REKLAMA

SIMPLE: wyniki finansowe

2019-09-13 18:02
publikacja
2019-09-13 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_SIMPLE_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_SIMPLE_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Simple_GK_raport_z_przegladu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Simple_S.A._raport_z_przegladu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. I. Przychody netto ze sprzedaży 20 520 20 172 4 785 4 758
II. II. Zysk z działalności operacyjnej 1 241 733 290 173
III. III. Zysk za okres sprawozdawczy brutto 1 063 668 248 158
IV. IV. Zysk za okres sprawozdawczy netto 918 395 214 93
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
V. V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2040 -2 217 476 -523
VI. VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -683 -1 818 -159 -429
VII. VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 018 1 224 -237 289
VIII. VIII. Środki pieniężne na koniec okresu 1 545 1 425 360 336
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
IX. IX. Aktywa trwałe 20 857 20 864 4 905 4 852
X. X. Aktywa obrotowe 18 674 21 143 4 392 4 917
XI. XI. Kapitał własny 15 827 16 833 3 755 3 915
XII. XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 704 25 173 5 575 5 854
XIII. XIII. Liczba akcji (sztuk) 4 812 160 4 812 160 4 812 160 4 812 160
XIV. XIV. Zysk na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,08 0,04 0,02
XV. XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,19 0,08 0,04 0,02


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
w EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 30.06.2019 r. wynoszącego 4,2520 zł/EURO oraz dla
danych porównawczych na 31.12.2018 r. wynoszącego 4,3000 zł/EUR.Poszczególne
pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przeliczono wg kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów
NBP obowiązujacych na ostatni dzien kalendarzowy poszczególnych
miesięcy, który wynosił odpowiednio 4,2880 zł/EURO za rok 2019 i 4,2395
zł/EURO za rok 2018.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK SIMPLE I półrocze 2019.pdfSSF GK SIMPLE I półrocze 2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK SIMPLE za I półrocze 2019 roku
Sprawozdanie z działalności GK SIMPLE I półrocze 2019.pdfSprawozdanie z działalności GK SIMPLE I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie z działalności GK SIMPLE za I półrocze 2019 roku
Simple GK raport z przeglądu 2019.pdfSimple GK raport z przeglądu 2019.pdf Raport z przeglądu sprawozdania GK SIMPLE za I półrocze 2019 roku
Simple S.A. raport z przeglądu 2019.pdfSimple S.A. raport z przeglądu 2019.pdf Raport z przeglądu sprawozdania Simple S.A. za I półrocze 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2019-09-13 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2019-09-13 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki