku 2021 działalności Emitenta
i otoczenia, w jakim funkcjonował, omówienie dokonań i niepowodz, jakie były wynikiem jego
działalności.
Skyline Investment S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
które jest przedmiotem odrębnego opracowania.
2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, zgodnie z MSR/MSSF, a także zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Sprawozdanie Zarządu z działalności
2021
4 | Strona
3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu
finansowym, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący
wpływ na działalność Emitenta i sprawozdanie finansowe, w tym na osiągane zyski lub
poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności
Emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym
3.1. Podstawowe wyniki finansowe
Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)
(w tys. PLN)
Nota
12 miesięcy
zakończonych
31.12.2020
Przychody ze sprzedaży
66
Koszt własny sprzedaży
0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
66
Koszty sprzedaży
0
Koszty ogólnego zarządu
-1 526
Zysk (strata) ze sprzedaży
-1 460
Pozostałe przychody operacyjne
310
Pozostałe koszty operacyjne
-264
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 414
Przychody finansowe
2350
Koszty finansowe
-4 717
Utrata wartości należności i aktywów kontraktowych
0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-3 781
Podatek dochodowy
138
Zysk (strata) netto
-3 919
Stan na
Stan na
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
w PLN
w EUR
Liczba akcji na dzień bilansowy
23 321 000
23 321 000
23 321 000
23 321 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą
-0,04
-0,17
-0,01
-0,04
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję
-0,04
-0,17
-0,01
-0,04
Sprawozdanie Zarządu z działalności
2021
5 | Strona
Jednostkowe roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej
(w tys. PLN)
Stan na
31.12.2021
31.12.2020
Aktywa trwałe
14 286
19 833
Wartość firmy
0
0
Inne wartości niematerialne
0
0
Rzeczowe aktywa trwałe
569
82
Należności długoterminowe
0
0
Nieruchomości inwestycyjne
0
0
Długoterminowe aktywa finansowe
13 128
19 442
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
589
309
Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe aktywa trwałe
0
0
Aktywa obrotowe
12 294
10 334
Zapasy
0
0
Należności z tytułu dostaw i usług
1 525
780
Pozostałe należności krótkoterminowe
523
1 255
Krótkoterminowe aktywa finansowe
9 078
8 293
Aktywa dotyczące podatku bieżącego, krótkoterminowe
0
0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1 158
0
Rozliczenia międzyokresowe
10
6
Pozostałe aktywa krótkoterminowe
0
0
Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży
12 294
10 334
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana
0
0
Aktywa razem
26 580
30 167
(w tys. PLN)
Stan na
31.12.2021
31.12.2020
Kapitał własny
24 106
24 958
Kapitał podstawowy
23 321
23 321
Pozostałe kapitały
9 244
9 244
Akcje własne
-6
-6
Niepodzielony wynik finansowy
-8 453
-7 601
- zysk (strata) z lat ubiegłych
-7 601
-3 682
- zysk (strata) netto
-852
-3 919
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
1 326
964
Kredyty i pożyczki długoterminowe
0
0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu i dłużnych
papierów wartościowych
316
69
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
915
886
Rezerwa na świadczenia pracownicze
95
9
Pozostałe rezerwy długoterminowe
0
0
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
1 148
4 244
Kredyty i pożyczki
74
1 073
Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu i dłużnych papierów wartościowych
783
1 595
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
49
278
Zaliczki otrzymane na dostawy
0
0
Zobowiązania dotyczące podatku bieżącego
0
0
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków
70
457
Sprawozdanie Zarządu z działalności
2021
6 | Strona
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
110
580
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
13
94
Rezerwa na świadczenia pracownicze
0
0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
49
167
Rozliczenia międzyokresowe
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe bez związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
1 148
4 244
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
0
0
Pasywa razem
26 580
30 167
3.2. Podstawowe wskaźniki rentowności i płynności
12 miesięcy
zakończonych
31.12.2021
12 miesięcy
zakończonych
31.12.2020
EBITDA
2 380
-1 570
Rentowność na sprzedaży brutto (ROS)
-0,07
-8017%
Rentowność na działalności operacyjnej (ROP)
4157%
-375%
Rentowność EBITDA
4250%
-2077%
Rentowność kapitału własnego (ROE)
1)
-3,53%
-16,00%
Rentowność aktywów (ROA)
2)
-3,20%
-13,00%
Wskaźnik struktury kapitału
3)
1,31%
0,28%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
4)
9,31%
17,00%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
5)
5,32%
13,74%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
6)
1,19%
0,23%
Wskaźnik płynności bieżącej
7)
11,19
2,53
Wskaźnik płynności szybkiej
8)
11,19
0
1)
wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zysk netto do stanu kapitałów własnych na koniec danego okresu
2)
wskaźnik rentowności aktywów (ROA) zysk netto do stanu aktywów na koniec danego okresu
3)
wskaźnik struktury kapitału stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego
4)
wskaźnik ogólnego zadłużenia stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów
5)
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego stosunek zobowiązań ogółem do kapitału własnego
6)
wskaźnik zadłużenia długoterminowego stosunek zobowiązań długoterminowych do pasywów ogółem
7)
wskaźnik płynności bieżącej stosunek wartości majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu
8)
wskaźnik płynności szybkiej stosunek wartości majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych na
koniec danego okresu
3.3. Inwestycje Skyline Investment S.A.
Na dzień zatwierdzenia Sprawozdania do publikacji w portfelu inwestycyjnym Skyline Investment S.A.
znajduje się osiem spółek oraz jedna spółka znajdująca się w portfelu funduszu Skyline Venture Sp.
z o.o. S.K.A. w likwidacji.
Poniżej zaprezentowano portfel inwestycyjny Emitenta:
§ Skyline Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aktualne zaangażowanie kapitałowe 17
000 udziałów o wartości nominalnej 8 500 000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego;
§ Skyline Interim Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aktualne zaangażowanie
kapitałowe 3 473 udziały o wartości nominalnej 173 650,00 zł, stanowiące 78,15% kapitału
zakładowego;
§ Skyline Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aktualne zaangażowanie 117 udziałów
o wartości nominalnej 58 500,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego;
§ Skyline Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aktualne zaangażowanie Emitenta
w spółkę wynosi 796 udziałów o wartości nominalnej 39 800,00 zł, stanowiących 76,54% kapitału
zakładowego;
Sprawozdanie Zarządu z działalności
2021
7 | Strona
§ Lazuria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - aktualne zaangażowanie 100 udziałów
o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł, stanowiące 100% kapitału zakładowego;
§ Skyline Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aktualne zaangażowanie 16 000 udziałów
o łącznej wartości nominalnej 800 000,00 zł, stanowiące 100% kapitału zakładowego (z powodu
utraty kontroli nad spółką, spółka nie podlega konsolidacji);
§ Instalexport S.A. z siedzibą w Warszawie aktualne zaangażowanie kapitałowe 987 895 akcji
o wartości nominalnej 987 895,00 zł, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego (spółka nie
podlega konsolidacji);
§ Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie aktualne zaangażowanie 116 490 akcji o wartości nominalnej 116 490,00 zł,
stanowiących 56,66% kapitału akcyjnego (spółka nie podlega konsolidacji).
Na dzień zatwierdzenia do publikacji, Fundusz Skyline Venture Sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji posiada
udziały w następującym podmiocie:
§ Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - aktualne zaangażowanie kapitałowe 7 499 udziałów
o wartości 2 999 600,00 zł, stanowiących 40% -1 (czterdzieści procent minus jeden) udział
kapitału zakładowego.
4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
4.1. Ryzyko trafności decyzji inwestycyjnych
Decydujący wpływ na wynik finansowy Spółki ma trafność decyzji inwestycyjnych. Największe
znaczenie dla tego procesu ma wybór spółek portfelowych pod kątem potencjału wzrostu wartości oraz
możliwości zamknięcia pozycji.
4.2. Ryzyko niskiej płynności inwestycji na rynku niepublicznym
Strategia inwestycyjna Spółki przewiduje obejmowanie akcji/udziałów w spółkach w obrocie
niepublicznym. Brak zorganizowanej platformy obrotu powoduje, że płynność takich inwestycji jest
znacznie ograniczona. W konsekwencji Skyline Investment S.A. może mieć trudności z zamykaniem
inwestycji lub z uzyskaniem założonej ceny przy sprzedaży akcji/udziałów. Spółka stara się ograniczyć
to ryzyko podejmując decyzję o inwestycjach przede wszystkim w podmioty, z którymi wiąże się
jednocześnie umową o doradztwo finansowe przy wprowadzaniu spółki do obrotu giełdowego.
4.3. Ryzyka wynikające z posiadanych instrumentów finansowych
W przypadku posiadanych instrumentów finansowych Spółka może być narażona na ryzyko rynkowe,
ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności.
4.4. Ryzyko rynkowe
Podstawowym ryzykiem jest ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku wartości inwestycji.
Wśród czynników macych wpływ na cenę instrumentów danej spółki należy wymienić:
§ kondycfinansową spółki (wyniki finansowe silnie powiązane z ryzykiem inwestycji oraz
z cenami wybranych instrumentów finansowych, im słabsze wyniki finansowe, tym większe
prawdopodobieństwo poniesienia straty oraz większa zmienność notowań akcji);
§ specyfikę spółki związaną m.in. ze strategią, modelem biznesowym spółki;
§ specyfikę branżową związaną z uwarunkowaniami ekonomiczno-gospodarczymi danej branży.
Biorąc pod uwagę zasady gospodarki wolnorynkowej, inwestując w instrumenty finansowe należy brać
pod uwagę również trudności ze sprzedażą produktów spółki, brak zysków, a w konsekwencji spadek
Sprawozdanie Zarządu z działalności
2021
8 | Strona
wartości rynkowej spółki, a nawet jej upadłość, co ostatecznie spowoduje obniżenie wartości udziałów
spółki.
Emitent większość inwestycji w instrumenty finansowe w okresie ostatnich lat realizował za
pośrednictwem funduszu venture capital, były to podmioty na wczesnym etapie rozwoju, co zawsze
wiąże się z większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku podmiotów o ugruntowanej historii
i sprawdzonej strategii biznesowej. Spółka wszystkie swoje inwestycje wycenia w wartości godziwej,
a ich przeszacowania wpływają na osiągnięte w danym okresie wyniki finansowe. Spółka, w celu
ograniczenia ryzyka okresowo monitoruje wyniki finansowe spółek portfelowych.
4.5. Ryzyko kredytowe
Rozumiane jako niewykonanie zobowiązań przez pożyczkobiorcę bądź emitenta obligacji.
Zmniejszenie lub brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań przez pożyczkobiorców Spółki
może narazić na straty finansowe w związku z posiadaniem przez Spółkę należności
z tytułu udzielonych pożyczek. Spółka zwraca uwagę na fakt, mimo ustanowienia zabezpieczenia
spłaty udzielonych pożyczek istnieje ryzyko opóźnienia spłaty kapitału lub odsetek, bądź otrzymania
tylko części należnej kwoty lub całkowity brak spłaty pożyczki, a egzekwowanie przez Spółkę swoich
praw na drodze sądowej może okazać się w takim przypadku trudne, czasochłonne, kosztowne oraz
niegwarantujące pozytywnego rezultatu. Zaistnienie tego ryzyka może w negatywny sposób wpłynąć
na działalność Spółki, jej sytuację oraz wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju. Aby ograniczyć
ryzyko, Spółka prowadzi stałą kontrolę sytuacji finansowej pożyczkobiorców.
Ponadto, poza udzielonymi pożyczkami Grupa Kapitałowa posiada obligacje korporacyjne, jednakże nie
stanowią one znacznej wartości w aktywach Spółki. Inwestycja w takie instrumenty zawsze wiąże się
z ryzykiem. Emitent obligacji może nie być w stanie wywiązać się wobec obligatariuszy ze swoich
zobowiązań, co może skutkować brakiem możliwości wykupienia obligacji lub wykupieniem po
terminie ich zapadalności. Może wystąpić także ryzyko stopy procentowej, gdzie w przypadku obligacji
o stałym oprocentowaniu, wzrost stóp procentowych powoduje spadek wartości obligacji.
W przypadku obligacji posiadanych przez Skyline Investment stopień narażenia na to ryzyko jest
niewielki. Ponadto zabezpieczeniem obligacji jest weksel własny in blanco do wartości nie mniejszej niż
150% wartości nominalnej obligacji.
4.6. Ryzyko związane z utratą płynności finansowej
W przypadku, gdy podmioty Grupy Kapitałowej nie będą w stanie uzyskiwdodatnich przepływów
pieniężnych z prowadzonej działalności, utrzymanie płynności finansowej może być utrudnione i może
wystąpić ryzyko braku możliwości spłaty zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności.
W celu ograniczenia niniejszego ryzyka zarządy podmiotów starają się zapewnić dostępność środków
na poziomie pozwalającym na regulowanie zobowiązań w toku normalnej działalności. Zarząd Emitenta
prowadzi bieżący monitoring należności i zobowiąz oraz środków pieniężnych na rachunkach
bankowych.
4.7. Ryzyko braku możliwości pozyskiwania nowych projektów inwestycyjnych
Najważniejszym czynnikiem kształtującym wyniki finansowe Spółki jest możliwość pozyskiwania
nowych projektów inwestycyjnych. Podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w dany projekt
wymaga, aby podmiot będący celem inwestycyjnym miał przed sobą dobre perspektywy rozwoju,
budowania silnej pozycji rynkowej i finansowej oraz aby cena „wejścia” dawała wysokie
prawdopodobieństwo uzyskania w przyszłości satysfakcjonującej stopy zwrotu. Obserwowane wśród
innych podmiotów coraz większe zainteresowanie działalnością podobną do działalności Skyline
Investment S.A. niesie ryzyko, że w przyszłości pozyskiwanie nowych projektów może być trudniejsze
niż obecnie.
Sprawozdanie Zarządu z działalności
2021
9 | Strona
4.8. Ryzyko związane z koncentracją portfela
Z uwagi na duży udział w łącznej wartości portfela inwestycyjnego, następujące podmioty mogą mieć
znaczący wpływ na sytuację finansową (w tym przyszłe zyski lub straty) Emitenta: Skyline Development
Sp. z o.o. oraz Skyline Venture Spółka z o.o. S.K.A. w likwidacji.
4.9. Ryzyko związane ze spływem należności
Opóźnienia w terminowym regulowaniu należności przez dłużników mogą negatywnie wpłynąć na
przyszłe wyniki finansowe Emitenta, powodując konieczność tworzenia odpisów aktualizujących
należności.
4.10. Ryzyko kadry
Specyfika prowadzonej przez Skyline Investment S.A. działalności wymaga wykorzystania
specjalistycznej wiedzy, stąd też jednym z kluczowych czynników mających wpływ na perspektywy
rozwoju jest „kapitał ludzki”. W obecnej sytuacji gospodarczej występuje na rynku duży popyt na
specjalistów z zakresu doradztwa gospodarczego, inwestycji kapitałowych i innych pokrewnych
dziedzin. Nie można całkowicie wykluczyć, że w przyszłości odejdzie część kluczowych dla Spółki
pracowników.
4.11. Ryzyko zmian na rynku doradczym
W dalszym ciągu obserwowana jest zmiana tendencji w zakresie działalności doradczej, coraz więcej
podmiotów z tego segmentu przebranżawia się w związku ze znaczącym ograniczeniem możliwości
pozyskania klientów poszukujących takich usług. Wielu klientów ogranicza koszty usług zewnętrznych
(co jest odzwierciedleniem spowolnienia gospodarczego), w tym usług doradczych. W dalszym ciągu
pożądane usługi finansowe w szczególności z zakresu poszukiwania zewnętrznego kapitału, z tym,
że i tu wyznacznikiem jest cena.
4.12. Ryzyko rynku kapitałowego
Strategia Spółki zakłada, że wyjście z większości projektów będzie następowało na rynku regulowanym.
Uzależnia to wysokość uzyskiwanych efektów inwestycyjnych z tych projektów, od koniunktury
panującej na GPW, a w przypadku nadejścia bessy wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż akcji
posiadanych spółek na GPW może okazać się niemożliwe. Dodatkowo, Spółka zwraca uwagę, od
momentu debiutu na GPW spółek, których akcje posiada w portfelu inwestycyjnym do momentu ich
sprzedaży, notowania giełdowe tych akcji wpływają dodatnio lub ujemnie na wynik na działalności
inwestycyjnej (a więc również na zysk netto) poprzez przeszacowanie wartości posiadanych akcji.
Z tego względu trudno jest prognozować przyszłe wyniki finansowe. Mając to na uwadze inwestorzy
powinni liczyć się z możliwością dużej zmienności wyników finansowych.
4.13. Ryzyko gospodarcze
Sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w Polsce. Tempo wzrostu PKB,
poziom inflacji, tempo wzrostu konsumpcji, polityka fiskalna i monetarna państwa wywierają znaczny
wpływ na poziom popytu na usługi z zakresu doradztwa. W przypadku osłabienia sytuacji
ekonomicznej, inwestorzy powinni liczyć się z możliwością spadku przychodów z tej części działalności
Spółki.
Te same czynniki wpływają na wyniki finansowe uzyskiwane przez firmy będące obiektami inwestycji
Skyline Investment S.A. W okresach dekoniunktury gospodarczej wycena portfela inwestycyjnego może
więc podlegać niekorzystnym wahaniom.