REKLAMA

SELVITA S.A.: wyniki finansowe

2020-08-04 17:55
publikacja
2020-08-04 17:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Selvita_Raport_ESPI_26_2020_(re-issuance_raportu_rocznego).pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Selvita_SA_Sprawozdanie_z_badania_re-issuance.T_Opinia_audytora.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Selvita_SA_Oswiadczenie_RN_KA_zal._do_re-issuance_jednostkowego_raportu_rocznego_za_2019.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
Selvita_List_do_Akcjonariuszy_podsumowanie_roku_2019.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Selvita_SA_Raport_roczny_2019_Selvita_SA_re-issuance.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Selvita_SA_Oswiadczenie_RN_ocena_SF_i_Sprawozan_Zarzadu_za_rok_2019_zal._do_re-issuance_jednostkowego_raportu_rocznego_za_2019.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Selvita_SA_Sprawozdania_Finansowe_PAS_2019_12_31_uzupelnione.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 527 4 074
II. Przychody z tytułu dotacji 163 38
III. Pozostałe przychody operacyjne 49 11
IV. Suma przychodów z działalności operacyjnej 17 739 4 124
V. Koszty operacyjne -18 182 -4 222
VI. Amortyzacja -439 -102
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -443 -103
VIII. Zysk (strata) brutto -623 -145
IX. Zysk (strata) netto 63 15
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 694 161
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 -11
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 819 655
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 465 805
XIV. Aktywa, razem 33 956 7 974
XV. Należności krótkoterminowe 12 160 2 855
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 465 814
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 486 3 871
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 661 390
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 10 799 2 536
XX. Kapitał własny 17 470 4 102
XXI. Kapitał zakładowy 12 877 3 024
XXII. Liczba akcji (w szt.) 16 096 229 16 096 229
XXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,00
XXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,00
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,32 0,78
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,32 0,78
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00


1. Pozycje dotyczące rachunku zysków i
strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego za okres 22.03.2019 r. –
31.12.2019 r.: 4,3018 PLN2. Pozycje bilansowe przeliczono według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy,
tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 26/2020 z dnia 2020-08-04 o treści:
Plik Opis
Selvita_Raport_ESPI 26_2020 (re-issuance raportu rocznego).pdfSelvita_Raport_ESPI 26_2020 (re-issuance raportu rocznego).pdf Selvita SA_Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 4.08.2020 Uzupełnienie_raportu rocznego jednostkowego za 2019_dodatk. nota przychody B+R

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Selvita SA Sprawozdanie z badania re-issuance.T Opinia audytora.pdfSelvita SA Sprawozdanie z badania re-issuance.T Opinia audytora.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta EY z badania rocznego SF Selvita SA za 2019 (re-issuance opinion_dodatk. nota przychody B+R)

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Oświadczenie znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Selvita
S.A.


Plik Opis

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ


Oświadczenie znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Selvita
S.A.


Plik Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
Selvita SA_Oświadczenie RN_KA_zał. do re-issuance jednostkowego raportu rocznego za 2019.pdfSelvita SA_Oświadczenie RN_KA_zał. do re-issuance jednostkowego raportu rocznego za 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. w sprawie działania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
Selvita List do Akcjonariuszy_podsumowanie roku 2019.pdfSelvita List do Akcjonariuszy_podsumowanie roku 2019.pdf Pismo Prezesa Zarządu Selvita S.A. - List do Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Selvita SA_Raport roczny_2019 Selvita SA re-issuance.pdfSelvita SA_Raport roczny_2019 Selvita SA re-issuance.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019 (re-issuance_dodatkowa nota przychody B+R 4.08.2020)

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


Oświadczenie znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Selvita
S.A.


Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Selvita SA_Oświadczenie RN_ocena SF i Sprawozań Zarządu za rok 2019_zał. do re-issuance jednostkowego raportu rocznego za 2019.pdfSelvita SA_Oświadczenie RN_ocena SF i Sprawozań Zarządu za rok 2019_zał. do re-issuance jednostkowego raportu rocznego za 2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca SF i Sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
Selvita SA_Sprawozdania Finansowe_PAS_2019_12_31_uzupelnione.pdfSelvita SA_Sprawozdania Finansowe_PAS_2019_12_31_uzupelnione.pdf Sprawozdanie finansowe Selvita SA za 2019_re-issuance (dodatkowa nota przychody B+R) 4.08.2020

BILANS
Noty w tys.
2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 14 509
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 553
- wartość firmy 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 6 177
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 221
3.1. Od jednostek powiązanych 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
3.3. Od pozostałych jednostek 221
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 6 602
4.1. Nieruchomości 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 6 602
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 6 602
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 6 600
- udzielone pożyczki 2
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0
c) w pozostałych jednostkach 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 957
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 957
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
II. Aktywa obrotowe 19 447
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 742
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 12 160
2.1. Od jednostek powiązanych 2 658
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0
2.3. Od pozostałych jednostek 9 502
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 473
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 3 473
a) w jednostkach powiązanych 7
b) w pozostałych jednostkach 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 465
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 3 073
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0
IV. Akcje (udziały) własne 0
A k t y w a r a z e m 33 956
PASYWA
I. Kapitał własny 17 470
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 12 877
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 4 530
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
6. Zysk (strata) netto 63
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 486
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 335
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 271
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 64
a) długoterminowa 64
b) krótkoterminowa 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0
a) długoterminowe 0
b) krótkoterminowe 0
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 1 661
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 1 661
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 10 799
3.1. Wobec jednostek powiązanych 5 677
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 5 122
3.4. Fundusze specjalne 0
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 3 690
4.1. Ujemna wartość firmy 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 690
a) długoterminowe 0
b) krótkoterminowe 3 690
P a s y w a r a z e m 33 956
Wartość księgowa 17 470
Liczba akcji (w szt.) 16 096 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 1,09
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 260 625
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 3,32
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2019
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
- 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
- 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
- 0
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0
- 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
- 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0
- 0
3. Inne (z tytułu) 0
- 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 527
- od jednostek powiązanych 5 539
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 17 527
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 731
- jednostkom powiązanym 1 662
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 11 731
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 796
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 734
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 5 696
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -634
VII. Pozostałe przychody operacyjne 213
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
2. Dotacje 163
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 49
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 21
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 21
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -443
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 13
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
2. Odsetki, w tym: 13
- od jednostek powiązanych 13
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0
- w jednostkach powiązanych 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
5. Inne 0
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 193
1. Odsetki w tym: 5
- dla jednostek powiązanych 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0
- w jednostkach powiązanych 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
4. Inne 188
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0
XIII. Zysk (strata) brutto -623
XIV. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> -686
a) część bieżąca -686
b) część odroczona 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA> 0
XVI. Zysk (strata) netto 63
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 63
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 260 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 260 625
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,01
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
b) korekty błędów 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 0
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 12 877
a) zwiększenia (z tytułu) 12 877
- emisji akcji (wydania udziałów) 12 877
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0
- 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 877
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 0
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 530
a) zwiększenia (z tytułu) 4 530
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 889
- z podziału zysku (ustawowo) 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
- przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP") 1 641
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- pokrycia straty 0
- 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 530
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- zbycia środków trwałych 0
- 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
b) korekty błędów 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
b) korekty błędów 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
6. Wynik netto 63
a) zysk netto 63
b) strata netto 0
c) odpisy z zysku 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 470
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 470

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0
I. Wpływy 0
1. Sprzedaż 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0
II. Wydatki 0
1. Dostawy i usługi 0
2. Wynagrodzenia netto 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0
5. Inne wydatki operacyjne 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0
(metoda pośrednia)
IV. Zysk (strata) netto 63
V. Korekty razem 631
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0
2. Amortyzacja 439
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -8
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0
6. Zmiana stanu rezerw 271
7. Zmiana stanu zapasów -43
8. Zmiana stanu należności -1 278
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 673
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -423
11. Inne korekty 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 694
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 72
a) w jednostkach powiązanych 0
- zbycie aktywów finansowych 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
- odsetki 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0
b) w pozostałych jednostkach 72
- zbycie aktywów finansowych 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 58
- odsetki 13
- inne wpływy z aktywów finansowych 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0
II. Wydatki 120
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 120
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
a) w jednostkach powiązanych 0
- nabycie aktywów finansowych 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0
- inne 0
b) w pozostałych jednostkach 0
- nabycie aktywów finansowych 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0
- inne 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 989
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 989
2. Kredyty i pożyczki 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
4. Inne wpływy finansowe 0
II. Wydatki 169
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 164
8. Odsetki 5
9. Inne wydatki finansowe 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 819
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 465
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 465
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0
b) wartość firmy 0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0
- oprogramowanie komputerowe 0
d) inne wartości niematerialne i prawne 553
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 553
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 748 0 748
- zakup 0 0 0 0 502 0 502
- inne - przeniesienie ZCP 0 0 0 0 246 0 246
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 748 0 748
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 0 195 0 195
- zwiększenia umorzenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0
- amortyzacja 0 0 0 0 3 0 3
- inne przeniesienie ZCP 0 0 0 0 192 0 192
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 195 0 195
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0
- zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 553 0 553

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2019
a) własne 553
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0
- 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 553

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2019
a) środki trwałe, w tym: 6 177
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 893
- urządzenia techniczne i maszyny 197
- środki transportu 0
- inne środki trwałe 5 087
b) środki trwałe w budowie 0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 6 177

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 0 0 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 1 197 1 487 102 15 684 18 470
- amortyzacja za okres 0 0 0 0 0 0
- przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0 0 44 0 1 286 1 330
- pozostałe - przejęcie ZCP 0 1 197 1 444 102 14 398 17 141
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 1 197 1 487 102 15 684 18 470
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 0 0 0 0
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
- amortyzacja 0 30 33 0 373 436
- pozostałe - przejęcie ZCP 0 274 1 258 102 10 224 11 858
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 304 1 291 102 10 597 12 294
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 894 196 0 5 087 6 177

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2019
a) własne 4 363
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 814
- urządzenia terchniczne i maszyny 1 814
Środki trwałe bilansowe, razem 6 177

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0
- 0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2019
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych (z tytułu) 0
- 0
- od jednostki dominującej (z tytułu) 0
- 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0
- 0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0
- 0
- od innych jednostek (z tytułu) 0
- 0
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 221
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0
- 0
- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0
- 0
- od innych jednostek (z tytułu) 221
- 0
Należności długoterminowe netto 221
d) odpisy aktualizujące wartość należności 0
Należności długoterminowe brutto 221

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2019
a) stan na początek okresu 0
- 0
b) zwiększenia (z tytułu) 221
- przejęcie ZCP 221
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) stan na koniec okresu 221
- 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2019
Stan na początek okresu 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej 221
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0
b1. w walucie 0
po przeliczeniu na tys. zł 0
- 0
pozostałe waluty w tys. zł 0
Należności długoterminowe, razem 221

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019
a) stan na początek okresu 0
- 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) stan na koniec okresu 0
- 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019
a) stan na początek okresu 0
- 0
b) zwiększenia (z tytułu) 748
c) zakup 502
- przejęcie ZCP 246
d) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
e) stan na koniec okresu 748
- 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2019
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 6 602
aa) w jednostkach zależnych 6 602
- udziały lub akcje 6 600
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 2
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
ab) w jednostce dominującej 0
- udziały lub akcje 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0
- udzielone pożyczki 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
ba) w jednostkach współzależnych 0
- udziały lub akcje 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
bb) w jednostkach stowarzyszonych 0
- udziały lub akcje 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
bc) w innych jednostkach 0
- udziały lub akcje 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- udzielone pożyczki 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
c) w pozostałych jednostkach, w tym: 0
ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0
- udziały lub akcje 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- udzielone pożyczki 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
cb) w znaczącym inwestorze 0
- udziały lub akcje 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
cc) w pozostałych jednostkach 0
- udziały lub akcje 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 6 602

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2019
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0
- jednostek zależnych 0
- jednostek współzależnych 0
- jednostek stowarzyszonych 0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0
- jednostek zależnych 0
- jednostek współzależnych 0
- jednostek stowarzyszonych 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0
- 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0
- 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0
- 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0
- 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0
- 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0
- 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019
a) stan na początek okresu 0
- 0
b) zwiększenia (z tytułu) 6 602
- przejęcie ZCP 6 602
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) stan na koniec okresu 6 602
- 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. Ardigen S.A. 30-394 Kraków ul. Podole 76 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych jednostka zależna metoda pełna 2019-10-01 2 376 0 2 376 49,26 55,84
2. Selvita Inc. Boston, MA USA badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych jednostka zależna metoda pełna 2019-10-01 391 0 391 100,00 100,00
3. Selvita Ltd. Cambridge w Wielkiej Brytani badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych jednostka zależna metoda pełna 2019-10-01 118 0 118 100,00 100,00
4. Selvita Services Sp. z o.o. 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych jednostka zależna metoda pełna 2019-10-01 3 715 0 3 715 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. Ardigen S.A. 8 509 268 7 236 1 004 0 1 004 2 214 127 1 374 2 409 0 2 409 10 722 10 513 0 0
2. Selvita Inc. 2 407 0 365 1 258 1 246 1 296 1 350 0 1 347 2 066 0 2 066 3 757 13 696 0 0
3. Selvita Ltd. 700 111 0 589 982 636 1 911 0 1 911 1 520 0 1 520 2 611 8 428 0 0
4. Selvita Services Sp. z o.o. 21 126 290 11 022 0 5 255 9 813 14 712 6 978 4 878 13 289 122 13 167 35 838 50 884 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej w tys. 6 602
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0
b1. w walucie 0
po przeliczeniu na tys. zł 0
- 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 6 602

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0
c1)..... 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
c2)..... 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0
c1)..... 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
c2)..... 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 6 602
a. akcje (wartość bilansowa): 6 600
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 6 600
b. obligacje (wartość bilansowa): 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2
c1)..... 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
c2)..... 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0
c1)..... 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
- wartość na początek okresu 0
- wartość według cen nabycia 0
c2)..... 0
Wartość według cen nabycia, razem 6 602
Wartość na początek okresu, razem 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0
Wartość bilansowa, razem 6 602

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej 2
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0
b1. w walucie 0
po przeliczeniu na tys. zł 0
- 0
pozostałe waluty w tys. zł 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 2

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2019
- 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2019
a) stan na początek okresu 0
- 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
d) stan na koniec okresu 0
- 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0
b1. w walucie 0
po przeliczeniu na tys. zł 0
- 0
pozostałe waluty w tys. zł 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0
a) odniesionych na wynik finansowy 0
- 0
b) odniesionych na kapitał własny 0
- 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0
- 0
2. Zwiększenia 957
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 957
- 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
- 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
- 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
3. Zmniejszenia 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
- 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
- 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 957
a) odniesionych na wynik finansowy 957
- 0
b) odniesionych na kapitał własny 0
- 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0
- 0
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0
- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0
- 0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0
- 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0

ZAPASY w tys.
2019
a) materiały 742
b) półprodukty i produkty w toku 0
c) produkty gotowe 0
d) towary 0
e) zaliczki na dostawy i usługi 0
Zapasy, razem 742

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2019
a) od jednostek powiązanych 2 658
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 658
- do 12 miesięcy 2 658
- powyżej 12 miesięcy 0
- dochodzone na drodze sądowej 0
- inne 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0
- do 12 miesięcy 0
- powyżej 12 miesięcy 0
- dochodzone na drodze sądowej 0
- inne 0
c) należności od pozostałych jednostek 9 552
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 867
- do 12 miesięcy 7 867
- powyżej 12 miesięcy 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 1 648
- dochodzone na drodze sądowej 0
- inne 37
Należności krótkoterminowe netto, razem 12 210
d) odpisy aktualizujące wartość należności 50
Należności krótkoterminowe brutto, razem 12 160

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 658
- od jednostek zależnych 2 658
- od jednostki dominującej 0
b) inne, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od jednostki dominującej 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od jednostki dominującej 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 2 658
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 2 658

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostkek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
b) inne, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostkek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostkek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 7 867
- od wspólnika jednostki współzależnej 0
- od znaczącego inwestora 0
- od innych jednostek 7 867
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 648
c) inne, w tym: 37
- od wspólnika jednostki współzależnej 0
- od znaczącego inwestora 0
- od innych jednostek 37
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0
- od znaczącego inwestora 0
- od innych jednostek 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 9 552
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 50
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 9 502

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2019
Stan na początek okresu 0
a) zwiększenia (z tytułu) 50
- przejęcie ZCP 50
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 50

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej w tys. 4 432
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 7 728
b1. w walucie w tys. EUR 1 424
po przeliczeniu na tys. zł 6 064
w walucie w tys. USD 267
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 1 014
w walucie w tys. GBP 130
po przeliczeniiu na tys. zł w tys. 650
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 12 160

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2019
a) do 1 miesiąca 7 764
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0
e) powyżej 1 roku 0
f) należności przeterminowane 2 710
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 10 474
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 50
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 10 424
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2019
a) do 1 miesiąca 0
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 492
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 268
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0
e) powyżej 1 roku 0
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 2 760
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 50
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 710

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2019
a) w jednostkach zależnych 7
- udziały lub akcje 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 7
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
b) w jednostkach współzależnych 0
- udziały lub akcje 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0
- udziały lub akcje 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
d) w znaczącym inwestorze 0
- udziały lub akcje 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
e) we wspólniku jednostki współzależnej 0
- udziały lub akcje 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
f) w jednostce dominującej 0
- udziały lub akcje 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
g) w pozostałych jednostkach 0
- udziały lub akcje 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0
- 0
- udzielone pożyczki 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0
- 0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 465
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 465
- inne środki pieniężne 0
- inne aktywa pieniężne 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 472

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej w tys. 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0
b1. w walucie w tys. EUR 0
po przeliczeniu na tys. zł 0
- w tys. USD 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0
c1)..... 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
c2)..... 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0
c1)..... 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
c2)..... 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0
c1)..... 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
c2)..... 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0
c1)..... 0
- wartość godziwa 0
- wartość rynkowa 0
- wartość według cen nabycia 0
c2)..... 0
Wartość według cen nabycia, razem 0
Wartość na początek okresu, razem 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0
Wartość bilansowa, razem 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej w tys. 7
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0
b1. w walucie w tys. GBP 0
po przeliczeniu na tys. zł 0
- w tys. USD 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 7

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej w tys. 392
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 3 073
b1. w walucie w tys. EUR 431
po przeliczeniu na tys. zł 1 835
w walucie w tys. USD 164
pozostałe waluty w tys. zł 623
w walucie w tys. GBP 123
po przeliczeniu na tys. zł w tys. 615
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 3 465

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2019
- 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej w tys. 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0
b1. w walucie 0
po przeliczeniu na tys. zł 0
- 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0
- stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0
- 0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 3 073
- Aktywa z tytułu pozostałych rozliczeń międzyokresowych - rozliczenie dotacji 513
- Licencje 150
- Odsetki od leasingu finansowego 19
- Ubezpieczenia 50
- Zakupy dotyczące roku następnego 49
- Pozostałe/Czasopisma/Kwalifikacja urządzeń/szkolenia prcowników 490
- Kontrakty długoterminowe 1 802
- Koszty emisji akcji 0
- Przedpłata na koszty dodatkowe dot. usług zewnętrzynych rozliczane wg poniesionych wydatków 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 3 073

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
0 0 0
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Akcje serii "A" imienne 2 głosy/ 1 akcje 4 050 3 240 wpłata 2019-10-01 2019-10-01
Akcje serii "B" na okaziciela brak 11 921 9 537 wpłata 2019-10-01 2019-10-01
Akcje serii "0" na okaziciela brak 125 100 wpłata 2019-10-01 2019-10-01
Liczba akcji, razem 16 096
Kapitał zakładowy, razem 12 877
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,80
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0
b) utworzony ustawowo 0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 2 889
e) inny (wg rodzaju) 0
- przeniesienie zorganizowanej części przediębiorstwa ("ZCP") 1 641
Kapitał zapasowy, razem 4 530

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2019
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających 0
c) z tytułu podatku odroczonego 0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0
e) inny (wg rodzaju) 0
- 0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową 0
b) na akcje (udziały) własne 0
- 0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2019
- 0
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0
a) odniesionej na wynik finansowy 0
b) odniesionej na kapitał własny 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0
- 0
2. Zwiększenia 271
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 271
- 0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
3. Zmniejszenia 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
- 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 271
a) odniesionej na wynik finansowy 271
- 0
b) odniesionej na kapitał własny 0
- 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2019
a) stan na początek okresu 0
- 0
b) zwiększenia (z tytułu) 64
- przejęcie ZCP 64
c) wykorzystanie (z tytułu) 0
- 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0
- 0
e) stan na koniec okresu 64

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2019
a) stan na początek okresu 0
- 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- przejęcie ZCP 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0
- 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0
- 0
e) stan na koniec okresu 0
- 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2019
a) stan na początek okresu 0
- 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0
- 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0
- 0
e) stan na koniec okresu 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2019
a) stan na początek okresu 0
- 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0
- 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0
- 0
e) stan na koniec okresu 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2019
a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 0
aa) wobec jednostek zależnych 0
- kredyty i pożyczki 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- 0
- umowy leasingu finansowego 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
- 0
ab) wobec jednostki dominującej 0
- kredyty i pożyczki 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- 0
- umowy leasingu finansowego 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0
- kredyty i pożyczki 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- 0
- umowy leasingu finansowego 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
- 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0
- kredyty i pożyczki 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- 0
- umowy leasingu finansowego 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
- 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym 1 661
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0
- kredyty i pożyczk 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- 0
- umowy leasingu finansowego 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0
- kredyty i pożyczki 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- 0
- umowy leasingu finansowego 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
- 0
cc) wobec innych jednostek 1 661
- kredyty i pożyczki 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 661
- 0
- umowy leasingu finansowego 1 661
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
- 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 1 661

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat 0
b) powyżej 3 do 5 lat 1 099
c) powyżej 5 lat 562
Zobowiązania długoterminowe, razem 1 661

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej w tys. 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 1 661
b1. w walucie EUR 390
po przeliczeniu na tys. zł 1 661
- w walucie USD 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 1 661

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
0 0 0 0 0 0 0
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
0 0 0 0 0 0 0
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2019
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 5 677
- kredyty i pożyczki, w tym: 0
aa) wobec jednostek zależnych 5 677
- długoterminowe w okresie spłaty 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 677
- do 12 miesięcy 5 677
- powyżej 12 miesięcy 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
- 0
ab) wobec jednostki dominującej 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
- do 12 miesięcy 0
- powyżej 12 miesięcy 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
- do 12 miesięcy 0
- powyżej 12 miesięcy 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
- do 12 miesięcy 0
- powyżej 12 miesięcy 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
- 0
bc) wobec innych jednostek 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
- do 12 miesięcy 0
- powyżej 12 miesięcy 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym: 5 122
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
- do 12 miesięcy 0
- powyżej 12 miesięcy 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
- do 12 miesięcy 0
- powyżej 12 miesięcy 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
- zobowiązania wekslowe 0
- inne (wg rodzaju) 0
cc) wobec pozostałych jednostek 5 122
- kredyty i pożyczki, w tym: 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 563
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 681
- do 12 miesięcy 3 681
- powyżej 12 miesięcy 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
- zobowiązania wekslowe 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 834
- z tytułu wynagrodzeń 4
- inne (wg tytułów) 40
- 0
d) fundusze specjalne (wg tytułów) 0
- 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 10 799

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2019
a) w walucie polskiej w tys. 9 928
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 203
b1. w walucie w tys. EUR 86
po przeliczeniu na tys. zł 366
w walucie w tys. USD 67
po przeliczeniu na tys. zł w tys. 254
w walucie w tys. GBP 50
po przeliczeniu na tys. zł w tys. 250
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 1
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 10 799

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
0 0 0 0 0 0 0 0
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
0 0 0 0 0 0
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2019
Stan na początek okresu 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- 0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 933
- długoterminowe (wg tytułów) 0
- 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 2 933
- Niewykorzystane urlopy 798
- Premie 2 135
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 757
- długoterminowe (wg tytułów) 0
- 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 757
- Faktury wystawione w kolejnych miesiącach 381
- naliczone rabaty dla kontrahentów 376
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 690

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2019
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od jednostki dominującej 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0
- od znaczącego inwestora 0
- od innych jednostek 0
- 0
b) pozostałe (z tytułu) 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od jednostki dominującej 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0
- od znaczącego inwestora 0
- od innych jednostek 0
- 0
Należności warunkowe, razem 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń 0
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0
- na rzecz jednostek zależnych 0
- na rzecz jednostki dominującej 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0
- na rzecz innych jednostek 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0
- na rzecz innych jednostek 0
- 0
b) pozostałe (z tytułu) 0
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0
- na rzecz jednostek zależnych 0
- na rzecz jednostki dominującej 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0
- na rzecz innych jednostek 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0
- na rzecz innych jednostek 0
- 0
Zobowiązania warunkowe, razem 0
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2019
- 17 527
- od jednostek powiązanych, w tym: 5 539
- od jednostek zależnych 5 539
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 11 988
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 17 527
- od jednostek powiązanych, w tym: 5 539
- od jednostek zależnych 5 539
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 11 988
- 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2019
a) kraj 3 570
- od jednostek powiązanych, w tym: 2 430
- od jednostek zależnych 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 1 140
b) eksport 13 957
- od jednostek powiązanych, w tym: 3 109
od jednostek zależnych
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 10 848
- 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 17 527
- od jednostek powiązanych, w tym: 5 539
- od jednostek zależnych 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 11 988

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2019
- 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2019
a) kraj 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 0
b) eksport 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek 0

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2019
a) amortyzacja 439
b) zużycie materiałów i energii 3 173
c) usługi obce 7 133
d) podatki i opłaty 135
e) wynagrodzenia 5 985
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 920
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 377
- 0
Koszty według rodzaju, razem 18 162
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -734
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -5 696
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 731

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0
- 0
b) pozostałe, w tym: 49
- sprzedaż usług medycznych pracownikom 49
Inne przychody operacyjne, razem 49

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0
- 0
b) pozostałe, w tym: 21
- darowizny 20
- pracownicze 1
Inne koszty operacyjne, razem 21
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2019
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od jednostki dominującej 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
c) od pozostałych jednostek, w tym: 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0
- od znaczącego inwestora 0
- od innych jednostek 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2019
a) z tytułu udzielonych pożyczek 1
- od jednostek powiązanych, w tym: 1
- od jednostek zależnych 1
- od jednostki dominującej 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
od pozostałych jednostek, w tym: 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0
- od znaczącego inwestora 0
- od innych jednostek 0
b) pozostałe odsetki 12
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
- od jednostek zależnych 0
- od jednostki dominującej 0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od innych jednostek 0
od pozostałych jednostek, w tym: 12
- od wspólnika jednostki współzależnej 0
- od znaczącego inwestora 0
- od innych jednostek 12
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 13

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2019
a) dodatnie różnice kursowe 0
- zrealizowane 0
- niezrealizowane 0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0
- 0
c) pozostałe, w tym: 0
- 0
Inne przychody finansowe, razem 0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2019
a) od kredytów i pożyczek 5
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0
- dla jednostek zależnych 0
- dla jednostki dominującej 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- dla jednostek współzależnych 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0
- dla innych jednostek 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 0
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0
- dla znaczącego inwestora 0
- dla innych jednostek 5
- 0
b) pozostałe odsetki 0
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0
- dla jednostek zależnych 0
- dla jednostki dominującej 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
- dla jednostek współzależnych 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0
- dla innych jednostek 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 0
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0
- dla znaczącego inwestora 0
- dla innych jednostek 0
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2019
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 184
- zrealizowane 109
- niezrealizowane 75
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 4
- leasingu 4
c) pozostałe, w tym: 0
- 0
Inne koszty finansowe, razem 188

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2019
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2019
1. Zysk (strata) brutto -623
2. Korekty konsolidacyjne 0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 127
4. wykorzystanie strat z lat ubiegłych 0
5. przychody nie podlegające opodatkowaniu -250
6. przychody podatkowe nie będące księgowymi 0
- koszty niestanowiące KUP 286
- Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym) -413
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -750
8. Podatek dochodowy według stawki ... % 0
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0
10. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0
- wykazany w rachunku zysków i strat -686
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0
- 0
Podatek dochodowy odroczony, razem 0

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2019
- ujętego w kapitale własnym 0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2019
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2019
- 0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2019
I. Zysk (strata) netto 63
II. Korekty razem 631
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0
2. Amortyzacja 439
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -8
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0
6. Zmiana stanu rezerw 271
7. Zmiana stanu zapasów -43
8. Zmiana stanu należności -1 278
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 673
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -423
11. Inne korekty 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 694

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-08-04 Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu
2020-08-04 Mirosława Zydroń Członek Zarządu
2020-08-04 Edyta Jaworska Członek Zarządu
2020-08-04 Dariusz Kurdas Członek Zarządu
2020-08-04 Dawid Radziszewski Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Elżbieta Kokoć Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki