1
Sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
Skyline Investment Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, na które składa się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans, sporządzony na 31.12.2021r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę
26 580 tys. PLN,
rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący stratę w
kwocie 852 tys. PLN,
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 158 tys. PLN,
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 852 tys. PLN,
dodatkowe informacje i objaśnienia.
2
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Skyline Investment
Spółka Akcyjna na dzień 31.12.2021r., oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok
obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF) oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy
o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Skyline Investment Spółka Akcyjna
przepisami prawa i postanowieniami statutu Skyline Investment Spółka Akcyjna.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia wydania niniejszej opinii.
Podstawa opinii bez zastrzeżeń
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w
wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1598) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Skyline Investment Spółka Akcyjna oraz innych spółek z Grupy,
zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych
(„Kodeks IFAC") przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi
wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w
Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem
IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska
pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o
biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii bez zastrzeżeń.
3
Uwaga objaśniająca
Nie wnosząc zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę na notę
8.6. Spółka wykazuje w sprawozdaniu finansowym aktywa finansowe w kwocie 958 tys. PLN
w stosunku do których nie został dokonany odpis aktualizujący. Zarząd nie dokonał odpisu
będąc w przekonaniu że ww. aktywa w pełni odzyskiwalne i nie utraciły wartości
ekonomicznej, aczkolwiek naszym zdaniem pewności takiej nie ma. Zarząd uzasadnił swoje
stanowisko w omawianej nocie w sprawozdaniu finansowym.
Inne sprawy
Sprawozdanie finansowe Skyline Investment Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu naszej
firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego
sprawozdania w dniu 26 kwietnia 2021 roku.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
4
Kluczowe sprawy Badania Jak nasze badanie odnosiło się do tej
sprawy
Pozostałe należności
Należności z tyt. dostaw i usług stanowią
5,7% jej sumy bilansowej w związku z
czym przeprowadzający badanie uznał
pozycję za kluczową pozycję badania.
Do tego obszaru odnosi się częściowo
uwaga objaśniająca w zakresie 850 tys.
PLN
Nasze procedury badania obejmowały w
szczególności:
- Analizę struktury wiekowej należności;
- Analizę stanu prawnego dotyczącego
wykazywanych środków;
- Analizę spłacalności należności wraz z
kondycją finansową spłacającego;
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna jest odpowiedzialny za sporządzenie, na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego,
które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku
finansowego Skyline Investment Spółka Akcyjna zgodnie z MSSF, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Skyline Investment Spółka Akcyjna
Finansowe aktywa inwestycyjne
Aktywa finansowe jednostki w postaci
udziałów, akcji oraz udzielonych pożyczek
stanowią 83,5% jej sumy bilansowej, w
związku z czym przeprowadzający badanie
uznał pozycję za kluczową pozycję
badania.
Do tego obszaru odnosi się częściowo
uwaga objaśniająca w zakresie 108 tys.
PLN
Nasze procedury badania obejmowały w
szczególności:
- weryfikację dokumentów związanych z
posiadanym portfelem aktywów;
- zrozumienie i ocenę stosowanych metod
wyceny aktywów pod kątem zgodności z
polityką rachunkowości;
- ocenę poprawności prezentacji i
kompletności ujawnień w sprawozdaniu
finansowym Spółki.
- analizę wartości odzyskiwalnych i
godziwych inwestycji
5
przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje
za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli
ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd
albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie
ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani
do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na
podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w
przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
6
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z ędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub
warunkami, która może poddaw w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do
kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka
zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony 31.12.2021r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o
stosowaniu ładu korporacyjnego.
7
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby
Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z
działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest
zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest
istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas
badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie
wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności,
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym
obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie
opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na
temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o
stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z
działalności Spółki:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
8
oraz warunków uznawania za wnoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Niniejsze rozporządzenie było
poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za wnoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz.
133 oraz z 2016 r. poz. 860), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 791));
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła
informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt o informacjach bieżących. Ponadto,
naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 tego Rozporządzenia zawarte
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie
przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach stwierdzamy, spółka nie osiągając
wymaganych kryteriów, opisanych w art. 49b ust. 1 Ustawy o Rachunkowości, nie miała w
obowiązku sporządzać informacji na temat informacji niefinansowych.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek
9
zależnych zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie
świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust.1
Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych w
badanym okresie zostały wymienione w nocie 28 Sprawozdania z działalności Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej
Spółki z dnia 26.08.2020 roku. Sprawozdania finansowe Spółki badamy po raz drugi.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest:
Daniel Mach,
Nr ewid. 12040
Kluczowy biegły rewident,
przeprowadzający badanie w imieniu:
BGGM Audyt Sp. z o.o.
Nr ewid. 3489
Warszawa